steteskop kitap hukuk

Sağlık Mevzuatı

Başka kurumlar ile ilgili iş ve işlemlerde de işimize yarayacak, geniş bir sağlık mevzuatı derlemesi yaptım. Bir başka deyiş ile, sadece sağlık mevzuatı değil, kapsamlı bir mevzuat derlemesi de oldu diyebilirim. Ancak, güncel mevzuat için Resmi Gazete ve bakanlıkların kurumsal internet sitelerini takip etmeyi unutmayın. Bu nedenle, sayfada bulacağınız mevzuatın güncelliğini teyit etme konusunda tüm sorumluluk siz değerli okuyuculara aittir.

Normlar Hiyerarşisi nedir

Her türlü hukuk normunun hiyerarşik olarak sıralanması ve birbirine bağlı olmasına Normlar Hiyerarşisi deniyor. Bu sıralamada, daha altta kalan bir hukuk normu, kendisinden daha üstte bulunan norma aykırı hükümler içeremiyor.

Normlar hiyerarşisi piramidi - Sağlık Mevzuatı
Normlar hiyerarşisi piramidi – Sağlık Mevzuatı

Uluslararası antlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yeri nedir

Anayasamızın 90’ıncı maddesi uyarınca, usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bundan dolayı, haklarında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamıyor. Ayrıca, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınıyor.

T.C Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiştir. Anayasada, hekimler ve aile hekimleri için önemli maddeleri ayrı bir yazıda paylaşıyorum.

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalar

Kanunlar – diğer uluslararası antlaşmalar

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Kanun Hükmünde Kararnameler

Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yönetmelikler

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İle Yakından İlgili Konular

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği

Toplum Sağlığı İle İlgili Konular

Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Atama ve Nakil İşlemleri

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Ödeme işlemleri

Ek Ödeme Yönetmeliği

Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik

Disiplin – Soruşturma – Hukuki Yardım

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbi İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik(Yürürlükten kaldırılmıştır)

Teşkilat

Taşra Teşkilatı ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Görev Tanımı

Hemşirelik Yönetmeliği

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelin Sağlık Personeli Yokluğunda Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmelik

Aile Hekimliği hizmetleri ile ilgili sağlık mevzuatını incelemek isterseniz Aile Hekimliği Mevzuatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.