Etiket arşivi: 5258

10. HD 2014/3300 E., 2014/16200 K

T.C. YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas:  2014/3300
Karar: 2014/16200
Karar Tarihi: 01.07.2014

-YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLAN HEKİMİN AİLE HEKİMİ OLARAK GÖREV YAPMASI
-SAĞLIK HİZMET ALIMI VE SAĞLIK GİDERLERİNİN KARŞILANMAMASI KONUSUNDAKİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİNE DAİR İSTEMİN KABULÜNÜN İSABETLİ OLUŞU

Okumaya devam et

21.02.2008 günlü, E:2005/10 K:2008/63 sayılı 5258 sayılı Yasanın 3., 5., ve 8. Maddesi ile ilgili Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı       :  2005/10
Karar Sayısı     :  2008/63
Karar Günü     :  21.2.2008

İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Haluk KOÇ, İzzet ÇETİN ile birlikte 123 Milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU : 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un;

A- 3. maddesinin;

1- İkinci fıkrasının son tümcesinin,
2- Son fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “…veya hasta sevk oranlarının yüksek olması…” ibaresinin,
B- 5. maddesinin ikinci fıkrasının “Alınacak katkı payı tutarı Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca müştereken belirlenir” biçimindeki üçüncü tümcesinin,
C- 8. maddesinin ikinci fıkrasının “…ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler…” bölümünün, Anayasa’nın 2., 5., 7., 8., 11., 13., 17., 56., 73., 90. ve 128. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması istemidir. Okumaya devam et