Etiket arşivi: görevlendirme

Danıştay 2. Dairesinin 22.11.2016 günlü, E.2016/12199 sayılı Y.D kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas  No : 2016/12199

İsteğin Özeti                       : Davacılar, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin (Yönetmeliğin adıAile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iken, dava konusu Yönetmeliğin 1. maddesiyle belirtilen şekilde değiştirilmiştir.) 16/04/2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilen 6. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının; 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “Birden fazla birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aynı aile sağlığı merkezinde görev yapan diğer sözleşmeli aile hekimleri veya aile sağlığı elemanlarından görevlendirme yapılır. Ancak görevlendirme yapılacak sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanı bulunmadığı takdirde” ibaresinin; 13. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “…herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan…” ibaresinin ve aynı fıkranın bütün bentlerinin; 14. maddesinin 3, 4, 5 ve 6. fıkralarının; 16. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan “Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin %100’ünü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez.” ibarelerinin; 17. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendindeki, “…toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için…”; 3. fıkrasındaki, “…iki aya kadar…”; 6. fıkrasındaki “…bir yılda en fazla otuz gün olmak kaydıyla…” ibarelerinin; Geçici 2. ve Geçici 4. maddelerinin, ihtar puanlarının gösterildiği Yönetmelik ekinde yer alan Ek 2’nin iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemektedirler. Okumaya devam et