Etiket arşivi: nöbet

Danıştay D5 E.2012/8758 K.2014/9866

T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2012/8758
Karar No : 2014/9866

Anahtar   Kelimeler   :   Çalışma   Saatleri,   Avrupa   Sosyal   Şartı, Dinlenme Hakkı, Nöbet, Vardiya

Özeti : Mesai dışı poliklinik uygulamasının, kamu sağlık personeli için, üst sınırı belirlenmeksizin, 2368 sayılı Yasa ile belirlenen çalışma süresinin üzerinde bir çalışma süresi öngören ve sağlık hizmetinin niteliğinden kaynaklanan nöbet usulünden ve vardiyalı çalışma şeklinden farklı ve bunlara ek bir çalışma biçimi getirdiğinden, Anayasa’nın 50. maddesinde öngörülen dinlenme hakkını ihlal edici ve Avrupa Sosyal Şartı’nda yer alan çalışma sürelerinin tedricen azaltılması taahhüdüne aykırı olduğu, aile hekimleri için 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda düzenlenmeyen bir çalışma biçiminin genelge ile öngörülemeyeceği hakkında. Okumaya devam et

3.10.2013 günlü, E:2012/103 K:2013/105 sayılı 6354 sayılı Torba Yasa hk kararı (5258 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddeleri)

Esas Sayısı : 2012/103
Karar Sayısı : 2013/105
Karar Günü : 3.10.2013
R.G. Tarih-Sayı : 17.12.2014-29208

İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Emine Ülker TARHAN ve Aytuğ ATICI ile birlikte 123 milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU : 4.7.2012 günlü, 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

1- 1. maddesiyle 24.4.1930 günlü, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 153. maddesine eklenen “Gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması hâlinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilir.” biçimindeki ikinci fıkrasının,
2- 7. maddesiyle 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek 1. maddesine eklenen fıkrasının,
3- 8. maddesiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin,
4- 12. maddesiyle 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesinin;
a- Beşinci fıkrasının sonuna eklenen cümlenin,
b- Sonuna eklenen fıkraların,
5- 13. maddesiyle 5258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “kaydı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde” ibaresinin,

6- 16. maddesiyle 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 33. maddesinin;
a- Değiştirilen (5) numaralı fıkrasının,
b- Eklenen (7) ve (8) numaralı fıkralarının,
7- 23. maddesiyle 25.2.1954 günlü, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’na eklenen geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının,
Anayasa’nın 2., 5., 6., 7., 10., 11., 13., 17., 48., 50., 56., 124., 128., 130. ve 131. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

Okumaya devam et