Etiket arşivi: 12

Danıştay D12. E: 2009/4964, K: 2012/5278- İzin kullandırmayan amir tazminat

T.C.
D A N I Ş T A Y
12. DAİRESİ
ESAS NO : 2009/4964
KARAR NO : 2012/5278
KARAR TARİHİ:26/09/2012

Özeti : Davacının yasal hakkı olan izin taleplerinin görev yaptığı birimce uygun görülmesine rağmen, onay makamınca somut herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kullandırılmaması üzerine duyduğu üzüntü ve ıstırap nedeniyle uğradığı manevi zarar karşılığı bir miktar tazminatın ödenmesine hükmedilmesi gerektiği; öte yandan hükmedilen tazminatı ödeyecek olan idarenin, olayda kişisel kusuru ve sorumluluğu saptanacak kamu görevlisine yasal yollar çerçevesinde rücu etmesinin, Anayasadan kaynaklan bir zorunluluk olduğu hakkında. Okumaya devam et