Etiket arşivi: hastane

Kalibrasyon İlaç Stok Veri Gönderimi 24/04/2014

THSK Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Başkanlığının 24/04/2014 tarih ve 31073 sayılı Görüşler konulu yazısı

İçerdiği konular:
-Kalibrasyon,
-İlaç stok ve miat takibi,
-SağlıkNet2 veri gönderimi,
-Hastanelerin veri girişi yapmaları, hastane tarafından veri girilmemesinden aile hekimlerinin  sorumlu tutulmaması ve bu nedenle Aile Hekimlerine Performans Kesintisi Uygulanmaması,
-Veri girişi yapmayan hastaneler hakkında işlem başlatılması Okumaya devam et

Adli Ölü Muayenesi ve Defin Ruhsatı Tanzimi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının
Adli Ölü Muayenesi, Yerinde Ölü Muayenesi, Defin Ruhsatı/Ölüm Belgesi tanzimi
konularındaki yazıları

2014_03_27_thsk_canakkale_yerinde_olu_muayenesi_12014_03_27_thsk_canakkale_yerinde_olu_muayenesi_22014_10_14_thsk_hastanelerde_olum_belgesi_12014_10_14_thsk_hastanelerde_olum_belgesi_22015_08_26_883_thsk_sivas_yerinde_olu_muayenesi_12015_08_26_883_thsk_sivas_yerinde_olu_muayenesi_22016_10_14_thsk_trabzon_yerinde_olu_muayenesi012016_10_14_thsk_trabzon_yerinde_olu_muayenesi02

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığının
“Bankaların Ölüm Belgesi Talebi” konulu 14/03/2016 tarih ve 622.02/284 sayılı görüş yazısı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 20/09/2016 tarih ve 900 sayılı
Ölüm Belgesi Düzenleme ve Adli Nöbet İşlemleri konulu yazısı

 

Sorunlar ve çözüm önerileri:

Soru 1  : Aile Hekimlerine Adli Ölü Muayenesi için ücret ödenmekte midir?
Cevap 1: Gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse de Adalet Bakanlığı tarafından Aile Hekimlerine Adli Ölü Muayenesi sırasında sarf etmiş olduğu emek ve mesaileri karşılığında hiç bir ödeme yapılmamaktadır. (ayrıntılı bilgi için tıklayınız) Ancak Adli Ölü Muayenesi amacıyla tutulan İcap Nöbeti, Defin Ruhsatı/Ölüm Belgesi için tutulan icap nöbeti ile birleştirildiği için icap ücreti alınabilmektedir.

Soru 2 : Aile Hekimlerine Ölüm Belgesi/Defin Ruhsatı tanzimi için ücret ödenmekte midir?
Cevap 2: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 20/09/2016 tarih ve 900 sayılı Ölüm Belgesi Düzenleme ve Adli Nöbet İşlemleri konulu yazısı uyarınca Aile Hekimlerine Ölüm Belgesi/Defin Ruhsatı tanzimi için tutulan İcap Nöbeti karşılığında ücret ödenmektedir.

Soru 3: Ölüm Belgesi/Defin Ruhsatı tanzimi için tutulan İcap Nöbeti karşılığında ödenen ücretin hesaplanma yöntemi nedir?
Cevap 3: Söz konusu ücret 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun EK 33üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan;

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık  çalışma süresi dışında normal, acil  veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip                                                                                  100
b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar                       90
c) Diş tabibi ve eczacılar                                                                                                                    80
ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli                                                                        60
d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli                                                                  50
e) Diğer personel                                                                                                                                35


İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.

göre ödenmektedir.

Söz konusu gösterge rakamları ile Aktif ve İcap Nöbetlerinin 2017 yılı ilk 6 ayı için saatlik ücretleri (net),(Ayrıntılı bilgi için tıklayınız)
Aktif Nöbet için;
Aile Hekimliği Uzmanları: 14,29 TL/saat
Aile Hekimleri                   : 12,86 TL/saat

İcap Nöbeti için;
Aile Hekimliği Uzmanları:  5,72 TL/saat
Aile Hekimleri                   :  5,14 TL/saat

5258 sayılı Kanun uyarınca Aile Hekimlerinin haftalık çalışma süresi ve saatleri 40 saat olup söz konusu saatler içerisinde başka bir iş yapmadan Aile Hekimliği Hizmetlerini sunmak zorundadırlar. Bu nedenle Aile Hekimlerine idare tarafından da onaylı haftalık çalışma saatleri içerisinde Adli Ölü Muayenesi ve Defin Ruhsatı/Ölüm Belgesi tanzimi gibi görevler verilmesi Kanun’a göre mümkün değildir.  Bu nedenle Aile Hekimlerinin icap nöbeti süreleri şu şekilde hesaplanmalıdır;

Pazartesi- Cuma : 16X5= 80 saat (24 saatlik süreden 8 saatlik Aile Hekimliği Mesaisi düşülerek)
Cumartesi- Pazar: 24X2=48 saat
Toplam                 : 128 saat

657 sayılı Kanun Ek33. madde 3. fıkrası uyarınca ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemeyeceği göz önüne alındığında;
Haftalık icap nöbeti tutan Aile Hekimliği Uzmanlarına 686 TL, Aile Hekimlerine ise 616 TL ücret ödenmek zorundadır.

Söz konusu ücretler aylık olarak ödendiği için haftalık nöbet tarihleri ay sonuna denk gelir ise, ay sonuna denk gelen süreler ayrı, takip eden ay içerisinde tutulan nöbetler için de ayrı ücret ödenecektir. Örnek vermek gerekir ise;

29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında icap nöbeti tutacak Aile Hekimine;
29-31 Mayıs tarihleri için: 16X3=48 saat karşılığında (48X5,14) 246 TL icap ücreti Haziran ayı içerisinde ödenecektir.
1-2 Haziran tarihleri için : 16X2=32 saat
3-4 Haziran tarihleri için : 24X2=48 saat
Haziran ayı için de toplamda 80 saat karşılığında (80X5,14) 411 TL icap ücreti Temmuz ayı içerisinde ödenecektir.

İcap Ücreti konusunda ilk aylarda bazı illerde hatalı uygulamalar yapılmıştır. Bazı illerde Kanun’un söz konusu maddesinin Aktif Nöbeti işaret eden birinci fıkrasında yer alan “Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, … fazlası için ödeme yapılmaz.” hükmü göz önüne alınıp haftalık 128 saat icap nöbeti tutan Aile Hekimlerine 60 saat üzerinden hesaplanarak eksik ücret ödemesi yapılmıştır.

Soru 4: Bazı hafta sonları idari izinler, resmi tatiller ve dini bayramlar ile birleşerek o haftaki icap nöbeti 128 saatin üzerine çıkmaktadır. 120 saatten fazla ödeme yapılmaması haksızlık ve mağduriyete yol açmaktadır. Sorunun çözüm yöntemi nasıl olmalıdır?
Cevap 4: Anayasa Mahkemesinin 05.03.2015 günlü, E:2015/17 K:2015/20 sayılı kararında;

“… Ayrıca söz konusu nöbet ücret karşılığı olarak tutulan nöbet olup tamamen sınırsız değildir. Zira, nöbet görevi sadece 657 sayılı Kanun’un ek 33. maddesinde sayılan yerlerde tutulacak, haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat olan nöbet görevi ancak ihtiyaç hâlinde bu sürenin üzerinde verilebilecektir.

Öte yandan 657 sayılı Kanun’un ek 33. maddesi nöbet uygulamasında ödenecek ücreti sınırlayarak dolaylı yoldan nöbet sürelerine ilişkin sınırlama getirmektedir.”

şeklinde yapmış olduğu hüküm ile bir bakıma icap nöbetlerinin de haftalık 120 saatten daha uzun süreleri kapsayamayacağı belirtilmiştir. İdari izinler, resmi tatiller ve dini bayramlar ile birleşmeyen hafta sonlarında 8 saatlik bir fazlalık nöbet listelerinde karışıklığa yol açmaması için Aile Hekimleri tarafından önemsenmemektedir.

Ancak İdari izinler, resmi tatiller ve dini bayramlar ile birleşerek bazı yıllarda 9 günlük tatillerin yaşandığı ülkemizde icap nöbeti süresi 7X24=168 saate ulaşacağı için haksızlık ve mağduriyete yol açacağı gibi hukuka da aykırı olacaktır.

Örneğin 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasındaki icap nöbetindeki çalışma planı şu şekilde olacak olup o haftaki nöbet 152 saatlik bir nöbet olacaktır ;
28 Ağustos Pazartesi  : Normal Mesai- 16 saat icap nöbeti
29 Ağustos Salı             : Normal Mesai- 16 saat icap nöbeti
30 Ağustos Çarşamba : Zafer Bayramı  – 24 saat icap nöbeti
31 Ağustos Perşembe : Kurban Bayramı Arefesi – 24 saat icap nöbeti (yarım gün muhtemelen idari izin ilan edilerek Ramazan bayramı tatili Zafer bayramı ile birleştirilecek)
1 Eylül Cuma               : Kurban Bayramı 1. gün – 24 saat icap nöbeti
2 Eylül Cumartesi       : Kurban Bayramı 2. gün – 24 saat icap nöbeti
3 Eylül Pazar               : Kurban Bayramı 3. gün – 24 saat icap nöbeti

Haksızlığın önlenmesi ve hukuka uygun olması açısından 28 – 3 Eylül tarihleri arasındaki icap nöbetinin Pazartesi-Perşembe bir hekim, Cuma-Pazar bir hekim olmak üzere 2 ayrı hekim tarafından tutulmasının daha uygun olacağı aşikardır.

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularında sağlık raporu

MEBlogoSözleşmeli Öğretmenlik (KPSSP121) için;

Ön başvuru işlemlerinde adaylardan sağlık raporu istenmemekte olup kişilerin sağlık durumlarının öğretmenliğe engel olmadığına dair BEYANLARI alınacaktır.

Atama sırasında adayların tam teşekküllü bir hastaneden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair SAĞLIK KURULU RAPORU almaları gerekmektedir.
Okumaya devam et

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) girişte sağlık raporu

egmGüncelleme (16.08.2017): 

Aile Hekimlerinin Polis Meslek Okullarına girecek öğrenci adayları ile halihazırda polis memuru olup ta kurum içinde değişik görevlere atanacak polis memurlarına herhangi bir sağlık muayenesi yapma ve rapor tanzim etme yetkileri bulunmamaktadır.

02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan  Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar;

5.1.4- Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.4.2- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre içeriği belirlenmiş olan “Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu” formu, raporu talep eden birim tarafından onaylanmış şekilde, adayla birlikte sağlık kuruluşuna gönderilir.
Bu form dışında başka bir form üzerine rapor düzenlenmeyecektir.

5.1.5- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmelik’ine Göre Düzenlenen Son Durum ve
Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.5.1- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği (ETSŞY) hükümlerine göre, Polis Okulu
öğrenci adayları-öğrencileri ve Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olan memur adayları ile Emniyet Teşkilatında çalışmakta olan bütün hizmet sınıflarına ait personel için düzenlenecektir.
5.1.5.2- Hakkında rapor düzenlenmesi istenilen kişi, kurumun resmi yazısı ile hastane sağlık
kurullarına müracaat eder. Kurum sevki olmayanlar hakkında dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmeyecektir. Emniyet Teşkilatında çalışan personelin, dilim belirtir rapor haricindeki diğer rapor taleplerinde kurum sevki aranmayacaktır.

Güncelleme (15.12.2016): Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde 12.12.2014 tarihinde “Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Başvuru ve Sınav Yerleri ile Tarihleri” başlıklı duyurusunda;

1.Maddede Ön Sağlık Kontrolü Komisyonunca adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre ön sağlık kontrolünden geçirileceği,

2. maddede ise başvurusu sırasında adaylardan “Adayın fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel hiçbir sağlık problemimin bulunmadığına dair yazılı beyanı,” isteneceği belirtilmekte olup adayların Aile Hekimleri veya hastanelerde muayene olup sağlık raporu almaları yönünde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Çoğu ilde yapılan hata şudur:
1. Polis adayları içinde zaten bir hekim bulunan komisyon tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir. Bu komisyonun önünde gelmeden önce adayların herhangi bir sağlık raporu almaları mantığa uygun olmadığı gibi mevzuatlara da aykırıdır.
2. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön elemeden geçirilen polis adayları tam teşekküllü hastanelerde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre sağlık kontrollerinden geçirilerek sağlık raporu aldırılır.

ÖZETLEMEK GEREKİR İSE AİLE HEKİMLERİNİN POLİS ADAYLARINA BU AMAÇLA SAĞLIK MUAYENESİ YAPMA VE SAĞLIK RAPORU VERME YETKİLERİ BULUNMAMAKTADIR.

POLİS ADAYLARINI BU AMAÇLI AİLE HEKİMLERİNE YÖNLENDİREN EMNİYET YETKİLİLERİ KENDİ KURUMLARININ MEVZUATLARINI BİLMEDİKLERİ GİBİ ANAYASAL SUÇ TA İŞLEMEKTEDİRLER.

Önceki yıllarda yapılan hata 2016 yılı sınav kılavuzunda  “Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı.” şeklindeki ibare ile düzeltilmiştir. (2016 yılı 19. dönem kılavuzu için tıklayınız)

BU AMAÇLA HERHANGİ BİR SAĞLIK RAPORU TALEBİ OLMASI HALİNDE KİŞİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ İLE İRTİBATA GEÇİLMESİ, HATANIN DÜZELTİLMEMESİ HALİNDE İSE KESİNLİKLE RAPOR TANZİM EDİLMEYİP BİMER ARACILIĞI İLE İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Okumaya devam et