Etiket arşivi: Tebligat

Danıştay 1. Daire E:2014/1720 K:2014/1445

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas No : 2014/1720
Karar No : 2014/1445

Anahtar Kelimeler : 2547 Sayılı Kanun, Tebligat, Tebligat Kanunu
Özeti            : Kurul kararının şüphelilere tebliğinde Tebligat Kanunu’nda ve Tebligat Yönetmeliğinde gösterilen usulün izlenerek tebliğ işlemlerinin tamamlanması gerektiği hakkında. Okumaya devam et