Beyaz kod nasıl verilir

113 Beyaz Kod uygulaması nedir. Hastanelerde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Beyaz Kod numarası ne. ASM’de Beyaz Kod nasıl verilir. Hastanede Beyaz Kod nasıl verilir. Beyaz kod hangi durumlarda verilir. 113 Beyaz Kod işleyiş basamakları nedir.

Beyaz Kod uygulaması nedir

Beyaz Kod uygulaması nedir
Beyaz Kod uygulaması nedir

Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle kamu veya özel bütün sağlık kuruluşlarında gerçekleşen vakaların bildirildiği sisteme Beyaz Kod Uygulaması adı veriliyor. Beyaz Kod, 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Hukuki alt yapısı nedir

663 sayılı KHK ile, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından hukuki destek verilmeye başlandı

Hukukî yardım

MADDE 54- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukukî yardım yapılır. (Ek cümle: 4/7/2012-6354/18 md. ) Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar, ayrıca vekâletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil eder. Bu yardımın usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(2) (Ek:15/11/2018-7151/38 md.) Devlet ve vakıf üniversitelerine ait birimlerde görevli sağlık çalışanlarına da birinci fıkra çerçevesinde ilgili üniversite tarafından hukuki yardım yapılır. Bu yardımın usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

663 sayılı KHK

Beyaz Kod yönetmeliği olarak ta bilinen, 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7’inci maddesi ile Beyaz Kod Uygulaması başlamıştır.

Bildirim ve kayıt sistemi

MADDE 7 – (1) Bakanlık, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen fiillerin bildiriminin yapılacağı ve kayıtlarının tutulacağı bir sistem kurar. Bu sistemde kişisel verilere ilişkin bilgilere yer verilemez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işlenen fiilleri, ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun yöneticisi, adli mercilere ve Bakanlıkça kurulan sisteme bildirir. Mağdur personel de bu bildirimi yapabilir.

(3) Bildirim üzerine Bakanlık, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştırır. Bakanlıkça keyfiyet ayrıca ilgili hukuk birimlerine de bildirilir.

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hastanelerde Beyaz Kod numarası ne

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde Beyaz Kod vermek için sabit telefonlar ile dahili 1111 numarası aranıyor. Ancak, cep telefonları ile 113 numarası ile Beyaz Kod sistemine ulaşma imkanları da var.

Aile Sağlığı Merkezlerinde Beyaz Kod numarası ne

aile sağlığı merkezi
Beyaz kod nasıl verilir – Aile Sağlığı Merkezlerinde Beyaz Kod numarası ne

Aile Sağlığı Merkezleri, idare teşkilatı içerisinde yer almadıkları için dahili numara ile ulaşılabilecek herhangi bir Beyaz Kod birimleri bulunmuyor. Bu nedenle, Aile Sağlığı Merkezinde hizmet veren aile hekimleri cep telefonları ile 113 numarası ile Beyaz Kod sistemine ulaşıyorlar

Beyaz Kod nasıl verilir

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı aşağıdaki yollardan biri ile Beyaz Kod süreci başlatabilir.
a. https://beyazkod.saglik.gov.tr/ internet adresinden doğrudan başvurarak,
b. Cep veya sabit telefonla 113 numaralı Beyaz Kod Çağrı Merkezini arayarak,
c. ÇGB’ye (Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi) müracaat ederek.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları için başvuru süreçlerinde küçük farklar bulunmakta.

Başvuru süreçleri, BEYAZ KOD KULLANICI KILAVUZUNDA ayrıntıları ile yer almaktadır. Kılavuza, https://beyazkod.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ASM’de Beyaz Kod nasıl verilir

Aile Sağlığı Merkezi – ASM’de Beyaz Kod verirken önce CAN GÜVENLİĞİNE dikkat edilmeli. 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak polis veya jandarmaya ihbarda bulunmak gerekiyor.

Aile Sağlığı Merkezi - ASM'de Beyaz Kod nasıl verilir
Aile Sağlığı Merkezi – ASM’de Beyaz Kod nasıl verilir – Beyaz kod bildirimi için öncelikle ne yapılmalı

Hastanede Beyaz Kod nasıl verilir

Şiddet mağduru 113 nolu telefonu arayarak, internet üzerinden, dahili 1111 numarasını arayarak ya da ÇGB ye başvurarak da Beyaz Kod başvurusunu yapabilir. Yukarıda zikredilen yollardan birini kullanarak şiddet mağduru tarafından bir başvuru yapıldığında, ilgili başvuru otomatik olarak ÇGB ekranına düşer. ÇGB personeli bir başvuru olduğu takdirde ivedilikle ilgili personel ile irtibata geçer. Süreç hakkında şiddet mağdurunu bilgilendirir.

Hastanede Beyaz Kod nasıl verilir
Hastanede Beyaz Kod nasıl verilir – Beyaz kod bildirimi için öncelikle ne yapılmalı

Beyaz kod olaylarında suç ihbarını kim yapmalı

Şiddet mağduru, doğrudan 112 Acil Yardım hattını arayarak suç ihbarında da bulunabilir. İsterse 113 Beyaz Kod hattını arayarak veya ÇGB (Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi) sorumlusunu haberdar ederek suç ihbarında bulunmasını isteyebilir.

Beyaz kod sorumlusu veya kurum yöneticisi suç ihbarından kaçınabilir mi

Mağdur personelin şikâyetçi olup olmadığına bakılmadan ve gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili kurum yöneticileri tarafından suç ihbarının yapılması gerekmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 279 uncu maddesinde “(1) Kamu adına soruşturma ve
kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara
bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır
. ” hükmüne yer verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve
Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası “Bu Yönetmelik kapsamında işlenen
fiilleri, ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun yöneticisi, adli mercilere ve Bakanlıkça kurulan sisteme
bildirir. Mağdur personel de bu bildirimi yapabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda zikredilen düzenlemeler çerçevesinde sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu
görevlerden dolayı personele karşı vukuu bulan şiddet olayları sonrasında izlenecek yol şöyledir;
1- Tüm şiddet olaylarının Beyaz Kod sistemine kaydı sağlanacak ve sistem kaydına ilişkin gerekli
iş ve işlemler Kılavuzda belirtildiği üzere görevli personel tarafından yerine getirilecektir.
2- Kamu görevlisine karşı, bu görevi nedeniyle işlenen suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
gereği kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren suçlardan olduğu cihetle, Kanunun
279 uncu maddesi ile yukarıda zikredilen diğer düzenlemeler çerçevesinde, -mağdur personelin
şikâyetçi olup olmadığına bakılmadan- gecikmeye mahal verilmeksizin yöneticileri
tarafından suç ihbarının yapılması
gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı, Hukuk Müşavirliği, “Beyaz Kod başvurularında suç ihbarı”, 07/09/2018, 641.03.02.[01]/E.25830

Şiddet mağduru hekim, şikayetçi olmak zorunda mı

Görevi başında şiddet mağduru olan hekimin, şikayetçi olmasına gerek yok. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, görevi başında hakarete uğrayan kamu görevlisinin şikayetine gerek kalmadan soruşturma başlatılmak zorunda.

Soruşturma ve kovuşturma koşulu
Madde 131- (1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret
suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Yerine getirdikleri kamu görevi nedeniyle sağlık çalışanlarına karşı; Yaralama, Tehdit ve Hakaret fiillerinin işlenmesi halinde, MAĞDUR KİŞİNİN ŞİKAYETİ ARANMAKSIZIN, ihbarı alan kolluk güçleri (polis-jandarma) tarafından doğrudan işlem tesis edilerek, ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilmelidir. “Şikayetçi değilseniz işlem yapamayız” şeklinde bir söylem kesinlikle YOKTUR.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, “Sağlık çalışanlarına ilişkin suçların soruşturulması”, 26/04/2012, EGM Genelge no:2012/39

İş Kazası kaydı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 22/02/2018 tarih ve 045.01-E.13258 sayılı “Sağlık Çalışanları İş Kazası Bildirimi” ile Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 01/03/2018 tarih ve 045.02-E.6508 sayılı yazıları uyarınca, şiddete maruz kalan sağlık çalışanları açısından iş kazası bildirimleri yapılmalıdır.

Buna göre;
1- İş kazası bildirimlerinin, Beyaz Kod sistemi üzerinde yapılan bildirimlerden ayrı olarak
değerlendirilmesi,
2- Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları açısından iş kazası bildirimlerinin fiziksel veya
ruhsal anlamda engelli hale gelmesinin hekim tarafından tespit edilmesi halinde yapılması,
3- Bildirimlerde mevzuatta belirtilen yasal sürelere ( 3 gün) riayet edilmesi,
gerekmektedir.

Kolluk Savcılık ifadesi kurumda alınmalı

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu uyarınca ifadeler, talep hâlinde işyerlerinde de alabilir. Bu nedenle, sağlık personelinin ifade vermek için emniyet müdürlüğüne gitme zorunluluğu bulunmuyor.

Madde 15 – Polis; yaptığı tahkikat esnasında ifadelerine müracaat lazım gelen kimseleri çağırır ve kendilerine lüzumu olan şeyleri sorar.

(Ek fıkra: 27/3/2015-6638/3 md.) Polis; müşteki, mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri hâlinde ikamet ettikleri yerlerde veya işyerlerinde de alabilir. Bu fıkranın kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanununun Ek 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince; mağdur, müşteki veya tanık olan sağlık personelinin ifadelerinin kolluk tarafından işyerlerinde alınması gerekiyor.

Ek Madde 12 –

(Ek fıkra:15/11/2018-7151/21 md.) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanır.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, 143 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş olduğu,

03/06/2020 tarihli ve E.833/39267 sayılı “Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlar” konulu yazısında da, sağlık personelinin ifadelerinin kolluk tarafından işyerlerinde alınması gerektiği belirtiliyor.

Tebligat adresi olarak işyeri adresi verilmeli

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54. maddesinin birinci fıkrası ve

7201 sayılı Tebligat Kanununun 11. maddenin birinci fıkrası gereğince,

sağlık çalışanına yönelik tebligatların vekiline yapılması gerekiyor.

Söz konusu husus, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarihli ve E.833/39267 sayılı “Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlar” konulu yazısında da yer alıyor.

Öte yandan aynı husus, il sağlık müdürlüğü avukatları tarafından “Tebligatın Vekile Yapılması” başlıklı dilekçe ile Cumhuriyet Savcılığına da bildirilmesi gerekiyor. Söz konusu dilekçe örneği, Beyaz Kod internet sitesinde bulunuyor.

Vatandaş UYAP sistemine iletişim bilgilerinizi kaydedin

Ülkemizde tüm adli işlemler UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden yapılıyor. Tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde, vatandaşların iş ve işlemlerini elektronik ortamda takip edebilmesi amacıyla Vatandaş UYAP sistemi de hayata geçirilmiştir.

Vatandaş UYAP sistemine, E Devlet üzerinden giriş yapılıyor. Vatandaş UYAP sistemine girerek iletişim bilgilerinizi mutlaka kontrol edin. Hatta UETS (Ulusal elektronik Tebligat Sistemi) hesabınız var ise, hesap bilginizi E Tebligat bilgisi bölümüne girin.

İletişim bilgilerini kayıt etmek için standart E Devlet girişi yeterli. Ancak, Vatandaş UYAP üzerinden dava açmak için E İmza ile giriş yapılması gerekiyor.

Vatandaş UYAP üzerinden tüm dava dosyalarını görebiliyorsunuz hatta dava da açabiliyorsunuz.

UYAP Vatandaş SMS sistemi

Vatandaş UYAP SMS sistemi
Vatandaş UYAP SMS sistemi

E Devlet sistemi aracılığı ile Vatandaş UYAP sistemine girip, bilgi güncelleme ile uğraşamam diyorsanız, cep telefonunuzdan göndereceğiniz bir SMS ile UYAP Vatandaş SMS sistemine de üye olabilirsiniz. Bu sayede dava dosyasının gördüğü işlemler, duruşma günü ve karar günü gibi işlemler hakkında SMS ile bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

UYAP Bilgi Sisteminde değişik içeriklerde paketler bulunuyor. Abone olunan paket içeriklerine göre gönderilecek mesajlar değişiklik göstermekteriyor.

Pakete abone olmak için:  TCKIMLIKNO PAKETADI ABONE yazılarak 4060’a gönderilir.
Örnek mesaj: 11111111111 STANDART ABONE

Beyaz Kod kaç gün içinde bildirilir

Şiddet sonrası Beyaz Kod bildirimi için ilgili yönetmelikte herhangi bir açık hüküm bulunmuyor. Ancak, açılacak davalarda Türk Ceza Kanunu uyarınca belirli ceza zamanaşımı süreleri vardır. Bu süreler dolmadan mağdurun bildirimde bulunması ve cumhuriyet savcılığına intikal etmesi gerekiyor.

Tanıkların olayı unutmaması, delillerin toplanması, görev yeri değişikliği gibi hususlar göz önüne alındığında Beyaz Kod verilmesi için 1 aylık süreyi geçirmemek daha doğru olacaktır

Beyaz Kod nasıl verilir başlıklı yazımızda bahse konu belgeler forum bölümünde yer alıyor

Aile Hekimlerine özel forum sitemize üyelik başvurusu için lütfen,

Sağlık Bakanlığı e posta adresinizi ve Facebook profilinizi girmeyi unutmayınız

https://www.ailehekimihukuku.com/forum/