Etiket arşivi: sözleşme

Danıştay 5. Dairesinin 24.12.2014 günlü, E:2011/3546 K:2014/9861 sayılı Kararı

DANIŞTAY
BEŞİNCİ DAİRE
Esas   No:2011/3546
Karar No:2014/9861

Davanın Özeti : Davacı, 30.12.2010 günlü, 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz” ibaresi ile “yıllık izin bitiminden sonra beş gün daha” ibaresinin ve 9. maddede yer alan ” haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla” ibaresinin iptalini istemektedir.

Okumaya devam et