TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ
(Aile Hekimleri için özet halde- 05.02.2013 tarihli son yönetmelik değişikliğini içermektedir)

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/10/1986 - 86/11092

Dayandığı Kanunlar Tarihi - No: 21/07/1927 - 1111 ; 27/07/1967 - 926 ; 04/01/1961 - 211 ; 24/06/1965 - 635 ; 18/03/1986 - 3269 ; 16/06/1927 - 1076

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 24/11/1986 - 19291

 

BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, KANUNİ DAYANAK VE EKLER

AMAÇ

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 - (Değişik madde: 08/08/2011 - 2011/2135 S.Yön./1. md.)

Bu Yönetmelik; 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan personeli, askeri öğrenci ve askeri öğrenci adaylarını, sivil personel ile ilgili kanunlar gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personeli, askerlik görevi ile yükümlü vatandaşları ve bu Yönetmeliği uygulamakla görevli kişi, makam ve kuruluşları kapsar.

DAYANAK

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2 nci maddede belirtilen kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

YÖNETMELİĞE BAĞLI EKLER

Madde 4 - Bu Yönetmeliğe bağlı ekler aşağıda gösterilmiştir:

1) (Değişik bent: 08/08/2011 - 2011/2135 S.Yön./2. md.) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral, üstsubay, subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenci, yedek subay adayları, yükümlüler ve erlerin sağlık yeteneklerine göre gruplandırmalarını gösteren Hastalık ve Arızalar listesi.

2) General, amiral, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların sağlık yeteneklerine göre yapılacak sınıfında bırakma, yeniden sınıflandırma, sağlık sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma ve askerlikten çıkarma işlemlerine esas teşkil eden 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelgeleri.

3) (Ek bent: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/1.mad) Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu.

4) (Ek bent: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/1.mad) Terhis Öncesi Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu.

5) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Raporu örneği.

6) Sağlık Kurulu Muayene Fişi örneği.

İKİNCİ BÖLÜM : YÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK MUAYENELERİ

SAĞLIK MUAYENESİ (05.02.2013)

Madde 5 - Askerlik Kanunu gereğince yükümlülerin sağlık muayeneleri,  askerlik şubelerinin bulunduğu yerlerde, öncelikle varsa!! kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından aşağıdaki şekilde yapılır.(değ:05.02.2013)

1) (Değişik bent: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/2.mad) Ruh ve beden durumları ile iç organları dikkatle gözden geçirilir, nabız sayılır, kan basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tespit edilir. Soluk alma ve vermedeki göğüs genişlikleri ve muayene sonunda bulunan hastalık ve arızalar kaydedilir. Yükümlünün bildiği herhangi bir hastalık veya arızası olup olmadığına ilişkin ve muayene sırasında herhangi bir sağlık yakınması bulunup bulunmadığına ilişkin ekte yer alan Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formuna uygun yazılı beyanı alınır. Yükümlünün beyan ettiği hastalık veya arızasına ilişkin elinde mevcut bulunan tıbbi belgelerin birer örnekleri de alınarak yükümlünün beyanı ile birlikte askerlik şubesinde muhafaza edilir.

2) Yükümlünün beyan ettiği hastalık veya arızası ya da fizik muayene ile saptanan bozuklukları nedeniyle muayene sonucunda karar verilemeyenlerle gözlem altında bulunmaları, uzman tabip tarafından değerlendirilmeleri veya laboratuar ya da görüntüleme tetkikleri gibi ileri tetkiklerle değerlendirilmeleri gerekenler, şayet aile hekimi ya da resmi sivil sağlık kuruluşunda görevli tek tabip tarafından muayene edilmiş ise en yakın asker hastanesine gönderilir. Yükümlü asker hastanesinde tek tabip tarafından muayene edilmiş ise ilgili uzmana yönlendirilir.(değ:05.02.2013)

 

3) Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, asker hastanesi sağlık kuruludur. Ancak, yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa!! biri aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bu kurul resmi iki sivil tabipçe de oluşturulabilir. Geçici sağlık kurulunca haklarında karar verilemeyen yükümlüler askerlik şubelerince en yakın asker hastanesine sevk edilir(değ:05.02.2013)

4) (Ek bent: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/2.mad) Askerlik görevinin bitiminde erbaş ve erler hakkında birlik tabibi tarafından Terhis Öncesi Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenir ve diğer formlar ile birlikte askerlik şubesinde yükümlünün şahsi dosyası imha edilinceye kadar muhafaza edilir.

GRUPLANDIRMA

Madde 6 - (Değişik madde: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/3.mad)

Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklamaları sonucunda askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır (değ:05.02.2013)

1) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine girenlerdir.

2) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir.

Yoklama dışında yapılan sağlık muayeneleri

MADDE 7- Yoklamada arıza veya hastalıkları gözden kaçanların, sevki sırasında rahatsızlığını beyan edenlerin, yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa! kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa! en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde bulunan tek tabip tarafından yapılır. Sağlık kuruluşlarına sevkten önce Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunun doldurulması sağlanır.(değ:05.02.2013)

YURTDIŞINDA BULUNAN YÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK MUAYENELERİ

MADDE 8- Yurtdışında yaşayan askerlikle yükümlü vatandaşlardan herhangi bir hastalık veya arızası olmayanların sağlık muayeneleri, yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından veya konsolosluklarca uygun görülecek resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır ve düzenlenecek yoklama formları doğrudan vatandaşın kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarına gönderilir. Yurtdışında yoklaması yapılanlar için Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenmez. Ancak, bu yükümlülerden üçüncü fıkranın (d) bendi kapsamına girenler ile haklarında Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar sonucunda yurtiçindeki asker hastanelerine sevki gerekenler için sevkten önce Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenir.

            Askerlik yükümlülüğünü fiilen silah altına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biri ile yerine getirecek olanların yoklamaları yaptırılmaz.

            Fiilen silah altına alınacak olsun ya da olmasın, askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunu olduğunu beyan eden veya görünüşlerinden hastalık veya arızası olduğu anlaşılanların muayeneleri konsolosluklarca uygun görülecek resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır ve iki tabip tarafından imzalanan muayene ve tetkik sonuçları, Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluklarca onaylanarak Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca incelenir ve aşağıdaki kararlardan biri ile onaylanarak Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir:

            a) Askerliğe Elverişlidir.

            b) Askerliğe Elverişli Değildir.

            c) Ertesi Yıla Bırakma.

            ç) Sevk Geciktirmesi.

            d) Yurtiçinde Bir Asker Hastanesinde Muayenesi Uygundur.

Ancak, fiilen silah altına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biri için başvuruda bulunmuş olanlar hakkında “Sevk Geciktirmesi” kararı verilmez. Sehven bu şekilde karar verilmiş olanların raporlarına “Ertesi Yıla Bırakma” kararı verilmiş gibi işlem yapılır.

            Bu kararlara karşı yapılan itirazlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca belirlenecek yurtiçindeki asker hastanelerinde yapılacak kontrol muayenelerine göre sonuçlandırılır.(değ:05.02.2013)

 

SON YOKLAMADA YAPILACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ

Madde 9 - Son yoklamada yapılan sağlık muayenelerinin kontrolü barışta, o bölgede bulunan kolordu, tümen baştabipleri tarafından savaşta üst makamlarca verilecek emre göre en yakın sağlık kurulu tarafından yapılır. Bundan başka son yoklama ile görevlendirilmiş bulunan askeri tabipler, çevrede görecekleri bulaşıcı hastalıkları muayenenin yapıldığı yerdeki hükümet tabibine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Ayrıca muayeneler sonucu düzenleyecekleri askerlik şubelerindeki sağlık istatistiklerini de doldururlar ve bu şubeler kanalıyla ilgili makama gönderirler. (iptal:05.02.2013)

ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLAN VE OLMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 10 - (Değişik madde: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/6.mad)

Yoklamaları yapılan yükümlüler, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır.

Yoklamaları sırasında geçici sağlık kurullarınca askerliğe elverişli olmadığı tespit edilen yükümlüler askere alınmazlar. Bu yükümlüler hakkında yerli askerlik şubesince işlem yapılıyor ise üç nüsha, yabancı askerlik şubesince işlem yapılıyor ise dört nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir ve onaylanan raporlar kesinleşir. Kesinleşen raporlardan biri ilgiliye verilir, biri onay makamınca, diğeri ise yerli ve yabancı askerlik şubesi başkanlığınca muhafaza edilir.(değ:05.02.2013)

Sağlık durumları geçici olarak bozuk olan  yoklamaya tabi yükümlülere ertesi yıla bırakma, sevke tabi olanlara sevk tehiri kararı verilir ve üç nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir. Raporları onaylanan bu yükümlülere ertesi yıla bırakma veya sevk tehiri işlemi yapılır. Onay makamlarınca tekrar muayenesine lüzum görülen yükümlüler, yeniden muayeneye gönderilir ve bunlara muayene sonucu alacakları rapor kararlarına göre işlem yapılır. Ertesi yıla bırakılanlar veya herhangi bir sebeple bir defadan fazla sağlık muayenesine tabi tutulanlar hakkında, her bir işlem öncesinde Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu doldurulur.

Tabipler tarafından kesin karar verilemeyenler, en yakın asker hastanelerine gönderilir. Bunların kesin kararları, bu hastanelerin sağlık kurullarınca verilir.

GEÇİCİ SAĞLIK KURULU RAPORU

Madde 11 - Sağlık durumları askerliğe elverişli olmayanlar ile geçici hastalık ve arızalarından dolayı ertesi yıla bırakılanların veya sevki geciktirilenlerin askerlik şubesi başkanlığı geçici sağlık kurulunca düzenlenen raporları, Askerlik Şubesi Rapor Defterine işlenir. Askerlik şubesi başkanlığı geçici sağlık kurulları tarafından tanzim edilen “Ertesi Yıla Bırakma” ve “Sevk Geciktirmesi” kararlı sağlık raporları askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığı, “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporları ise Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmayı müteakip kesinleşir.(değ:05.02.2013)

Raporlar onaylandıktan sonra kesinleşir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : YÜKÜMLÜLERLE ERLERİN SAĞLIK YETENEĞİNE GÖRE SINIFLANDIRILMALARI

YÜKÜMLÜLERLE ERLERİN SAĞLIK YETENEKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMALARINDAKİ İLKELER

Madde 12 - Sağlık yeteneklerine göre askerliğe elverişli olan yükümlülerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin hangi sınıflarına ayrılacakları sağlık ve diğer yetenekleri gözönünde tutularak askeralma teşkilatı tarafından tesbit edilir.

Birlik ve kurumlarda görevli erlerle sevk erlerinde bulunan, hayat için tehlike göstermeyen ameliyatla giderilmesi mümkün hastalık ve arızalar, istedikleri takdirde giderilir. Ameliyata razı olmayanlara bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Hayat için tehlike oluşturan hastalıklarda (mide delinmesi, akut apandisit, boğulmuş fıtık gibi) kişinin izni alınmaksızın cerrahi girişim ve tedavi sonucuna göre işlem yapılır.

ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLANLARIN SINIFLANDIRILMASI

Madde 13 - (Değişik madde: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/2.mad) Askerliğe elverişli olanların sınıflandırılmaları, aşağıdaki sağlık ve diğer yetenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.

1) Piyade: Sağlamlar ile arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

2) Topçu:

A - Sağlamlar,

B - Arızaları A dilimine girenler,

C - Kas ve iskelet sistemi gelişmiş olanlar, bu sınıfa verilir.

D - Sahra topçusuna ayrılacakların boyları 160 cm'den aşağı olmamalıdır.

E - Kulak zarları delik olanlar tercih edilir.

3) Hava Savunma: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

4) Tank ve Zırhlı Süvari:

A - Solunum, dolaşım ürogenital sistemleri ve özellikle büyük eklemleri sağlam olanlar,

B- (Değişik bent: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/7.mad) Her iki gözde görme derecesi ayrı ayrı tam olan ve diskromatopsi bulunmayanlar (Tank şoförlerinde tashihli görmesi her iki gözde ayrı ayrı tam olmak kaydıyla 1.00 diyoptriyi aşmayan, geri kalan tank personelinde 3.00 diyoptriye kadar miyopi, hipermetropi ve her çeşit astigmatizma kabul edilir.),

C - İşitmesi tam olan, kulaklarda yerleşmiş iltihaplı hastalıklar bulunmayanlar,

D - Sinir ve ruh sistemleri sağlam olanlar,

E - Bedenen ağır işlere dayanacak güçte olanlar,

F - Sindirim sisteminde göreve engel olacak iltihaplı hastalıklar, faal veya geçirilmiş mide ve barsak ülserleri bulunmayanlar,

G - Ağır işlere ve fizikî hareketlere engel derecede şişmanlığı bulunmayanlar,

H - Ayaklarında motor çalıştırmaya engel şekil bozuklukları, eklem yapışıklıkları ve bacaklarda varis bulunmayanlar,

I - Boyları 160 cm'den aşağı olmayanlar, bu sınıfa verilir.

J - Göz kapakları rahatsız olmak ve konjektiva hastalıkları, bu sınıfa verilmeye engeldir. Klostro-fobia (kapalı yerde bulunma fobisi) bulunanlar bu sınıfa alınmaz. Uzun müddet kapalı yerde kalmaya dayanıklı olanlar tercih edilir.

5) Süvari: Kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş bulunan, boyları 164 ilâ 172 cm arasında olan tam sağlamlar bu sınıfa verilir.

6) İstihkâm: Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

7) Muhabere: Görme ve işitme fonksiyonları sağlam olup, diğer sistemlerdeki sağlık nitelikleri A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

8) Ulaştırma: Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

9) Sıhhiye: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

10) Kimya: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. Endüstri meslek lisesi, meslek lisesi ve

ya teknik liseyi bitirmiş veya bitirmeden ayrılmış olanlara öncelik verilir.

11) (Değişik bent: 12/07/2010-2010/717 S.B.K Yön/1.md.) Ordudonatım, İkmal ve Bakım: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

12) Mızıka (Bando): Dişleri muntazam, dudakları ince olanlar ve solunum sistemi sağlam olanlar bu sınıfa verilir. Saz, caz ve diğer müzik aletlerinden birini çalabilenlere öncelik verilir.

13) Jandarma: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler, kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş olanlar, gö z, kulak, burun ve boğazları sağlam olan, kekemeliği olmayanlar, boyları 160 cm'den yukarı bulunanlar, bu sınıfa verilir. (değ:05.02.2013)

14) Şoför: Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanan erler:

A - Trafik ehliyetnameleri için sağlık nitelikleri, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tespit edilir.

B - Türk Silâhlı Kuvvetleri motorlu araçları için verilecek şoför ehliyetnamelerinde sağlık nitelikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının "Şoför Eğitimi Devamlı Talimatı"na göre tespit edilir.

C - Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden alınan ehliyetnameleri bulunan şoförlerin ayrıca askerî hastahanelerin sağlık kurullarından rapor almasına ihtiyaç yoktur.

D - Şoför olacak erlerin sağlık nitelikleri:

(a) Göz:

(I) Görmeleri iki gözde de ayrı ayrı 0,7'den az olmayanlar,

(II) Gece görüşleri ve görme alanları normal olanlar,

(III) Göz hareketleri normal olup çift görmesi olmayanlar,

(IV) Diskromatopsi, albinismus, nistagmus ve kapak hastalığı (entropium, ektropium ve benzeri) bulunmayanlar,

(V) Refraksiyon kusuru -3 diyoptriyi aşmayan hipermetropi miyopi ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşmayan muhtelif cins astigmatizması olanlar, askerî şoför olarak yetiştirilirler.

(VI) (Değişik kısım: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/7.mad) Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanan erbaş ve erlerde gözlükle düzeltme kabul edilir, ancak araç kullanırken gözlük takmaları zorunludur. Gözlüğü yanında bulunmayanlar (zırhlı ve paletli araç kullanan personelin kask takma durumları hariç) araç kullanamazlar.

(b) Kulak:

(I) Kulaklarda işitme kuvveti tam olmalıdır.

(II) Kulak uğultusu, çınlama, baş dönmesi gibi arızalar bulunmamalıdır.

(III) Burun ve boğazda, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirtilen arızalar, şoförlüğe engel değildir. B dilimlerinde belirtilen arızalar şoför olmaya engeldir.

(c) İç sistemler: Ağır diyabet, araç kullanırken hayatı tehdit edici kalp ve damar hastalıkları, ileri derecede böbrek yetersizliği, açık akciğer tüberkülozu, devam eden bulaşıcı hastalıklar bulunmamalıdır.

(d) Kas ve iskelet sistemi tam ve sağlam olmalıdır. Şoför olacak erlerin boyları 160 cm'den aşağı olmamalıdır. Fıtık, varis gibi arızaları bulunmamalıdır.

(e) (Değişik bölüm: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/7.mad) Ruhsal Durum:

(I) Psikotik ve Bipolar bozukluklar bulunmamalıdır.

(II) Mental Retardasyon bulunmamalıdır.

(III) Madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı bulunmamalıdır.

(IV) Organik ruhsal bozukluklar bulunmamalıdır.

(V) Antisosyal kişilik bulunmamalıdır.

(f) Sinir sistemi:

(I) Santral sinir sisteminin hastalık, arıza ve sekelleri bulunmamalıdır.

(II) (Mülga kısım: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/7.mad)

(III) Periferik sinir sisteminin araç kullanmaya engel felçleri bulunmamalıdır.

(IV) Araç kullanmaya engel olan kas hastalıkları olmamalıdır.

(V) Her türlü konvülsiyonlu veya konvülsiyonsuz epileptik nöbetleri olmamalıdır.

(VI) Otonom sinir sistemi arızası olmamalıdır.

Devamlı olarak ve özellikle eğitim ve öğrenim başlangıcında şoförlüğe ayrılmış erlerin kendilerine verilmiş göreve karşı olan tavır ve hareketleri, amirleri ve kıt'a tâbipleri tarafından dikkatli ve yakından tetkik ve takip edilerek, yetersizlik gösterenler, şoförlük görevinden uzaklaştırılırlar. Beden ve ruh yeteneklerinde en küçük bir şüpheyi uyandıranlar, izleyenler tarafından bir anketle uzman tabibe gönderilirler.

15) Komando: Kendi beyanı ve doktor muayenesi ile sağlam olanlardan; kas ve iskelet sistemi iyi gelişmiş bulunanlar, çevik olanlar, yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar, refleksleri kuvvetli olanlar, görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından ve sağlık kurulundan geçirilmek kaydıyla seçilirler.

Bunların, iç hastalıkları, ortopedi, genel cerrahî, göz, kulak burun boğaz, ruh sağlığı ve hastalıkları ile lüzum görülen diğer branşlardan sağlık muayeneleri yapılır. Aşağıda yazılan lâboratuvar muayeneleri her komando adayına kesinlikle yapılır.

A - Mikrofilm veya postero anterior akciğer grafisi,

B - Kan sayımı,

C - Tam idrar tahlili,

D - HbsAg,

E - Lüzum görülen diğer lâboratuvar muayeneleri.

16) Paraşütçü: Piyade sınıfı sağlık niteliklerine sahip olanlardan:

A - Boyları 160 (dahil) cm'den aşağı olmayanlar,

B - Öncelikle gönüllü olanlar,

C - Benzin kokusundan etkilenmeyenler,

D - Evvelce kırık, çıkık gibi kaza geçirmemiş ve romatizması bulunmayanlar,

E - Paraşütle atlamaya engel herhangi bir ameliyat geçirmemiş olanlar,

F - Paraşütçü muayenesini kazanmış bulunanlar,

G - Atletik bir vücuda sahip bulunanlar,

H - Görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar, arasından seçilirler.

17) (Değişik bend: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/1.mad) Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılacak erlerin sağlık yetenekleri bu Yönetmeliğin altıncı ve yedinci bölümlerinde belirtilmiştir.

18) (Değişik bend: 09/02/2012 - 2012/2769 B.K. Yön/1.mad) Uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er adaylarında Hepatit B, Hepatit C, HIV, yaygın sekelli iyileşmiş ya da aktif tüberküloz ile kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmamalı ve ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır. Diskromatopsi bulunmamalı ve tashihli görmeleri tam olmalıdır. Bu şartları taşıyan adayların asker hastaneleri sağlık kurullarından alacakları sağlık raporlarındaki kararlarda istihdam edilecekleri sınıfa ait sınıflandırma çizelgesinin subay/astsubay sütununda karşılığı (A) diliminde (+) olanlar göreve alınır, (A) diliminde (-) ve (x) olanlar ile (B) ve (D) diliminde olanlar alınmazlar.

Boy ve kilo oranlarında 25 inci madde esas alınır.

Alımı yapacak komutanlıklar, 25 inci maddedeki tablolarda belirtilen alt limitlerin daha aşağısında veya üst limitlerin daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve kilo alt ve üst limitlerini kendileri tespit eder ve broşürlerinde yayımlar. Bu esaslara göre ön elemeden geçirilen adaylar, daha sonra tam teşekküllü asker hastanelerinde yapılacak muayeneleri sırasında 25 inci maddedeki tablolara göre değerlendirilerek sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir.

19) (Değişik bent: 08/08/2011 - 2011/2135 S.Yön./3. md.) Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler, sınıfı görevlerine devam ederler. Bu personelden, A/16 F3, A/17 F3, A/43 F5, A/52 F3 maddeleri hariç olmak üzere hastalık ve arızaları A dilimine giren personel, komando görevine de devam eder.

Uzman erbaş statüsünde olup da, astsubay olmak için başvuranlar hakkında müracaat ettiği sınıfın "Astsubay Çavuş ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş" rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri aranır.

Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" kararı verilir.

Yurtdışına gönderilecek uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erlere asker hastanelerinden sağlık raporu aldırılır. Bu rapora göre sınıfı görevini yapacak sağlık niteliğini taşıyanlar yurtdışına gönderilir.(değ:05.02.2013)

20) Uzman jandarma yetiştirilmek üzere uzman jandarma okuluna alınacak uzman jandarma adaylarında, askerî okullara alınacak öğrenci adaylarının sağlık nitelikleri aranır.

21) Uzman jandarma statüsünde bulunup, astsubay olmak için başvuranlar hakkında, "Jandarma Astsubay Çavuş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş" rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri aranır. Belirtilen rütbelerde sınıfı görevini yapabilecek derecede hastalık ve arızası bulunan uzman jandarmalar astsubay adayı olabilir, ancak sınıf değişikliğini gerektiren hastalık ve arızası bulunan uzman jandarmalar astsubay adayı olamaz.

Uzman jandarma çavuş ile uzman jandarma üçüncü kademeli çavuş rütbelerindeki uzman jandarmalara, "Astsubay Çavuş ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş"; uzman jandarma dördüncü kademeli çavuş ve daha üst rütbedeki uzman jandarmalara ise "Astsubay Başçavuş ve Astsubay Kıdemli Başçavuş" rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri uygulanır. Ancak, bunlardan sınıfı ile ilgili sağlık niteliklerini kaybedenlere sınıf değişikliği işlemi yapılmayıp, bu personel, sınıflarının geri hizmetlerinde veya karargâh ve kurumlarda istihdam edilirler (Jandarma sınıfında söz konusu rütbelerde sınıfı görevini yapamayacak derecede hastalık ve arızası olup da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde levazım, personel, ordudonatım ve maliye sınıflarında görev yapabilecek durumda bulunan uzman jandarmalar hakkında, karargâh ve kurumlarda görev yapma kararı verilir. Ancak, belirtilen sınıflarda da görev yapamayacak derecede hastalık ve arızası bulunanlar hakkında "Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" kararı verilir.).

SINIF DEĞİŞTİRMESİ GEREKEN ERLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

Madde 14 - (Değişik madde: 08/08/2011 - 2011/2135 S.Yön./4. md.)

Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hariç olmak üzere askere alındıktan sonra askeri hastanelerin sağlık kurullarından aldıkları rapor üzerine sınıf değiştirme işlemi yapılması gereken erlerin raporları, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından onaylanır ve bu erler kuvvet komutanlıkları tarafından kendi kuvvet komutanlıkları içinde sağlık yeteneklerine uygun başka bir sınıfa geçirilir.

ASKERLİĞE ELVERİŞLİ OLMAYAN ERLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

Madde 15 - (Değişik madde: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/3.mad;Değişik madde: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/8.mad)

Askere alındıktan sonra asker hastanelerinin sağlık kurullarından "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alan erler, raporlarının onaylanmasını beklemek üzere bu hastaneler tarafından yerli kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi emrine gönderilir. Ayrıca durum silah altında bulunanların birliklerine duyurulur. Terhis işlemleri, raporları ilgili makamlarca onaylanıp askerlik şubesine geldikten sonra ilgili yönergeye göre yapılır. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alanlar gerektiğinde ilgili makamlarca yeniden asker hastanelerinin sağlık kurullarına muayeneye gönderilerek alacakları son rapor kararına göre, ilgili yönerge gereğince işlem görür. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alanlar emsalinin kanunda yazılı yaş sınırı dışına çıkma tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığınca gerektiğinde tekrar muayene ettirilerek alacakları son rapor kararına göre işlem görür.

GEÇİCİ HASTALIKLARI VE ARIZALARI TESBİT EDİLEN YÜKÜMLÜ, ER VE ERBAŞLARA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 16 - Geçici hastalık veya arızaları olan yükümlülerle er ve erbaşlara aşağıdaki işlemlerden biri yapılır.

1) Ertesi yıla bırakma,

2) Sevki geciktirme,

3) Hava değişimi.

Bu işlemleri gerektiren hastalık ve arızalar bu yönetmeliğin arızalar listesinin C dilimlerinde gösterilmiştir.

ERTESİ YILA BIRAKMA İŞLEMİ

Madde 17 - Yoklamada veya yoklamadan sonra gönderildikleri sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonucu geçici bir hastalık veya arızaları tesbit edilenlere ertesi yıla bırakma işlemi yapılır.(değ:05.02.2013)

SEVKİ GECİKTİRME

Madde 18 - Askerliklerine karar verilen yükümlülere, sevkleri tarihine kadar geçecek süre içerisinde, hastalanır veya arızalanırlarsa, askerlik şubelerince gönderilecekleri sağlık kurullarında muayene sonucu alacakları raporlara göre sevki geciktirme işlemi yapılır.

HAVA DEĞİŞİMİ

Madde 19 - Askerlik şubelerince birliklerine sevklerinden sonra geçici bir hastalığı tesbit edilen er ve erbaşlara hava değişimi işlemi yapılır.

YÜKÜMLÜLER VE ERLERE YAPILACAK KESİN İŞLEMLER

Madde 20 - (Değişik madde: 04/05/1993 - 93/4398 K.)

Ertesi yıla bırakma, sevki geciktirme veya hava değişimi işlemi yapılan yükümlü, er ve erbaşların ilk işlem tarihinden itibaren en fazla 5 yıl (5 yıl dahil) sonunda devam ettiği tesbit edilen hastalık ve arızaları sabitleşmiş kabul edilir. Hastalık ve Arızalar Listesinin uygun madde ve fıkralarına göre kesin işlem yapılır.

DERHAL KESİN İŞLEM YAPILACAK HALLER

Madde 21 - Yükümlü, er ve erbaşlarda sabitleşmiş hastalık ve arızalar bulunursa ertesi yıla bırakma, sevki geciktirme veya hava değişimi işlemi yapılmaz; ilk raporları ile Hastalık ve Arızalar Listesindeki uygun madde ve fıkralara göre kesin işlem yapılır.

HASTALIK VE ARIZALARIN BİRLEŞMESİ

Madde 22 - Yükümlü, er ve erbaşlarda tesbit edilen birden fazla hastalık veya arıza sekelleri ayrı ayrı olarak Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerindeki askerliğe elverişli fıkralarına girdikleri halde, bu hastalık ve arızaların toplamı kişinin askerlik görevi yapmasına engel olacak nitelikte ise, sağlık kurullarınca bu kişiye "Askerliğe elverişli değildir" işlemi yapılır.

SINIR VAKALARDA KARAR YETKİSİ

Madde 23 - (Değişik madde: 30/01/1997 - 97/9106 K.)

Bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinde tam karşılığı bulunmayan sınır vak'alarda son karar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı kanalı ile gönderileceği, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulunca verilir. Bu karar kesindir, karara itiraz edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İLE ASKERİ ÖĞRENCİLERDE ARANACAK SAĞLIK YETENEKLERİ

HASTALIK VE ARIZALARI DEVAMLI OLACAKLARA YAPILACAK İŞLEM

Madde 24 - Hastalık ve arızaları devamlı ve her türlü askerlik görevine engel olacak durumda olan yükümlülerle erlere, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılır.

ÖĞRENCİ ADAYLARININ SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 25 - Askerî öğrenci adaylarının sağlık kurulu muayeneleri; tam teşekküllü asker hastanelerinde veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapmaya yetki verilen geçici veya daimi askerî sağlık muayene merkezi ya da heyetlerince yapılır.(değ:05.02.2013)

ASKERİ ÖĞRENCİLERE YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 26 - Askeri öğrencilerin okul yönergelerine göre belirli zamanlarda okul tabibi tarafından gereken muayeneleri yapılır. Boyları ölçülür, kiloları tartılır ve sağlık fişlerine işlenir. Gerekli görülenler sağlık kurullarına gönderilirler. Bu işlemlerin yapılması okul komutanı ile okul tabibinin başlıca görevlerindendir.Askeri öğrencilerin sağlık kurulu muayeneleri tam teşekküllü asker hastanelerinde veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapmaya yetki verilen geçici veya daimi askerî sağlık muayene merkezi ya da heyetlerince yapılır. Askeri öğrencilerden, kara havacılık sınıfına ayrılacakların sağlık kurulu muayeneleri ise geçici veya daimi hava sağlık muayene merkezlerinde yapılır. (değ:05.02.2013)

ASKERİ ÖĞRENCİLERİN SIHHİ İZİN SÜRESİ VE DİĞER SAĞLIK İŞLEMLERİ

Madde 27 - Tüm askeri öğrencilerin sıhhi izin süresi okulun normal öğrenim süresinin her üç yılı için her çeşit hastalıklarda toplam olarak bir yıldır. Bu süre tüberküloz için iki yıldır. Öğrenci, sıhhi izin süresini doldurduğu ayın son haftasında kesin işlem yapılmak üzere sağlık kuruluna gönderilir. Hastalık ve arıza öğrenciliğe devamına engel ise kesin işlem yapılır. Tedavisi mümkün olmayan hastalık veya bedeni arızaları nedeni ile beden eğitimi ile askeri eğitim derslerine devamlı şekilde katılamayacakları onaylı sağlık kurulu raporu ile saptanan öğrenciler, sağlık izin süresinin doldurulması beklenilmeksizin haklarında “Askeri Öğrenciliğe Devam Edemez” kararı verilir.(değ:05.02.2013)

ASKERİ OKULLARI BİTİRİRKEN YAPILACAK MUAYENE

Madde 28 - Kara Harp Okulu öğrencilerine, meslek sınıflarına ayrılmadan önce sağlık kurulu muayenesi yapılır. Muayene sonunda arıza ve hastalık sekelleri saptananlar, bu yönetmeliğin 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki artı (+) işaretli sınıflarda görevlendirilirler.(iptal:05.02.2013)

ASKERİ OKULLARDAN ÇIKARILAN ÖĞRENCİLER

Madde 29 - Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarından sağlık yetenekleri nedeni ile çıkarılan askeri öğrenciler tekrar bu okullara alınmazlar.

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNDE ÖĞRENİM GÖRECEK SİVİL ÖĞRENCİ ADAYLARI İLE SİVİL ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 30 - (Değişik madde: 30/01/1997 - 97/9106 K.;Değişik madde: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/6. mad;Değişik madde: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/9.mad)

Sivil öğrenci adaylarında sağlam olmak veya Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklarının saptanması durumunda bu Yönetmeliğin 85 inci maddesinde belirtilen sağlık niteliklerini haiz olmak şartı aranır. Sivil öğrencilerde ise Yönetmeliğin 85 inci maddesinde belirtilen sağlık nitelikleri aranır.

BEŞİNCİ BÖLÜM : SUBAY VE ASTSUBAYLARIN SAĞLIK YETENEKLERİNE GÖRE GÖRECEKLERİ İŞLEMLER

SUBAY VE ASTSUBAYLARIN SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 31

SIHHİ İZİN SÜRELERİ

Madde 32 - Sıhhi izin süreleri aşağıda gösterilmiştir.

1) (Değişik bent: 30/01/1997 - 97/9106 K.) Her türlü tüberküloz için üç yıla kadardır.

2) (Değişik bent: 30/01/1997 - 97/9106 K.) Her türlü kanser, kötü huylu tümörler için üç yıla kadardır.

3) (Değişik bent: 30/01/1997 - 97/9106 K.;Değişik bent: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/11.mad) Her türlü ruh hastalıkları için üç yıla kadardır.

4 ) (Değişik bent: 30/01/1997 - 97/9106 K.) Hastalık ve Arızalar Listesinde açıklanmayan ve bu fıkranın (1), (2) ve (3) numaralı bendleri dışında kalan hastalık ve arızalar için sıhhi izin süresi iki yıla kadardır.

5) Hastalık ve arızalardan dolayı tedavi için hastanede yatarak geçen günlerle ayaktan tanı ve kontrol için geçen günler sıhhi izin süresinden sayılmaz.

6) Sonunda muayene kaydı ile rapor alanlar, kesinlikle hastaneye yatırılarak tetkik ve tedavi edilirler. Hastaneye yatırılmada özellikle dış garnizonlardan gelenlere öncelik verilir. Yatırılmalarına imkan bulunmadığından ayaktan tetkik ya da sağlık işlemleri yapılanlar için geçen bu süre sıhhi izin süresinden sayılmaz. Bunların tetkik ve sağlık işlemleri en çok bir ay içinde tamamlanır.

7) (Değişik bent: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/11.mad) Sonunda muayene kaydı ile rapor alanlardan, istirahatleri bitiminde sevkle gelenlerden ilgili uzman tarafından hastaneye yatırılmasına gerek görülmeyenlerin kontrol muayeneleri veya tetkikleri en kısa süre içerisinde bitirilir. Yatarak tetkik ve tedavi için geçen süre ile ayaktan tetkik veya sağlık kurulu işlemleri için en çok bir aya kadar geçen süreler sıhhi izin süresinden sayılmaz.

KOMANDO VE PARAŞÜTÇÜ OLACAKLAR İLE ÖZEL KUVVETLER, DAĞ VE SAVAŞ BEDEN EĞİTİMİ KURSU GÖRECEKLERİN SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 33

SUBAY VE ASTSUBAYLARIN YENİDEN SINIFLANDIRILMALARI

Madde 34

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Madde 35 - KESİN İŞLEM KARARLARI RAPORLARIN ONAYI, RAPOR KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE RAPOR KARARINA YAPILACAK İTİRAZ SÜRESİ

Madde 36 - (Değişik madde: 30/01/1997 - 97/9106 K.;Değişik madde: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/7.mad)

Subay ve astsubayların aldıkları kesin işlemli raporlar, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Raporda ve kararında bir noksanlık varsa bu Daire, raporu tekrar incelemek üzere raporu veren sağlık kuruluna gönderir. Sağlık kurulu ilk kararında direnirse Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Sağlık Muayene Yönergesinin ilgili maddelerini uygular.

SUBAY VE ASTSUBAYLARIN SAĞLIK KURULU MUAYENELERİ

Madde 37 -

ATANMA DURUMUNDA OLAN SUBAY VE ASTSUBAYLARLA DİĞER PERSONELE YAPILACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ

Madde 38 -

RAPOR KARARINA YAPILACAK İTİRAZ SÜRESİ

Madde 39 - Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri öğrenciler, aldıkları rapor kararına karşı yapacakları itirazlarını, raporların en son onay makamı tarafından onaylanıp kesin kararlı raporun tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bundan sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez.

VAZİFE MALÜLLERİ

Madde 40

İNTİHARA TEŞEBBÜS DURUMLARINDA YAPILACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ

Madde 41 - Herhangi bir sebep ve şekilde intihara teşebbüs edenlerin sağlık işlemleri, intihar teşebbüsüne sebep olan hastalık ve intihar teşebbüsü sonucu kalan sekeller gözönünde tutulmak sureti ile yapılır.

DİSKROMATOPSİ

Madde 42 - (Değişik madde: 20/09/1988 - 88/13300 K.)

İlk sınıflandırma muayeneleri sırasında veya daha sonra diskromatopsi tespit edilen askeri öğrenciler aşağıda (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde gösterilen sınıf ve branşlara ayrılamazlar. Diskromatopsi tespit edilen subay ve astsubaylara sınıf değişikliği uygulanmaz, kendi sınıflarının uygun kadro yerlerinde görevlendirilirler. Uçucu personele 72 nci madde hükümleri uygulanır.(değ:05.02.2013)

1) Kara Kuvvetleri:

  Piyade, Süvari, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihbarat, Kara Havacılık, İstihkam, Muhabere, Jandarma, Ulaştırma, Harita. (değ:05.02.2013)

2) (Değişik bend: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/8.mad) Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik:

Güverte, Makine, Deniz, Deniz Piyade, Deniz İstihkam, Denizaltıcı, Dalgıç, Sahil Güvenlik.

3) Hava Kuvvetleri:

Pilot, Seyrüsefer, Hava Yer (kontrol ve ihbar, uçak, elektronik, esliha ve mühimmat, uçak bakım, ikmal, istihbarat, foto) Piyade, İstihkam, Muhabere, Füze, Uçaksavar, Ulaştırma.

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına alınacak öğrencilerde (Yedeksubay öğrencileri hariç), Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf olarak sivil kaynaktan ve yedeksubaylıktan alınacak adaylarda diskromatopsi bulunmaz. Diskromatopsi muayenesi İschiara (Psödo İzokromatik renk levhaları) yöntemi ile yapılır. Gerek duyulduğunda, muayene yardımcı metodlarla desteklenir.

YURTDIŞINA GÖNDERİLECEKLERİN SAĞLIK İŞLEMLERİ İLE KUVVET HARP AKADEMİLERİ VE ASKERÎ HÂKİMLİK SINAVINA GİRİŞ İLE İLGİLİ İSTİSNAÎ HÜKÜMLER

Madde 43 - (Değişik madde:10/12/1998 - Yön: 98/12161 - 1. md.;Değişik madde: 30/09/2005-2005/9492 S.B.K. Yön/1.mad)

Eğitim ve sürekli görev sebebi ile yurtdışına gönderilecek subay, astsubay ve askerî öğrenciler, gönderilmeden önce tam teşekküllü askerî hastane sağlık kurulunda 37 nci maddeye uygun olarak muayene ettirilirler. Alacakları raporda hastalık ve arızaları; gönderilecekleri sınıfta artı (+) işaretli olanlar gönderilir, eksi (-) işaretli olanlar gönderilmezler. Ancak 31 inci maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi gereğince göreve devam edenlerden;

YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK SİVİL PERSONELİN SAĞLIK İŞLEMLERİ

Madde 44 - Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli ve özel kanunlara tabi olup, yurtdışına gönderilecek sivil personele, görev ve mesleğine göre, bu Yönetmeliğin Subay ve Astsubay Sınıflandırma Çizelgelerinde karşılığı bulunan dilimler uygulanır. Karşılığı bulunan bir sınıf yoksa, bu Yönetmeliğin personel sınıfına uygulanan hükümlerine göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM : DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA AYRILACAK YÜKÜMLÜLER İLE DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK ERLERİNİN SAĞLIK YETENEKLERİ

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA AYRILACAK YÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 45 - (Değişik madde: 30/01/1997 - 97/9106 K.; Değişik madde: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/11. mad) Yoklamada veya sağlık kurullarında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılacak yükümlülerde aranacak ruh ve beden nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Sınıflandırma, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler göz önünde tutularak yapılır.

1) (Değişik bent: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/16.mad) Sağlamlar ile hastalık ve arızaları Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine giren erler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına verilir.

2) Aşağıdaki yükümlüler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmezler:

a) Zamanla ve deniz iklimi ile artacak hastalık ve arızaları bulunanlar,

b) Sık sık tekrarlayan akut belirtili deri hastalıkları, hiperhidroz, bromhidroz ve benzeri rahatsızlıkları bulunanlar,

c) Gözlerinde diplopi, hemerolopi bulunanlar.

DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK ERLERİNİN SINIFLARA AYRILMASI

Madde 46 - (Değişik madde: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/9.mad)

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Deniz Kuvvetlerindeki, Sahil Güvenlikteki sınıfların özel sağlık nitelikleri, kuvvet komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanacak yönerge ile tespit edilir. Bu Yönetmelikte sınıflara ayırma konusundaki esaslara ilişkin ana kurallar ayrıca sınıflandırma yönergesinde gösterilir.

SAĞLIK NİTELİĞİNİ KAYBEDENLER

Madde 47 - (Değişik madde: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/10.mad)

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik sınıflarından birinde iken bu sınıfların sağlık niteliğini kaybedenler 14 üncü madde gereğince Deniz Kuvvetlerindeki ve Sahil Güvenlikteki diğer uygun sınıflardan birine geçirilir.

DENİZ KUVVETLERİNDE VE SAHİL GÜVENLİKTEKİ SINIF VE BRANŞLAR

Madde 48 - (Değişik madde: 12/07/2010-2010/717 S.B.K Yön/3.md.)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılan erlerin, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlikteki sınıfları ve bu sınıflara ayrılacak erlerin sağlık nitelikleri aşağıda gösterilmiştir:

1) Topçu: Kas ve iskelet yapıları sağlam olanlardan seçilir.

2) Torpidocu: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, kas ve iskelet yapıları sağlam olanlar arasından seçilir.

3) Serdümen, Vardabandra: Büyük çoğunluğu gemilerde görevlendirilecek olan bu erler, sağlam bünyeli ve denize dayanıklı olanlardan ve diskromatopsi bulunmayanlar arasından seçilir.

4) Porsun: Gemicilikle ilgili her türlü işlemleri yürütmekle görevlendirilecek olan bu erler, sağlam bünyeli ve denize dayanıklı olanlardan ve diskromatopsi bulunmayanlar arasından seçilir.

5) Mayıncı: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, kas ve iskelet yapıları sağlam olanlardan seçilir.

6) Radarcı: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, işitmesi sağlam olanlar arasından seçilir.

7) Telsizci: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, işitmesi sağlam olanlar arasından seçilir.

8) Denizaltı Savunma Aletçisi: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler işitmesi tam sağlam olanlar arasından seçilir.

9) Fotoğrafçı: Kıyı birliklerinde her türlü fotoğraf işlerinde kullanılacak olan bu erler, sivil hayatta fotoğrafçılıkla uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

10) Boru-Trampetçi: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, meslekte yetişmiş, müzik bilgisine sahip olanlar arasından seçilir.

11) Denizaltıcı (İkmal): Denizaltılarda görevlendirilecek olan bu erler, sağlık muayenesi sonucunda "Denizaltıcı Olur" kararı alanlar arasından seçilir.

12) Talim Öğretmeni: Kıyı birliklerinde ve özellikle eğitim merkezlerinde acemi erlerin yetiştirilmelerinde görevlendirilecek olan bu erler, boyları 165 cm'den uzun, konuşmaları ve lisanı düzgün olanlar arasından seçilir.

13) Deniz Piyadesi: Kıyı birliklerinde ve amfibi birliklerde görevlendirilecek olan bu erlerden amfibi birliklerde görev alacaklar, boyları 165 cm'den uzun ve komando niteliği taşıyanlar arasından seçilir.

14) Hizmet: Gemilerde ve kıyı birliklerinde her türlü hizmet işlerinde kullanmak üzere, erler arasından seçilir.

15) Muhafız: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sağlam yapılı olanlar arasından seçilir.

16) Motorcu: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

17) Elektrikçi: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, elektrikçilikten anlayan ve sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek üzere, diskromatopsi bulunmayanlar arasından seçilir.

18) Yara Savunmacı: Gemilerde ve kıyı birliklerinde tamirci parti ekiplerinde görevlendirilecek olan bu erler, benzer işlerde yetişmiş sanatkâr olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

19) Şoför: 13 üncü maddede belirtilen sağlık yetenekleri bulunanlar arasından seçilir.

20) Dalgıç, Kurbağaadam: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler; sağlam yapılı, yüzme bilen, denize dayanıklı, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

21) İkmalci: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilmek üzere, erler arasından seçilir.

22) Kamarot: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta garson olarak çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

23) Berber, Terzi, Kunduracı: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerde çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

24) Sıhhiye: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta sağlık sektöründe çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

25) Mekanikçi: Gemilerde ve kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta torna, freze ve kaynak işlerinde çalışmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

26) İstihkâmcı: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta dozer, loder ve greyder gibi iş makineleri kullanmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

27) Kademeci: Kıyı birliklerinde görevlendirilecek olan bu erler, sivil hayatta bu işlerle uğraşmış olanlara öncelik verilmek suretiyle seçilir.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI OKULLARINA ALINACAK ÖĞRENCİ ADAYLARI VE ÖĞRENCİLERDE ARANACAK SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 49 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları ve öğrencilerde aranacak sağlık yetenekleri hakkında, bu yönetmeliğin 25, 26 ve 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.

DENİZ OKULLARINI BİTİRİRKEN YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 50

DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK SUBAYLARININ SAĞLIK YETENEĞİ

Madde 51

DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK SUBAYLARININ SAĞLIK MUAYENELERİ VE SIHHİ İZİN SÜRELERİ

Madde 52 -

DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAYLARININ SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 53 -

DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAYLARINA MUAYENELERİ SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 54 -

FAAL KITA GÖREVİ YAPAMAYACAKLARA YAPILACAK İŞLEM

Madde 55 - Sağlık niteliği sebebiyle, denizüstü ve denizaltı sınıflarında faal kıta görevi yapamayacak olanlar hakkında bu yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK SUBAY VE ASTSUBAYLARININ MUAYENELERİ

Madde 56 - (

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DENİZ VE SAHİL GÜVENLİK SUBAY, ASTSUBAY VE ÖĞRENCİLERİNE YAPILACAK İŞLEM

Madde 57 -

DENİZALTI SUBAY, ASTSUBAY VE ERLERİNİN SAĞLIK NİTELİKLERİ

Madde 58 - Denizaltı görevinin özellikleri gözönünde tutularak, bu sınıf eğitimi için seçilecek olan personel, tam sağlam olmakla beraber aşağıda yazılan beden niteliklerine de sahip olmalıdır.

1) Ruh Sağlığı: Denizaltı gemisinde görevli subay, astsubay ve erlerin görevlerinin özelliği ve sorumlulukları gözönünde tutularak ve denizaltı eğitimi için seçilecek adayların muayenelerinde psikolojik uygunlukları dikkatle değerlendirilir ve ruh sistemlerinin tam sağlam olmalarına dikkat edilir.

(Değişik paragraf: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/17.mad) Denizaltında çalışacak personel, öncelikle bu işe istekli olanlar arasından seçilmeli ve adayda, sağlamlık, mesleğe bağlılık aranmalıdır. Denizaltında çalışacak personelin ruhsal fonksiyonları ve sinir sistemleri tam sağlam olmalıdır.

2) Görme: Bu sınıfa ayrılacak bütün personelin görme kuvveti tam olmalıdır. Denizaltı sınıfına girdikten sonra bu hizmete devam için gözlükle düzeltmeden önce bir gözde görme 5/10 iken diğerinde 5/10’dan aşağı görmesi bulunanlar, her iki gözde tashihli görme tam olsa bile denizaltı hizmetinde çalıştırılamazlar. Bunlar denizüstü gemilerinde veya Deniz Kuvvetlerinin kara teşkillerinde görevlendirilirler.(değ:05.02.2013)

3) Renk Görme: Diskromatopsi bulunmamalı, bütün adaylara (Pseudoisochromatic plate) testi yapılmalıdır.

4) Optik aletlere uyum bakımından iki göz arasındaki uzaklık visual screening instrument ile ölçülür.

Radar aletlerini kullanmaya olan yetenekleri Orthorater aleti ile ölçülür ve aletin çizelgelerine göre değerlendirilir.

Gece körlüğü özel adaptometre ile saptanır. Bu aletin bulunmadığı yerlerde göz uzmanının kararı kabul edilir.

5) Burun-Boğaz: Adayların nazofarinks ve larinksleri dikkatle muayene edilir. Burun, farinks, larinks nezlelerine yol açabilecek kronik tonsillitis, atrofik rinit, kronik ve sık sık nükseden sinüzitis olmadığı ya da bu hastalıkları daha önce geçirmediği saptanır. Ön sinüslerin radyografik muayenesi yapılır. Adayda solumaya engel burun yolu veya burun delikleri şekil bozuklukları bulunmamalıdır.

6) İşitme kuvveti her iki kulakta normal ve birbirine eşit olmalı, fısıltıyı 5 metreden duymalıdır. Dinleme işlerinde görevlendirilecek personele ediometrik muayene yapılır. Akut veya kronik dış, orta ve iç kulak hastalıkları, kulak zarı perforasyonu bulunmamalı ve Eustachi borusu açık olmalıdır.

Bu sınıfa girdikten sonra, her iki kulağın ayrı ayrı işitme kuvvetleri, fısıltıyı 3 metre kadar mesafeden işitecek derecede azalanlar denizaltı sınıfından alınırlar ve deniz üstü gemilerinde veya Deniz Kuvvetlerinin teşkillerinde görevlendirilirler.

7) Vücut Kokusu: Yanındakileri rahatsız edecek derecede ağız ve solunum kokusu olanlarla bromhidroz ve hiperhidrozu bulunanlar bu sınıfa alınmazlar.

8) Dişler: Diş muayenesi bir diş tabibi tarafından yapılır. Beslenmeyi bozacak derecede diş noksanlığı olanlar, diş etlerinde hastalığı bulunanlar bu sınıfa alınmazlar. Kısmi protez ve diş köprüleri bu sınıf personelin görevden çıkarılmasını gerektirmez.

9) Solunum Sistemi: Her adaya akciğer radyografisi yapılır. Adayda geçirilmiş veya aktif bir akciğer hastalığı bulunmamalıdır. Yapılacak muayenede tüberküloz üzerinde özellikle durulur ve tanı için özel bir dikkat gösterilir. Adayın vital kapasiteleri normal olmalıdır.

10) Dolaşım Sistemi: Her adaya tele-radyografi elektro-kardiyografi ve kalp fonksiyon deneyleri yapılır. Sistolik arteriyel kan basıncı 140 mm., diyastolik kan basıncı 90 mm.nin üzerinde bulunmamalıdır. Sinuzal taşıkardisi, aritmileri, kalp ve damar sisteminde hastalık ve arızaları bulunanlar bu sınıfa alınmazlar.

11) Sindirim Sistemi: Denizaltı sınıfına seçilecek olanlarda kronik kabızlık, sık sık tekrarlayan diyare, kolitis, açken ve yemekten sonra meydana gelen karın ağrılarıyla birlikte sindirim şikayetleri, mide ve duodenum ülserleri, mide ve barsakların kronik hastalıkları, kolesistit, birden fazla sarılık v.b., sindirim sistemi hastalıkları bulunmamalıdır.

12) Deri: Aktif veneral hastalığı veya evvelce geçirmiş oldukları veneral hastalıkları, yapılan tedaviye rağmen nüksetmiş bulunanlar, orta derecede akne hariç diğer sık sık nükseden akut belirtili deri hastalıkları olanlar denizaltı sınıfına alınmazlar.

13) Boy ve Kilo: Adayların boy ve ağırlıkları, ağırlık orantılarına uygun olur kabul edilen tolerans % 20'yi geçemez.

14) Basınç Karşılama Yeteneği: Denizaltı sınıfına ayrılacak adaylar, dalış personelinde olduğu gibi, basınç odasında muayene edilirler. Basınç odasında 25 kilogram basınç altında normal işitmenin devamlılığı ve basıncın diğer etkilerine karşı dirençleri incelenir. Bu muayene personelin denizaltı kurtarma cihazı eğitimi için yapılması gereken bir testtir.

DENİZALTICI PERSONELİN MUAYENESİ SONUNDA YAPILACAK İŞLEM

Madde 59 - (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/17.mad) Denizaltıcı personel her yıl tam teşekküllü asker hastanesi sağlık kurullarında muayene ettirilir. Bu muayenelerde, 58 inci maddede belirtilen sağlık niteliklerini kaybetmiş oldukları saptananlar denizaltı sınıfından çıkarılır.

DENİZALTICILIK VEYA DALGIÇLIKTAN AYRILMA KARARI

Madde 60 - (Değişik madde: 30/01/1997 - 97/9106 K.;Değişik madde: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/17.mad)

Denizaltıcılık veya dalgıçlıktan geçici veya sürekli ayrılma kararları STANBUL/Kasımpaşa Asker Hastanesi ile KOCAELİ/Gölcük Asker Hastanesi tarafından verilir. Denizaltıcılık ve dalgıçlık için itiraz ve kontrol muayeneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı emrindeki askerî hastaneler tarafından sağlanır. Anlaşmazlık ve karar aykırılığında kesin karar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulu tarafından verilir.

Kurbağa adamların her türlü sağlık kurulu muayeneleri; Kasımpaşa ve Gölcük Asker Hastanelerinde yapılır.

DALGIÇ EĞİTİMİ İÇİN SEÇİLECEK PERSONELİN MUAYENESİ

Madde 61 - (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/20.mad) Dalgıç eğitimi için seçilecek personelin sağlık kurul muayeneleri; asker hastanelerince, basınç odası basınç testleri; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı Deniz ve Sualtı Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlığınca yapılır. Dalgıç eğitimi için seçilecek personelde aşağıdaki nitelikler aranır.

DALGIÇLARIN YILLIK MUAYENELERİ

Madde 62 - (Değişik fıkra: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/21.mad) Bütün dalgıçların senelik sağlık muayeneleri 61 inci maddede bulunan standartlara göre, tam teşekküllü asker hastaneleri sağlık kurulları tarafından büyük bir dikkatle yapılır. Bu muayenelerde bütün laboratuvar tetkiklerine önem verilir. Muayeneler sırasında, dalgıçlık sağlık niteliklerini kaybettiği tespit edilenler Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik kara teşkillerine veya diğer görev yerlerine atanır.

KIRK YAŞINA GELMİŞ DALGIÇLARIN MUAYENESİ

Madde 63-

YEDİNCİ BÖLÜM : HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AYRILACAK YÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK YETENEKLERİ

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AYRILACAK YÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 64 - Yoklamada veya sağlık kurullarında yapılan muayenelerde sağlam bulunanlar ile hastalık ve arızaları hastalık ve arızalar listesinin A dilimlerine giren yükümlüler Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilirler.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Madde 65 - (Değişik madde: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/17. mad)

(Değişik fıkra: 17/03/2011-2011/1568 S.B.K.Yön./1.md.) Hava Kuvvetlerindeki sınıfların er sınıflandırma esasları, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile tespit edilir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki sınıflardan birinde iken bu sınıfların sağlık niteliğini kaybedenler, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki diğer uygun sınıflara geçirilirler. Hava Kuvvetlerine ayrılacak erlerin sınıf, branş ve ihtisaslarına göre sağlık nitelikleri aşağıda belirtilmiştir:

1) Radar, istihbarat, muhabere sınıfı:

a) Göz hareketleri ve görme alanları normal olmalı.

b) Diskromatopsi bulunmamalı.

c) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatri veya nörolojik hastalığı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.

d) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A Dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.

2) Füze, uçaksavar, uçak bakım, silâh ve mühimmat, istihkâm, teknisyen sınıfı:

a) Beden yapısı sağlam olmalı.

b) Göz hareketleri ve görme alanları normal olmalı.

c) Diskromatopsi bulunmamalı.

d) Tashihli görme tam olmalı, konuşma bozukluğu bulunmamalı.

e) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatri veya nörolojik hastalığı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.

f) Paroksismal bayılma nöbetleri olmamalı.

g) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.

3) Hava ulaştırma sınıfı:

a) Beden yapısı sağlam olmalı.

b) Göz hareketleri, görme alanları normal olmalı, gece körlüğü bulunmamalı.

c) İşitme ve tashihli görme tam olmalı, konuşma bozukluğu bulunmamalı.

d) Diskromatopsi bulunmamalı.

e) "Albinoz", görmeyi bozan "Pitozis" ve fonksiyon bozukluğu yapmış diğer göz kapağı hastalıkları, "Nistagmus", şaşılık olmamalı.

f) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.

g) Komplikasyon yapmış "Periferik Venöz Dolaşım Bozukluğu" bulunmamalı.

h) Araç kullanmaya engel teşkil edecek "Kas-İskelet" ve "Periferik Sinir Sistemi" hastalığı ve diğer hastalık ve arazlar bulunmamalı.

ı) Boyu 160 cm'den kısa, 185 cm'den uzun olmamalı.

j) Paroksismal bayılma nöbetleri olmamalı.

k) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.

4) Hava piyade sınıfı:

a) Beden yapısı sağlam, kas-iskelet sistemi iyi gelişmiş olmalı.

b) Tashihli görme tam olmalı.

c) "Nistagmus" olmamalı; göz hareketleri, görme alanları normal olmalı.

d) "Periferik Sinir Sistemi"nin fonksiyon bozukluğu yapmış hastalık ve sekelleri olmamalı.

e) "Paroksismal Bayılma Nöbetleri" olmamalı.

f) Konuşma bozukluğu bulunmamalı.

g) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.

h) Komplikasyon yapmış "Periferik Venöz Dolaşım Bozukluğu" bulunmamalı.

ı) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.

5) Hava sağlık, hava levazım (garson, aşçı, fırıncı, berber ve benzeri) sınıfı:

a ) Beden yapısı sağlam olmalı.

b) Konuşma bozukluğu bulunmamalı.

c) Kronikleşme özelliğinde olan bulaşıcı hastalığı bulunmamalı, taşıyıcısı olmamalı.

d) Bulaşıcı veya alerjik özellikte cilt hastalığı bulunmamalı.

e) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.

f) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.

6) Hava bando sınıfı:

a) Beden yapısı sağlam olmalı.

b) Dişleri muntazam, dudakları ince olmalı.

c) Solunum sistemi hastalığı bulunmamalı.

d) Boyu 170 cm'den kısa, 185 cm'den uzun olmamalı.

e) Fıtık, komplikasyon yapmış "Periferik Venöz Dolaşım Bozukluğu" bulunmamalı (Grade II, III, hemoroid, varis ve benzeri).

f) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş de olsa madde bağımlılığı olmamalı.

g) İşitme ve konuşma bozukluğu olmamalı.

h) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.

7) Hava personel sınıfı:

a) Beden yapısı sağlam olmalı.

b) Tashihli görme tam olmalı, konuşma bozukluğu bulunmamalı.

c) Çevreyle uyumunu, çalışma güç ve verimini bozan kişilik bozukluğu, psikiyatrik hastalığı bulunmamalı, geçirilmiş dahi olsa madde bağımlılığı olmamalı.

d) Sağlamlar ve diğer sistemlerde sağlık nitelikleri A dilimine girenler de bu sınıfa verilirler.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI OKULLARINA ALINACAK ÖĞRENCİ ADAYLARI VE ÖĞRENCİLERDE ARANACAK SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 66 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Okullarına alınacak öğrenci adayları ve öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 25,26 ve 27 nci madde hükümleri uygulanır.

UÇUŞ HİZMETLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEKLERİN SAĞLIK MUAYENELERİ

Madde 67 -

HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİ ADAYLARI İLE UÇUCU YETİŞTİRİLECEK ADAYLARIN SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 68 - (Değişik madde: 30/1/1997-97/9106 K.;Değişik madde: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/19.mad)

UÇUCU ADAYLARININ SAĞLIK NİTELİKLERİ

Madde 69

YETİŞMİŞ UÇUCULARA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ

Madde 70

RAPORLARIN ONAY MAKAMLARI VE İTİRAZLARI

Madde 71 - (Değişik madde: 20/09/1988 - 88/13300 K.;Değişik madde: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/24.mad)

Hava Sağlık ve Muayene Merkezlerinin düzenlediği istirahat, geçici uçuştan men veya uçuşa elverişlilik raporları o merkezin baştabipliğince, uçuşa elverişsizlik raporları ise Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca onaylanır. Sınıf değişikliğini gerektiren raporların son onay makamı, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığıdır.

Hava Sağlık ve Muayene Merkezlerince verilen raporların en son onay makamı tarafından onaylanıp ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edildiği veya karar onay makamlarınca tatminkar bulunmadığı takdirde ya da herhangi bir ihbarda, uçucu Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca, birinci kontrol muayenesi için diğer bir Hava Sağlık ve Muayene Merkezine gönderilir. Yapılan ilk muayenenin kararı ile sonraki kontrol muayenesi arasında uyumsuzluk bulunmazsa karar kesinlik kazanır. Kararlar arasında uyumsuzluk bulunursa; uçucu, ikinci kontrol muayenesi için üçüncü bir Hava Sağlık ve Muayene Merkezine gönderilir. Bu merkezin kararı önceki iki karardan hangisine uyuyorsa ona göre işlem yapılır. Şayet ikinci kontrol muayenesi sonucu düzenlenen rapor ile önceki iki rapor arasında tanı ve karar bakımından bir uyumsuzluk görülürse; raporlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Bu makam ilgiliyi, kesin kararlı raporun düzenlenmesi için Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulu muayenesine gönderir. Bu Kurulca düzenlenen rapor üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Rapor kararı kesindir. Bu raporların onayı, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığınca yapılır.

PİLOT, SİLAH SİSTEM VE UÇUŞ EKİBİ PERSONELİNİN SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 72 -

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINDA UÇUŞ EKİBİ PERSONELİNİN SAĞLIK NİTELİKLERİ

Madde 73 -

GÖREV NEDENİYLE UÇAN PERSONELİN SAĞLIK NİTELİKLERİ

Madde 74 -

KARA, DENİZ, JANDARMA, SAHİL GÜVENLİK VE HARİTA UÇUCULARININ SAĞLIK NİTELİKLERİ

Madde 75 -

UÇAKLA SEYAHAT EDECEKLERİN SAĞLIK NİTELİKLERİ

Madde 76 - (Değişik fıkra: 20/09/1988 - 88/13300 K.) Herhangi bir görev veya sebeple uçakla seyahat edecek kişilerden aşağıda belirtilen hastalık ve arızaları olmayanların uçuşuna müsaade edilir. Aşağıdaki hastalık ve arızaları bulunduğunu beyan edenlerin durumları uçuş tabibince değerlendirilir.

HAVA ASTSUBAYLARININ SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 77 -

SEKİZİNCİ BÖLÜM : YEDEK SUBAY ADAYLARI İLE ÖĞRENCİLERİN VE YEDEK SUBAYLARIN SAĞLIK YETENEKLERİ

YEDEK SUBAY ADAYLARININ SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 78 - (Değişik madde: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/23. mad)

(Değişik paragraf: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/22.mad; Değişik cümle: 17/03/2011-2011/1568 S.B.K.Yön./3.md.) 1076 sayılı Kanuna göre yedek subay yetiştirilecek adaylar şevklerinden önce askerlik şubelerinde kurulan askerlik meclisindeki çift tabibe, bu muayenelere yetişemeyenler ise askeri tabip veya resmi sivil tabip bulunan en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilerek muayene ettirilir Sağlık kuruluşlarına sevkten önce, Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunun doldurulması sağlanır. Bu muayeneler sonucunda adaylar hakkında "Sağlam-Askerliğe Elverişlidir" veya "Asker Hastanesi Sağlık Kurulunca Muayenesi Uygundur" kararı verilir. Çift tabip tarafından sağlam kararı verilen adaylardan;

1) Tam sağlam olanlar,

2) Kas ve iskelet sistemi gelişmiş ve çevik olanlar,

3) Yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar,

4) Refleksleri kuvvetli olanlar,

5) Görme derecesi tam olanlar ile

0,5 diyoptri cam ile tam olanlar, ayrılarak "Komando Olabilir" şeklinde rapor alabilmeleri için, askerî hastahane sağlık kuruluna sevk edilir.

Askerliğe elverişli olma veya askerliğe elverişli olmama durumu aşağıdaki esaslara göre tespit edilir.

1) Askerliğe elverişli olanlar:

A - Ruh ve beden sağlığı bakımından hiçbir hastalığı bulunmayanlar,

B - Hastalık ve arızaları, bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine giren 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerindeki subay ve astsubay sütununda artı (+) işareti olanlardır.

2) Askerliğe elverişli olmayanlar:

A - Hastalık ve arızaları, bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine giren 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerindeki subay ve astsubaylar sütununda bütün sınıflarda eksi (-) işareti olanlar,

B - Hastalık ve arızaları, bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir.

YEDEK SUBAY ADAYLARININ SAĞLIK YETENEKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA, SEVKİ GECİKTİRME VE ERTESİ YILA BIRAKMA İŞLEMLERİ

Madde 79 - (Değişik madde: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/24. mad)

Yedek subay adaylarının sağlık yeteneklerine göre sınıflandırma, sevki geciktirme ve ertesi yıla bırakma işlemlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1) Askerliğe elverişli olan yedek subay adayları: Sağlık yeteneği bakımından bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerindeki hastalık ve arızaları bulunan adaylar, yapılan test sonucuna göre 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerindeki hastalık ve arızalarına uygun artı (+) işaretli sınıflardan birine verilir.

2) Askerliğe elverişli olmayan yedek subay adayları:

(A) Sağlık yeteneği bakımından hastalık ve arızaları bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerinin A dilimlerinde her sınıfta eksi (-) işaretli olanlar ile B ve D dilimlerinde gösterilen hastalık ve arızaları bulunan yedek subay adayları, askerliğe elverişli değildir. Bunlardan okula girmiş olanlar çıkarılır, subay nasbedilmiş olanlar terhis edilir.

(B) Yedek subay adaylarında tespit edilen birden fazla hastalık veya arıza sekelleri, ayrı ayrı olarak bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerindeki fıkralara girdikleri hâlde, bu hastalık ve arızaların toplamı, kişinin askerlik görevini yapmasına engel olacak nitelikte ise, sağlık kurullarınca bu kişiye "Askerliğe Elverişli Değildir, Yedek Subay Adayı Olamaz" raporu verilir. Bunlardan okula girmiş olanlar çıkarılır, subay nasbedilmiş olanlar terhis edilir.

3) "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı rapor alan yedek subay adayı veya yedek subaylar, gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından yeniden muayeneye sevk edilir ve alacakları raporlara göre işlem görürler.

4) Geçici hastalık ve arızaları olanlara hastalıkları geçinceye veya sekel haline gelinceye kadar, sevki geciktirme veya ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. Bu süre, hiç bir zaman toplam olarak ilk işlem tarihinden itibaren beş yılı geçemez. Sabitleşmiş hastalık ve arızalarda bu beş yıllık süre beklenmeden kesin karar verilir ve buna göre işlem yapılır. Söz konusu geçici hastalık ve arızalar, bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinin C dilimlerinde belirtilmiştir.

5) Yedek subay adaylarından sevklerinden önce veya sevkleri sırasında hastalananlar askerlik şubesince; varsa askerî hastahaneye, yoksa askerî tabibe, askerî tabip de bulunmuyor ise resmî hastahaneye, o da yoksa resmî görevli sivil tabibe sevk edilerek, usulüne uygun olarak alacakları raporlara göre işlem görürler. Ancak askerliğe elverişli olup olmama konusunda askerî hastahane sağlık kurullarınca verilecek raporlara göre işlem yapılır. (iptal:05.02.2013)

Yedek subay adaylarının (yedek subay öğrencilerinin) sağlık yetenekleri ve sıhhi izin süreleri

MADDE 80- Yedek subay adayları hastalanmaları veya arızaları sonrasında sağlık yetenekleri bakımından aşağıdaki şekilde gruplandırılır.

a) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimlerine girenlerdir.

b) Askerliğe elverişli olmayanlar: Sağlık yetenekleri bakımından Hastalık ve Arızalar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde gösterilen hastalık ve arızaları bulunan yedek subay adaylarıdır.

Askerliğe elverişli olmayan adaylar okuldan çıkarılır ve “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı ile terhis edilirler.

Yedek subay adaylarının, hastalık ve arızaları nedeni ile alacakları hava değişimi, istirahat ve hastanede yatarak geçirdikleri sürelerin toplamı okul döneminin 1/3'ünden fazla olması halinde haklarında geçici terhis işlemi yapılır. Bir sonraki dönemde hastalık ve arızalarının devam etmediği sağlık kurulu raporu ile saptananlar yeni dönemin tamamına katılırlar. Devam edilmeyen süre dönemin sonuna rastlar ve aralıksız olursa bir sonraki dönemde yalnız devam edilmeyen süre tamamlatılır. Geçici terhisi gerekenler, hastalık ve arızaları kronik değilse, istekleri halinde tedavileri sonuna kadar askeri hastanelerde kalabilirler.(değ:05.02.2013)

Yedek subaylara uygulanacak sağlık işlemleri

MADDE 81- Yedek subayların hastalanmaları veya arızaları hâlinde aşağıdaki işlemlerden biri yapılır:

a) Sağlık nitelikleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası kalmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin (A) dilimine girenler görevlerine devam ederler.

b) Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin (B) ve (D) dilimlerine girenler “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı ile terhis edilirler.(değ:05.02.2013)

RAPORLARIN ONAYI

MADDE 82– Yedek subay aday adayları ile yedek subay adayları ve yedek subayların kesin işlem kararlı raporları Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır.

Askerliğe Elverişli Değildir kararlı rapor alan yedek subay aday adayları ile yedek subay adayı ve yedek subaylar, gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeniden muayeneye sevk edilir ve alacakları raporlara göre işlem görürler.(değ:05.02.2013)

DIŞ KAYNAKTAN SÖZLEŞMELİ VEYA MUVAZZAF SUBAY VEYA ASTSUBAY OLARAK ALINACAK ADAYLARIN VE İSTİHDAM EDİLECEKLERİN SAĞLIK YETENEĞİ

Madde 83 -

MUVAZZAF SUBAYLARDAN YEDEKLİĞE GEÇMİŞ BULUNANLARLA YEDEK SUBAY YETİŞTİRİLMİŞ OLANLARIN SAĞLIK YETENEĞİ BAKIMINDAN GÖRECEKLERİ İŞLEMLER

Madde 84 - DOKUZUNCU BÖLÜM : TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNE ALINACAK SİVİL PERSONEL İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNE NAKLEDİLECEK SİVİL PERSONELİN SAĞLIK İŞLEMLERİ

SİVİL PERSONEL GÖREVE ALINIRKEN YAPILACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ

Madde 85 -

SİVİL PERSONELİN SIHHİ İZİN SÜRELERİ, EMEKLİLİK İŞLEMLERİ VE SAĞLIK YETENEKLERİ

Madde 86 -

RAPORLARIN ONAYI

Madde 87 -

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ PERSONELE YAPILACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ

Madde 88

ONUNCU BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Madde 89 - 28 Şubat 1978 tarihli ve 7/15002 sayılı kararname ile yürürlüğe konan "Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1 - ( Mülga madde: 20/09/1988 - 88/13300 K.)

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" şeklinde rapor düzenlenmiş olup ilişikleri kesilmeyenlerden, kendi isteği ile başvuranların, sıralı komutanlıklar kanalı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete devamlarının yararlı olacağı teklif edilmesi halinde, durumları bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" şeklinde rapor düzenlenmiş olup ilişikleri kesilmeyenlerden, kendi isteği ile başvuranların, sıralı komutanlıklar kanalı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete devamlarının yararlı olacağı teklif edilmesi halinde, durumları bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.

Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, haklarında "Sınıf Görevini Yapamaz" şeklinde rapor düzenlenmiş olanlardan;

1) Malülen emekliye ayrılanlar ve yeniden sınıflandırılıp da yeni sınıfının temel kursuna katılmış veya bitirmiş olanlara hiç bir işlem yapılmaz.

2) Henüz sınıflandırılmamış olanların durumları, istekleri halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.

Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce "askerliğe elverişli değildir" kararlı rapor alanlardan, herhangi bir sebeple sonradan yapılan muayenelerinde bu Yönetmeliğe göre aynı arıza ve hastalık yüzenden "askerliğe elverişlidir" kararı verilenlere hiçbir işlem yapılmaz.

Geçici Madde 5 - (Ek madde: 06/12/2004 - 2004/8202 S.Yön/57. mad) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından önceki bir tarihte, organ kaybı ya da organ zaafiyetine uğradığı için hakkında Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Fikren Çalışır, Bedenen Çalışamaz raporu düzenlenen ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde göreve devam ettirilen personele yapılacak işlemler de, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamına uygun olarak tatbik edilir.

Geçici Madde 6 - (Ek madde: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/26.mad)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık kurulunda karara bağlanan ancak üst onay makamı tarafından henüz onaylanmamış raporlar hakkında sağlık kuruluna girdiği tarihte yürürlükte olan hükümlere göre işlem yapılır.

Geçici Madde 7- (Ek madde 2/10/2009 - 2009/15519 B.K. Yön/2.mad)

Bu Yönetmelikle yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanan ancak henüz sonuçlanmamış olan sivil memur adaylarına ilişkin alım işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 90 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 91 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

24/11/1986 tarihli ve 19291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı "Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği"nin ekleridir.

AÇIKLAMA

I. General, Amiral, Subay ve Astsubayların Hastalık ve Arızalarına göre Sınıflandırma Çizelgelerinin Uygulanması:

1. (Değişik bend: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/30.mad) Sınıflandırma Çizelgeleri 1 ve 2 numaralı olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Bu çizelgelerde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki bütün sınıflar belirtilmiş ve Hastalık ve Arızalar listesindeki maddelerle bu maddelerdeki A, B ve D dilimleri ve bu dilimlerdeki fıkralar sıralanmıştır. Sınıflandırma Çizelgelerindeki artı (+) işaretleri general, amiral, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların o sınıfta görev yapacaklarını, çarpı (x) işaretleri sınıflarında kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yönergelerde belirtilecek olan kadro görev yerlerinde görev yapacaklarını, eksi (-) işaretleri general ve amirallerin fiili kıt'a komutanlığı görevini yapamayacaklarını, buna mukabil yönetim, idari ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görevlerini yapabileceklerini, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların ise sınıflarında görev yapamayacaklarını belirtir.

2. (Değişik bend: 21/03/2007 - 2007/11783 B.K. Yön/30.mad) Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline Sınıflandırma Çizelgeleri ile beraber, ayrıca bu Yönetmeliğin Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik ile Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bölümlerinde belirtilen sağlık nitelikleri hükümleri gereğince işlem yapılır.

3. Bütün sınıflarda artı (+) işaretli olan maddelerin A dilimi fıkraları ve bütün sınıflarda eksi (-) işaretli bulunan maddelerin D dilimi fıkraları Sınıflandırma Çizelgelerinde gösterilmemiştir. İşlemler bu durumlar gözönüne alınarak yapılacaktır.

4) (Değişik alt bent: 20/09/1988 - 88/13300 K.) 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinde, kendi sınıfında eksi (-) işaretli bulunan bir hastalık ve arızası olan personele, 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinde aynı hastalık ve arızalardan (+) işaretli bir sınıf varsa, sınıf değiştirme işlemi uygulanır.

5. 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinde bütün sınıflarda eksi (-) işaretli fıkralarda gösterilen hastalık ve arızası bulunan personeli Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz kararı verilir.

6) (Değişik alt bent: 20/09/1988 - 88/13300 K.) Sınıflandırma Çizelgelerinin kullanılışı: Bir hastalık ve arızası bulunan kişiye önce kesin tanı konulur, sonra bu hastalık ve arızanın Hastalık ve Arızalar Listesinde hangi madde, dilim ve fıkraya girdiği saptanır. Daha sonra bu madde, dilim ve fıkra Sınıflandırma Çizelgesinde bulunur. Madde, dilim ve fıkra için personelin görev yaptığı sınıfta (+), eksi (-) ya da çarpı (x) işareti bulunduğuna göre sınıfı görevini yapar, sınıfı görevini yapamaz, sınıfı görevini uygun kadro görevinde yapar ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz kararı verilir. Hastalık ya da arızası personelin görev yaptığı sınıf ve rütbede eksi (-) işaretli ise 1 ve 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerine bakılır. O hastalık ya da arızanın bulunduğu fıkra herhangi bir sınıfta personelin bulunduğu rütbe için artı (+) ise sınıf değiştirme işlemi yapılır.

Örnek: 1

Tanı: Gastropitozis

Hastalık ve Arızalar Listesinde yeri:

Madde 45, Dilim A, Fıkra 3

Rütbesi: Üsteğmen

Sınıfı: Piyade

Sınıflandırma Çizelgelerinde yeri: Yok

Karar: Durumu Madde 45, Dilim A, Fıkra 3'e uyar, sınıfı görevini yapar.

Örnek: 2 (Değişiklik: 20/09/1988 - 88/13300 K.)

Tanı: Sol böbrekte fonksiyon bozukluğu yapmış uretoro-pelvik darlık

Hastalık ve Arızalar Listesinde yeri:

Madde 53, Dilim B, Fıkra 1

Rütbesi: Üsteğmen

Sınıfı: İstihkam

Karar: Durumu 53 üncü madde, B Dilimi, Fıkra 1'e uyar, sınıfı görevini yapamaz. 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgesindeki artı (+) işaretli sınıflardan birinde görevlendirilmesi uygundur.

Örnek: 3

Tanı: Böbrek tüberkülozu (Tedaviye cevap veren)

Hastalık ve Arızalar Listesinde yeri:

Madde 53, Dilim B, Fıkra 3

Rütbesi: Binbaşı

Sınıfı: Topçu

Karar: Durumu 53 üncü madde, B Dilimi, Fıkra 3'e uyar. Sınıfının uygun kadro görev yerlerinde görev yapar.

Örnek: 4 (Değişik: 16/06/2008 - 2008/13831 S.Yön/27.mad)

Tanı: Mental Retardasyon ile Beraber Von Recklinghausen

Hastalık ve Arızalar Listesinde yeri:

Madde 29, Dilim D, Fıkra 2

Sınıfı: Muhabere

Karar: Durumu 29 uncu madde, D Dilimi, Fıkra 3'e uyar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz kararı uygulanır.

II. Yükümlü, Er ve Erbaşlara Hastalık ve Arızalar Listesinin Uygulanması:

Tüm hastalık ve arızalar askerliğe uyarlık açısından Yönetmelik kapsamına alınmıştır. Hastalık ve Arızalar Listesinde her madde hastalık ve arızaların ağırlık derecesine göre A, B, C, D dilimlerine, dilimler de fıkralara ayrılmıştır. A dilimlerinde askerliğe elverişli olan hastalık ve arızalar, B ve D dilimlerinde askerliğe elverişli olmayan hastalık ve arızalar toplanmıştır. C dilimlerinde; A, B, D dilimlerinde toplanan hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat hallerinde geçici olarak askerliğe elverişli olmayan durumları belirtilmiştir. D dilimlerinde barış ve savaşta sürekli olarak askerliğe elverişli olmayan, B dilimlerinde barışta askerliğe elverişli olmayan, savaşta gereksinme duyulduğu zaman askerliğe alınabilecek durumlar belirtilmiştir.

NOT

Not 1: Kara Kuvvetleri Komutanlığı General, Üst Subay, Subay, Yedek Subay ve Astsubayların Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 ve 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgeleri için 05/01/1999 tarih ve 23574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/12/1998 tarih ve 98/12161 numaralı Yönetmeliğe bakınız.

Not 2: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral, Üst Subay, Subay, Yedek Subay ve Astsubayların Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 ve 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgeleri için 05/01/1999 tarih ve 23574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/12/1998 tarih ve 98/12161 numaralı Yönetmeliğe bakınız.

Not 3: Hava Kuvvetleri Komutanlığı General, Üst Subay, Subay, Yedek Subay ve Astsubayların Hastalık ve Arızalarına Göre Görevlendirilecekleri Sınıfları Gösteren 1 ve 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgeleri için 05/01/1999 tarih ve 23574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/12/1998 tarih ve 98/12161 numaralı Yönetmeliğe bakınız.

NOT 4: 10/02/2000 tarih ve 2000/34 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin 11, 12 ve 13. maddelerine göre değiştirilmiş çizelgeler için 10/02/2000 tarihli Resmi Gazeteye bakınız

Not2: Bu paylaşım çeşitli kaynaklardan derlenerek yapılmış olup hatalar içerebilir.

 05.02.2013 tarihli değişiklik için tıklayınız

Ana Sayfa / Aile Hekimliğinde günlük uygulamalar/ Askerlik Yoklamaları