Etiket arşivi: rapor

Okul Servis Şoförleri İçin Sağlık Raporu

Okul Servislerinde çalışacak şoförlere
Aile Hekimleri sağlık raporu verebilir mi?

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından 25.10.2017 tarihinde Okul Servis Araçları Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinde Okul servis araçlarını kullanan şoförler ve Okul servis araçlarındaki rehber personellerin sahip olmaları gereken birtakım özellikler belirtilmektedir.

Taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler;

c) D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak,
ç) Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,

(2) Okul servis araçlarındaki rehber personel;
ç) Her yıl, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden rapor almış olmak,

Ancak söz konusu yönetmelik yayımlanırken Sağlık Bakanlığının görüşü dahi alınmadığı için, Okul Servis Şoförlerinde ve Rehber Personelde Aranacak Sağlık Şartlarının neler olduğu, muayene usul ve esasları ile ilgili hiçbir düzenleme yapılmamıştır.  Yayım tarihi üzerinden yaklaşık 1,5 yıl süre geçmesine rağmen hala bir gelişme sağlanmamıştır.

Bu hali ile, Yönetmeliğin söz konusu maddesi hukuka ve tıp ilmine aykırı bir durumda olup, Aile Hekimlerinin de herhangi bir işlem tesis etmeleri mümkün değildir. 

Bu nedenle Aile Hekimlerinin Servis Şoförlerine her ne isim altında olursa olsun (Durum Bildirir Rapor, Sigorta Başlangıcı için rapor, Bedenen Sağlıklıdır, vs) hiç bir rapor tanzim etme yetkileri bulunmamaktadır. Hukuka aykırı tanzim edilecek raporlar sonrasında yaşanabilecek ölümlü veya yaralanmalı kazalarda raporu tanzim eden Aile Hekiminin de suçlu olacağını unutmayalım.

https://www.cnnturk.com/turkiye/soforu-kalp-krizi-gecirdi-ogrenci-servisi-devrildi

Şoförü kalp krizi geçirdi, öğrenci servisi devrildi

Ücretli Öğretmenlik için başvuruda sağlık raporu

Ücretli Öğretmenlik için başvuruda sağlık raporu istenmemektedir. Kişilerin okul müdürlüklerince verilecek Sağlık Durum Beyan Belgelerini doldurarak herhangi bir sağlık sorunları olmadıklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili mevzuat “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” olup söz konusu kararda Ücretli Öğretmenlik için başvurularda sağlık raporu istenmesi yönünde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna rağmen birçok il ve ilçede farklı işlem yapılmaktadır.

Bazı il ve ilçelerde kişilerden belge istenirken  şu mevzuatlar dayanak olarak alınmaktadır:
a) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine ilişkin Karar.
b) Talim ve Terbiye Kurulunun 9 No’lu Kararı.
c) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu.
d) Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.
e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. ve 176.Maddesi.
f) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün
29/03/2011 tarihli ve 1985 sayılı 2011/43 No’lu Genelgesi.
g) Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar
Öğretmenleri ile İlkokulu Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders
Ücretleri Hakkındaki 439 Sayılı Kanunu’nun 8.Maddesi.
h) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  48inci maddesi;

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:
1.Türk Vatandaşı olmak,
2.Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3.Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek  akıl hastalığı  bulunmamak.

Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü:
Madde 53
Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Burada akla 2 soru gelmektedir:
1. Sözleşmeli Öğretmen alımlarında “Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu” istenirken Ders Ücreti Karşılığında Öğretmenlik başvurularında “görevini yapmasına engel hastalığı bulunmadığı” şeklinde rapor istenmesinin hukuki ve mantıklı bir sebebi var mıdır?
2. Aile Hekimleri olsun diğer Birinci Basamakta sağlık hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlar olsun, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı zihnen ve bedenen emanet edeceğimiz öğretmenler için  “görevini devamlı yapmasına engel olabilecek  akıl hastalığı  bulunmamak”  yönünde karar verebilecek yetki ve uzmanlık alanları gerçekten var mıdır?
Birinci Basamakta kişilerin başta cinsel dürtü bozuklukları olmak üzere diğer kişilik bozukluklarının tanıları mümkün müdür?

Peki ne yapılmalı:
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı emanet edeceğimiz öğretmenlerin Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından ortak yayınlanacak bir sağlık yeteneği yönetmeliği ile güncel tıp ilminin ve toplumsal ihtiyaçların doğrultusunda hangi sağlık şartlarını taşımaları gerektiği yönünde  tereddüte neden olmayacak netlikle kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir.