Etiket arşivi: sağlık raporu

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) girişte sağlık raporu

egmGüncelleme (16.08.2017): 

Aile Hekimlerinin Polis Meslek Okullarına girecek öğrenci adayları ile halihazırda polis memuru olup ta kurum içinde değişik görevlere atanacak polis memurlarına herhangi bir sağlık muayenesi yapma ve rapor tanzim etme yetkileri bulunmamaktadır.

02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan  Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar;

5.1.4- Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.4.2- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre içeriği belirlenmiş olan “Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu” formu, raporu talep eden birim tarafından onaylanmış şekilde, adayla birlikte sağlık kuruluşuna gönderilir.
Bu form dışında başka bir form üzerine rapor düzenlenmeyecektir.

5.1.5- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmelik’ine Göre Düzenlenen Son Durum ve
Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.5.1- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği (ETSŞY) hükümlerine göre, Polis Okulu
öğrenci adayları-öğrencileri ve Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olan memur adayları ile Emniyet Teşkilatında çalışmakta olan bütün hizmet sınıflarına ait personel için düzenlenecektir.
5.1.5.2- Hakkında rapor düzenlenmesi istenilen kişi, kurumun resmi yazısı ile hastane sağlık
kurullarına müracaat eder. Kurum sevki olmayanlar hakkında dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmeyecektir. Emniyet Teşkilatında çalışan personelin, dilim belirtir rapor haricindeki diğer rapor taleplerinde kurum sevki aranmayacaktır.

Güncelleme (15.12.2016): Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde 12.12.2014 tarihinde “Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Başvuru ve Sınav Yerleri ile Tarihleri” başlıklı duyurusunda;

1.Maddede Ön Sağlık Kontrolü Komisyonunca adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre ön sağlık kontrolünden geçirileceği,

2. maddede ise başvurusu sırasında adaylardan “Adayın fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel hiçbir sağlık problemimin bulunmadığına dair yazılı beyanı,” isteneceği belirtilmekte olup adayların Aile Hekimleri veya hastanelerde muayene olup sağlık raporu almaları yönünde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Çoğu ilde yapılan hata şudur:
1. Polis adayları içinde zaten bir hekim bulunan komisyon tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir. Bu komisyonun önünde gelmeden önce adayların herhangi bir sağlık raporu almaları mantığa uygun olmadığı gibi mevzuatlara da aykırıdır.
2. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön elemeden geçirilen polis adayları tam teşekküllü hastanelerde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre sağlık kontrollerinden geçirilerek sağlık raporu aldırılır.

ÖZETLEMEK GEREKİR İSE AİLE HEKİMLERİNİN POLİS ADAYLARINA BU AMAÇLA SAĞLIK MUAYENESİ YAPMA VE SAĞLIK RAPORU VERME YETKİLERİ BULUNMAMAKTADIR.

POLİS ADAYLARINI BU AMAÇLI AİLE HEKİMLERİNE YÖNLENDİREN EMNİYET YETKİLİLERİ KENDİ KURUMLARININ MEVZUATLARINI BİLMEDİKLERİ GİBİ ANAYASAL SUÇ TA İŞLEMEKTEDİRLER.

Önceki yıllarda yapılan hata 2016 yılı sınav kılavuzunda  “Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı.” şeklindeki ibare ile düzeltilmiştir. (2016 yılı 19. dönem kılavuzu için tıklayınız)

BU AMAÇLA HERHANGİ BİR SAĞLIK RAPORU TALEBİ OLMASI HALİNDE KİŞİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ İLE İRTİBATA GEÇİLMESİ, HATANIN DÜZELTİLMEMESİ HALİNDE İSE KESİNLİKLE RAPOR TANZİM EDİLMEYİP BİMER ARACILIĞI İLE İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Okumaya devam et

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda kayıt işlemleri

MEBlogoOkul öncesi eğitim kurumlarında (Ana okul) ve ilkokullarda kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer verilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup 25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile değişikliğe uğramıştır. Yönetmeliğin güncel haline Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabilir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda kayıt işlemleri  şu şekilde düzenlenmektedir:

Kayıt zamanı ve kayıt yaşı

MADDE 11 – (Değişik: 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı R.G.)

(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

(2) Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-Okul sistemi üzerinden yapar.

(3) Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden ve kimlik numarası bulunan çocukların kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır.

(Değişik: 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı R.G.)(4) Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır.

(5) Okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt:

a) Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır.

b) Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Ancak bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-47 ay arası çocuklar da ana sınıfına kaydedilebilir.

c) (Değişik: 23/10/2014 tarihli ve 29154 sayılı R.G.) Velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl ertelenen çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle kaydedilir.

ç) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilen (Değişikİbare: 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı R.G.) 36-71 aylık çocuklar bu kurumlara kaydedilir. Bu sınıfların mevcutları 10 çocuk bulunan sınıflarda iki, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise bir çocuk olacak şekilde oluşturulur.

d) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilirler.

e) Çocuğun aday kaydı e-Okul sistemi üzerinden alınır. Kesin kaydı yapılan çocukların velilerine Acil Durumlarda Başvuru Formu EK-1doldurtularak Sözleşme EK-2 imzalanır.

f) Kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınır. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda veliler huzurunda kura çekimi yapılır.

(Değişik: 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı R.G.) g) Özel okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt kabul işlemleri, öğrenci kontenjanları, okul ücretleri, sınıf mevcutları, personel seçimi ve atanmaları gibi iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır.

(6) İlkokula kayıt:

a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

c) Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

ç) Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.

(7) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kayıt:

(Değişik: 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı R.G.) a) İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden ortaokula yapılır

b) İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine ilgili okul yönetimince yapılır.

(8) Özel okul öncesi ve özel ilköğretim kurumlarına kaydı yapılan çocukların nakli, ilgili özel öğretim kurumunca e-Okul sistemi üzerinden alınır.

 

Mevzuatı dikkatle inceler isek ilkokullara kayıt;
1. 66 ayı dolduran çocuklar: Eylül ayı sonu itibarıyla kayıtları  yapılır
2. 60-66 ay arası çocuklar: Velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
3. 69, 70 ve 71 aylık çocuklar: İlkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

Görüldüğü üzere sadece 69, 70 ve 71 aylık çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilmeleri veya bir yıl kayıtlarının ertelenmesi için sağlık raporu gerekmektedir.

Peki bu yaş grubundaki çocuklar için sağlık raporunu hangi hekimler tanzim etmeye yetkilidirler?

Bu konuda da Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06/08/2012 tarih ve 18125 sayılı İlkokula Başlayacak Çocuklara Verilecek Tıbbi Tanılı Rapor konulu yazıları uyarınca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları yetkilendirilmiştir.

2012_08_06_ilkokul_baslayacak_cocuk_rapor

Söz konusu görüş yazısı ile ilgili henüz güncel bir yazı yayınlanmaması nedeniyle, ilkokul için bedeni veya zihni gelişimleri konusunda Aile Hekimlerinin bu amaçla rapor tanzimleri konusunda herhangi bir yetkileri bulunmamaktadır.

SORU: Bazı Ana okullarından  kayıt için çocuğun Aşı Kartı istenmektedir? Bu talep doğru mudur?
CEVAP: Maalesef çoğu okul idaresi bizzat kendi Bakanlıklarının mevzuatlarını yakından takip etmemektedirler.
Okul öncesi kurumlardan aşı kartı istenmesi 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile istenmekte idi.
Ancak 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 95 ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yani artık Ana Okullarına girişte öğrencilerden AŞI KARTI İSTENMESİ HUKUKSUZDUR.
anaokul_asi_karti_iptal

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve Halk Eğitim Merkezlerinden gelen sağlık raporu talepleri

MEBlogoMilli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve Halk Eğitim Merkezlerinde görev almak veya eğitim görmek için kişiler Aile Hekimlerine sağlık raporu talepleri ile gönderilmektedirler.

Aile Hekimlerinin bu kişilere sağlık muayenesi yapmak ve sağlık raporu tanzim etmek gibi bir görevleri bulunmamakta olup söz konusu sorumluluk bizzat Milli Eğitim Bakanlığına aittir.

Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19/08/2014 tarih ve 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelgesinde ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

meb_isg_genelge_2014_16_1

 

 

meb_isg_genelge_2014_16_2

meb_isg_genelge_2014_16_3 meb_isg_genelge_2014_16_4