Danıştay Kararları

danistay

Aile Hekimliği Yönetmelikleri ile ilgili kararlar

Danıştay 5. Dairesinin 15.4.2009 günlü,  E:2007/6860 K:2009/2011sayılı kararı
İzmir Tabip Odasının, ilin pilot il olarak belirlenmesine ve Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinin iptali için açmış olduğu dava

Danıştay 5. Dairesinin 16.5.2012 günlü E:2010/4713 K:2012/3242 sayılı kararı
25.5.2010 günlü Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin, yıllık izinde ücret kesintisi, izinde geçen sürelerin fiili çalışmadan sayılmaması, misafir hastalardan ücret talep edilememesi, ASM Gruplandırılması, ilave personel çalıştırılması ya da hizmet satın alınması, laboratuar testleri

Danıştay 5. Dairesinin 24.12.2014 günlü, E:2011/3546 K:2014/9861 sayılı Kararı
30.12.2010 günlü Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz” ibaresi ile “yıllık izin bitiminden sonra beş gün daha” ibaresinin ve 9. maddede yer alan ” haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla” ibaresinin iptali

Danıştay 2. Dairesinin 22.11.2016 günlü, E.2016/12199 sayılı Y.D kararı
30.12.2010 günlü Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin, görevlendirme ve yıllık izinler ile ilgili maddeleri hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı

Aile Hekimlerinin Özlük Hakları ile ilgili kararlar

Danıştay 5. Dairesinin 13.02.2013 günlü, 2012/9051E, 2013/975K sayılı kararı
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Aile Yardımı Ödeneğinden faydalanamayacakları hakkında

Danıştay 5. Daire E:2012/8758 K:2014/9866
Mesai dışı poliklinik uygulamasının, üst sınırı belirlenmeksizin … Aile Hekimlerine 5258 sayılı Kanunda düzenlenmeyen çalışma biçiminin genelge ile öngörülemeyeceği hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 15.12.2015 günlü,  E:2015/4910 K:2015/10432 sayılı kararı
Eşi Aile Hekimi olarak çalışan memurun eşinin görev yaptığı yere tayin talebine idare tarafından muvafakat verilmemesi

Danıştay 2. Dairesinin 16.10.2017 günlü, E:2017/1729 sayılı Yürütmeyi Durdurma kararı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 05/05/2017 tarih ve 641.01 sayılı Yargı Kararlarının Uygulanması konulu yazısı ile 05/05/2017 tarih ve 1313 sayılı Aile Hekimliğinde İzinler konulu yazıları hakkında

Çeşitli Konularda Kararlar

İDDK Sendikal Faaliyet  2009/1063 E., 2013/1998 K
Sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gitmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiği hakkında.

Danıştay 1. Daire E:2014/1720 K:2014/1445
Kurul kararının şüphelilere tebliğinde Tebligat Kanunu’nda ve Yönetmeliğinde gösterilen usulün izlenerek tebliğ işlemlerinin tamamlanması gerektiği hakkında.

Danıştay 10. Daire 1995/6497 E., 1997/3777 K. “Genel Sağlık” tanımı

Danıştay 10. Dairesinin 16.07.2014 tarih, E:2014/3628 sayılı kararı
Kristal-İş Grev Yürütme Durdurma kararı

Danıştay 12. Daire 26/09/2012 , E: 2009/4964, K: 2012/5278 sayılı kararı
Çalışanın yıllık iznini somut gerekçe göstermeksizin onaylamayan amirin tazminat ödemesi hk

Danıştay 17. Dairesinin E: 2015/10968, K: 2016/445 Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin iptali kararı 
Aile Hekimlerine ve TSM hekimlerine Defin Ruhsatı/Ölüm Belgesi tanzim görevinin iptali

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile
Muayenelerine Dair Yönetmelik ile ilgili kararlar

Danıştay 15. Dairesinin 10/06/2016 tarih ve E:2016/1895 sayılı kararı
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI kararı

Danıştay 15. Daire Sürücü Muayene E:2014/5780 K:2015/6011 sayılı kararı
Yalnızca kanaatin farklı olması ise davacı tarafından düzenlenen raporun, Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtildiği şekilde gerçeğe aykırı kabul edilmesi için yeterli olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Facebook Yorumları