Etiket arşivi: muayene

Yatılı Öğrencilerin Aile Hekimleri Tarafından Muayene Edilmesi

Yatılı Öğrencilerin Aile Hekimi tercihleri velileri tarafından daha önce yapılmaması durumunda okul/yurt müdürleri tarafından gerekli işlemler yapılabilmektedir.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi 3. ve 4. fıkraları uyarınca yatılı okullarda öğrenim görev öğrencilerin kayıtlarının ilçelerdeki Aile Hekimlerine yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Yatılı Öğrencilerin Aile Hekimleri Tarafından Muayene Edilmesi durumunda (cerrahi operasyonlar hariç) okul/yurt müdürleri tarafından gerekli işlemler yapılabilmektedir.

Danıştay 15. Daire Sürücü Muayene E:2014/5780 K:2015/6011

T.C.
D A N I Ş T A Y
ON BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/5780
Karar No : 2015/6011

Davanın Özeti : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendi ve bu hükme istinaden ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin, kanunun uygulanmasını göstermekten öte yeni kural getirdiği ve yaptırım öngördüğü, gerçeğe aykırı tabirinin tanımının ayrıntılı olarak yapılması gerektiği, aksi halin ‘H sınıfı sürücü belgesi alır’ raporlarını veren doktorların keyfi yargılanmalarına ve hak kaybına yol açacağı; …’nin davacı hakkında söz konusu 4. madde doğrultusunda yasal işlem başlatıldığının, Yönetmelik doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin bildirilmesine ilişkin işlemin geri alınması talebinin reddine ilişkin 06.06.2014 tarih ve 11203 sayılı işleminin ise bir kolun bütünüyle olmadığı durumda ortopedi uzmanı kanaati gerektiği ancak rapor verilen kişinin sol kolunun dirsekten ampute olduğu, bu nedenle ortopedi uzmanı kanaati gerekmediği, benzer rahatsızlıkları olan kişilere de aynı raporların verildiği ve bu kişilerin araç kullanabildikleri, teşhisi hakem hastanelerle aynı olmasına rağmen raporun gerçeğe aykırı olarak değerlendirildiği, Yönetmelik’te yer alan gerçeğe aykırı tabirinin yanlış yorumlandığı ileri sürülerek iptali istemiyle açılmıştır. Okumaya devam et