Etiket arşivi: Yıllık izin

Danıştay 2. Dairesinin 22.11.2016 günlü, E.2016/12199 sayılı Y.D kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas  No : 2016/12199

İsteğin Özeti                       : Davacılar, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin (Yönetmeliğin adıAile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iken, dava konusu Yönetmeliğin 1. maddesiyle belirtilen şekilde değiştirilmiştir.) 16/04/2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilen 6. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının; 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “Birden fazla birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aynı aile sağlığı merkezinde görev yapan diğer sözleşmeli aile hekimleri veya aile sağlığı elemanlarından görevlendirme yapılır. Ancak görevlendirme yapılacak sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanı bulunmadığı takdirde” ibaresinin; 13. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “…herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan…” ibaresinin ve aynı fıkranın bütün bentlerinin; 14. maddesinin 3, 4, 5 ve 6. fıkralarının; 16. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan “Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin %100’ünü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez.” ibarelerinin; 17. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendindeki, “…toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için…”; 3. fıkrasındaki, “…iki aya kadar…”; 6. fıkrasındaki “…bir yılda en fazla otuz gün olmak kaydıyla…” ibarelerinin; Geçici 2. ve Geçici 4. maddelerinin, ihtar puanlarının gösterildiği Yönetmelik ekinde yer alan Ek 2’nin iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemektedirler. Okumaya devam et

11.09.2014 günlü, E.2014/82 K.2014/143 sayılı 5258 sayılı Kanun’un 8inci maddesi (İzin Hakkı)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Esas Sayısı:2014/82
Karar Sayısı:2014/143
Karar Günü: 11.9.2014
R.G. Tarih-Sayı: 10.1.2015-29232 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Beşinci Dairesi
İTİRAZIN KONUSU : 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin Anayasa’nın 7., 50. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. 

I- OLAY
Davacının, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. Okumaya devam et

Danıştay 5. Dairesinin 16.5.2012 günlü E:2010/4713 K:2012/3242 kararı

T.C
DANIŞTAY 5. DAİRE
E. 2010/4713
K. 2012/3242
T. 16.5.2012

Davanın özeti:
25.5.2010 günlü Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin;
“Aile Sağlığı elemanının tetkikler için numune almaları ve eğitimini aldıkları basit laboratuvar tetkiklerini yapmaları ,
 Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edememeleri ,
Entegre sağlık hizmetleri sunulan merkezler dışında, hastahanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması,
-Yıllık izinlerde ücret kesintisi yapılması,
-Uyum eğitimlerinde başarı, 
-ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için  personel çalıştırılması ya da hizmet satın alınması
-Aile Sağlığı Merkezlerinin gruplandırılmaları,
-Düzenlemelerin, Bakanlığın internet sayfasında ilan edileceği ve ilan tarihinde aile hekimlerine ve ilgililerine tebliğ edilmiş sayılacağı kuralı,
-Yerleştirme işleminde ek puan ve öncelik hükümleri,
-Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılırken, yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaması,
Okumaya devam et