Etiket arşivi: izin

Danıştay D12. E: 2009/4964, K: 2012/5278- İzin kullandırmayan amir tazminat

T.C.
D A N I Ş T A Y
12. DAİRESİ
ESAS NO : 2009/4964
KARAR NO : 2012/5278
KARAR TARİHİ:26/09/2012

Özeti : Davacının yasal hakkı olan izin taleplerinin görev yaptığı birimce uygun görülmesine rağmen, onay makamınca somut herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kullandırılmaması üzerine duyduğu üzüntü ve ıstırap nedeniyle uğradığı manevi zarar karşılığı bir miktar tazminatın ödenmesine hükmedilmesi gerektiği; öte yandan hükmedilen tazminatı ödeyecek olan idarenin, olayda kişisel kusuru ve sorumluluğu saptanacak kamu görevlisine yasal yollar çerçevesinde rücu etmesinin, Anayasadan kaynaklan bir zorunluluk olduğu hakkında. Okumaya devam et

Danıştay 5. Dairesinin 24.12.2014 günlü, E:2011/3546 K:2014/9861 sayılı Kararı

DANIŞTAY
BEŞİNCİ DAİRE
Esas   No:2011/3546
Karar No:2014/9861

Davanın Özeti : Davacı, 30.12.2010 günlü, 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz” ibaresi ile “yıllık izin bitiminden sonra beş gün daha” ibaresinin ve 9. maddede yer alan ” haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla” ibaresinin iptalini istemektedir.

Okumaya devam et