Genelgeler & Tebliğler

GENELGELER

Memur ve diğer kamu görevlilerine İstirahat Raporlarının SGK İş Göremezlik Uygulaması Üzerinden Düzenlenmesine Dair Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2016/12 Sayılı Genelgesi

Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge 2019/11

Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge

Nöbet Hizmetleri konulu 2016/16 sayılı Genelge

Sağlık.Net Online ve E-Nabız konulu 2016/06 sayılı Genelge

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 2016/5 sayılı Halk Sağlığı Merkezleri Genelgesi

Sağlık Raporları konulu 2014/29 sayılı Genelge

Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Genelgesi 2021/7 YENİ 

Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi 2012/5 (mülga)

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (23.05.2015 tarihli değişiklik ile)

Başbakanlığın  İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu 2011/2 sayılı Genelgesi

TSK Sağlık Yeteneği Yön. kapsamında verilen sağlık raporları- Genelge 2016/15

Aylık Çalışma Formlarının İstenmemesi – 2010/48 sayılı Genelge

Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkındaki 2017/13 sayılı Genelge

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/06 sayılı Hizmet Kusuru konulu Genelgesi

İçişleri Bakanlığının 7039 sayılı Kanunun (Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda Değişiklik)
Uygulanması konulu 2017/2 sayılı Genelgesi

Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu konulu 2005/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığı’nın Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:275)
(Aile Hekimlerinin yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu  uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin)

Maliye Bakanlığının Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:117)
(Aile Hekimleri ve okul aile birliklerinin KDV ödemeleri hk)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/78
(Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına  ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /  GVK-95/2014-2
(Danıştay Dördüncü Dairesince verilen 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/7413, Karar No: 2013/6810 sayılı, 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/8272,  Karar No: 2013/6812 sayılı ve 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/6406,  Karar No: 2013/6811 sayılı kararları sonrası Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına  ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi)

Amortisman ve Tükenme Payları- Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği (Sıra no:47)

Facebook Yorumları