Etiket arşivi: haftalık asgari 40 saat

Danıştay 5. Daire Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme E:2007/6860 K:2009/2011

Danıştay 5. Daire

E: 2007/6860
K: 2009/2011

Davacı   : İzmir Tabip Odası
Davalılar: 1- Başbakanlık
2-Sağlık Bakanlığı

Davanın Özeti : Davacı, İzmir ilinin 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanuna dayanılarak pilot il olarak belirlenmesine ilişkin 16.2.2006 tarihli Sağlık Bakanlığı işlemi ile 12.8.2005 günlü, 25904 Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20. maddelerinin, bu maddelerin iptali halinde tümünün uygulanması olanaksız hale geleceğinden Yönetmeliğin tüm hükümlerinin iptalini istemektedir. Okumaya devam et