Etiket arşivi: sağlık raporu

E-Rapor Uygulamaları

Sağlık kuruluşlarınca verilen tüm raporların (doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla, “E-Rapor Sistemi” geliştirilmektedir.

E-Rapor Sistemi birçok bileşenden oluşmakta olup her bir bileşen (e-Doğum Raporu, e-Engelli Raporu, e-Sürücü Raporu vb.) farklı fazlarda devreye alınarak sırası ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve diğer ilgili sistemlerle entegre edilecektir.

Sistem ile ilgili ayrıntılı bilgi https://erapor.saglik.gov.tr/portal adresinde yer almakta olup, hekimler tarafından söz konusu sisteme girişler E-İmza kullanılarak HBYS ve AHBS Sistemleri aracılığı ile yapılmaktadır. Okumaya devam et

Yurtta Kalabilir Sağlık Raporları

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KAMU VE ÖZEL YURTLAR İÇİN

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 17/10/2016 No : 2016/9487
Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/6/1982 No : 2684
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 25/11/2016 No : 29899

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile özel eğitim okullarındaki yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
j) Pansiyon: Okullarda yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

Yatılılık ve bursluluk başvuruları
MADDE 4-
(2) Parasız yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
d) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu almak.

(3) Paralı yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
ç) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu bulunmak.

 

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/2/2017 No : 2017/10090
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 6/5/2017 No : 30058

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Öğrenci kayıt işlemleri
MADDE 22- (1) Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir.

ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.

ÜNİVERSİTE YURTLARI İÇİN

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yüksek öğrenim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmaktır.

Barınma şartları
MADDE 6 – (1) Yurtlara başvuru ve barınma şartları;

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

Birçok ilde yurtlara kayıt sırasında öğrencilerden kan grubu kartı istenmekte olup, söz konusu isteklerin hukuki dayanakları bulunmamaktadır.

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularında sağlık raporu

MEBlogoSözleşmeli Öğretmenlik (KPSSP121) için;

Ön başvuru işlemlerinde adaylardan sağlık raporu istenmemekte olup kişilerin sağlık durumlarının öğretmenliğe engel olmadığına dair BEYANLARI alınacaktır.

Atama sırasında adayların tam teşekküllü bir hastaneden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair SAĞLIK KURULU RAPORU almaları gerekmektedir.
Okumaya devam et

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERİN MUAYENELERİ

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile değişikliğe uğramıştır.
Güncelleme: 05/12/2016
Danıştay 15. Dairesinin 10/06/2016 tarih ve E:2016/1895 sayılı kararı ile Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasının YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.
Bu karar ile Sürücü Adayları/Sürücülerin Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimlerine başvuru zorunluluğu kaldırılmış olup Hastanelerde görev yapan tüm hekimler tarafından Sürücü Olur Raporu tanzim edilebilmektedir.
Raporu tanzim edecek hekim diğer tüm sağlık şartlarının da sürücülüğe uygun olduğunu tespit etmek ile mükelleftir.
Örnek vermek gerekir ise Sürücü Adayına Sürücü Olur Raporunu tek tabip olarak göz uzmanları da tanzim edebilir. Ancak bu raporu tek tabip olarak tanzim ettiğinde Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarından sadece göz alanı ile ilgili olanları değil, KBB, İç Hastalıkları, Ortopedi, Nöroloji, vs tüm alanlardaki muayeneleri yapmış ve kişinin sağlam olduğunu tespit etmiş olacaktır.

Özürlü sürücü adaylarının da sağlık muayeneleri de Aile Hekimleri VEYA hastanelerdeki Uzman Hekimler tarafından yapıldıktan sonra,
engellilik oranlarının tespiti için özürlü sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk edilecek,
burada yapılan muayene sonrası özel tertibatlı araç kullanabileceği yönünde karar verilmiş ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne sevk edilecektir.
Bazı hastanelerde ortopedi ve nöroloji uzman hekimleri tarafından kişiler Aile Hekimlerine gönderilmekte olup söz konusu uygulama hatalıdır.

Okumaya devam et

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) girişte sağlık raporu

egmGüncelleme (16.08.2017): 

Aile Hekimlerinin Polis Meslek Okullarına girecek öğrenci adayları ile halihazırda polis memuru olup ta kurum içinde değişik görevlere atanacak polis memurlarına herhangi bir sağlık muayenesi yapma ve rapor tanzim etme yetkileri bulunmamaktadır.

02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan  Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar;

5.1.4- Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.4.2- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre içeriği belirlenmiş olan “Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu” formu, raporu talep eden birim tarafından onaylanmış şekilde, adayla birlikte sağlık kuruluşuna gönderilir.
Bu form dışında başka bir form üzerine rapor düzenlenmeyecektir.

5.1.5- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmelik’ine Göre Düzenlenen Son Durum ve
Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.5.1- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği (ETSŞY) hükümlerine göre, Polis Okulu
öğrenci adayları-öğrencileri ve Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olan memur adayları ile Emniyet Teşkilatında çalışmakta olan bütün hizmet sınıflarına ait personel için düzenlenecektir.
5.1.5.2- Hakkında rapor düzenlenmesi istenilen kişi, kurumun resmi yazısı ile hastane sağlık
kurullarına müracaat eder. Kurum sevki olmayanlar hakkında dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmeyecektir. Emniyet Teşkilatında çalışan personelin, dilim belirtir rapor haricindeki diğer rapor taleplerinde kurum sevki aranmayacaktır.

Güncelleme (15.12.2016): Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde 12.12.2014 tarihinde “Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Başvuru ve Sınav Yerleri ile Tarihleri” başlıklı duyurusunda;

1.Maddede Ön Sağlık Kontrolü Komisyonunca adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre ön sağlık kontrolünden geçirileceği,

2. maddede ise başvurusu sırasında adaylardan “Adayın fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel hiçbir sağlık problemimin bulunmadığına dair yazılı beyanı,” isteneceği belirtilmekte olup adayların Aile Hekimleri veya hastanelerde muayene olup sağlık raporu almaları yönünde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Çoğu ilde yapılan hata şudur:
1. Polis adayları içinde zaten bir hekim bulunan komisyon tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir. Bu komisyonun önünde gelmeden önce adayların herhangi bir sağlık raporu almaları mantığa uygun olmadığı gibi mevzuatlara da aykırıdır.
2. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön elemeden geçirilen polis adayları tam teşekküllü hastanelerde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre sağlık kontrollerinden geçirilerek sağlık raporu aldırılır.

ÖZETLEMEK GEREKİR İSE AİLE HEKİMLERİNİN POLİS ADAYLARINA BU AMAÇLA SAĞLIK MUAYENESİ YAPMA VE SAĞLIK RAPORU VERME YETKİLERİ BULUNMAMAKTADIR.

POLİS ADAYLARINI BU AMAÇLI AİLE HEKİMLERİNE YÖNLENDİREN EMNİYET YETKİLİLERİ KENDİ KURUMLARININ MEVZUATLARINI BİLMEDİKLERİ GİBİ ANAYASAL SUÇ TA İŞLEMEKTEDİRLER.

Önceki yıllarda yapılan hata 2016 yılı sınav kılavuzunda  “Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı.” şeklindeki ibare ile düzeltilmiştir. (2016 yılı 19. dönem kılavuzu için tıklayınız)

BU AMAÇLA HERHANGİ BİR SAĞLIK RAPORU TALEBİ OLMASI HALİNDE KİŞİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ İLE İRTİBATA GEÇİLMESİ, HATANIN DÜZELTİLMEMESİ HALİNDE İSE KESİNLİKLE RAPOR TANZİM EDİLMEYİP BİMER ARACILIĞI İLE İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Okumaya devam et