Etiket arşivi: sürücü

Danıştay 15. Daire Sürücü Muayene E:2014/5780 K:2015/6011

T.C.
D A N I Ş T A Y
ON BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/5780
Karar No : 2015/6011

Davanın Özeti : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendi ve bu hükme istinaden ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin, kanunun uygulanmasını göstermekten öte yeni kural getirdiği ve yaptırım öngördüğü, gerçeğe aykırı tabirinin tanımının ayrıntılı olarak yapılması gerektiği, aksi halin ‘H sınıfı sürücü belgesi alır’ raporlarını veren doktorların keyfi yargılanmalarına ve hak kaybına yol açacağı; …’nin davacı hakkında söz konusu 4. madde doğrultusunda yasal işlem başlatıldığının, Yönetmelik doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin bildirilmesine ilişkin işlemin geri alınması talebinin reddine ilişkin 06.06.2014 tarih ve 11203 sayılı işleminin ise bir kolun bütünüyle olmadığı durumda ortopedi uzmanı kanaati gerektiği ancak rapor verilen kişinin sol kolunun dirsekten ampute olduğu, bu nedenle ortopedi uzmanı kanaati gerekmediği, benzer rahatsızlıkları olan kişilere de aynı raporların verildiği ve bu kişilerin araç kullanabildikleri, teşhisi hakem hastanelerle aynı olmasına rağmen raporun gerçeğe aykırı olarak değerlendirildiği, Yönetmelik’te yer alan gerçeğe aykırı tabirinin yanlış yorumlandığı ileri sürülerek iptali istemiyle açılmıştır. Okumaya devam et

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERİN MUAYENELERİ

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile değişikliğe uğramıştır.
Güncelleme: 05/12/2016
Danıştay 15. Dairesinin 10/06/2016 tarih ve E:2016/1895 sayılı kararı ile Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasının YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.
Bu karar ile Sürücü Adayları/Sürücülerin Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimlerine başvuru zorunluluğu kaldırılmış olup Hastanelerde görev yapan tüm hekimler tarafından Sürücü Olur Raporu tanzim edilebilmektedir.
Raporu tanzim edecek hekim diğer tüm sağlık şartlarının da sürücülüğe uygun olduğunu tespit etmek ile mükelleftir.
Örnek vermek gerekir ise Sürücü Adayına Sürücü Olur Raporunu tek tabip olarak göz uzmanları da tanzim edebilir. Ancak bu raporu tek tabip olarak tanzim ettiğinde Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarından sadece göz alanı ile ilgili olanları değil, KBB, İç Hastalıkları, Ortopedi, Nöroloji, vs tüm alanlardaki muayeneleri yapmış ve kişinin sağlam olduğunu tespit etmiş olacaktır.

Özürlü sürücü adaylarının da sağlık muayeneleri de Aile Hekimleri VEYA hastanelerdeki Uzman Hekimler tarafından yapıldıktan sonra,
engellilik oranlarının tespiti için özürlü sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk edilecek,
burada yapılan muayene sonrası özel tertibatlı araç kullanabileceği yönünde karar verilmiş ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne sevk edilecektir.
Bazı hastanelerde ortopedi ve nöroloji uzman hekimleri tarafından kişiler Aile Hekimlerine gönderilmekte olup söz konusu uygulama hatalıdır.

Okumaya devam et