Anayasa Mahkemesi Kararları

aym

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hakkındaki kararlar:

21.02.2008 günlü, E:2005/10 K:2008/63 sayılı, 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 3., 5., ve 8. Maddesi ile ilgili Kararı

– 30.12.2010 günlü, E:2007/60, K:2010/119 sayılı, 3359 sayılı Yasa hk (Mecburi hizmet Aile Hekimliği)

– 14.02.2013 günlü, E:2011/150 K:2013/30 sayılı 663 Sayılı KHK hakkındaki Kararı

– 3.10.2013 günlü, E:2012/103 K:2013/105 sayılı 6354 sayılı Torba Yasa hk kararı (5258 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddeleri)

-11.09.2014 günlü, E.2014/82 K.2014/143 sayılı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. Maddesi hk kararı
(Danıştay Beşinci Dairesinin Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakları konusunda başvurusu)

Anayasa Mahkemesinin 07.11.2014 tarih ve E:2014/61 K:2014/166 sayılı Kararı
(6514 sayılı Torba Yasa ile 5258 sayılı Kanun’un 3. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi hk )

Anayasa Mahkemesinin 05.03.5015 tarih ve E:2015/17 K:2015/20 sayılı kararı
(09.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Nöbet Genelgesi’nin iptali için Danıştay Beşinci Dairesince yapılan başvuru)

Anayasa Mahkemesinin E.2019/13, K.2021/31, 29/04/2021 günlü kararı
(5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesine eklenen on birinci fıkra (işveren), 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen ek 15. madde)

Çeşitli konulardaki kararlar:

– 25.12.2014 günlü E:2014/74 K:2014/21 sayılı, 5510 sayılı Kanunun 78. Maddesi hk (Kişisel veri Paylaşımı)
-12.11.2015 günlü E:2015/32 K:2015/102 sayılı, 5327 sayılı Kanunun 136. maddesi hk (Kişisel veri)
– Zorunlu aşı uygulaması hakkında Aysal 11.11.2015 günlü 2013/1789 başvuru numaralı kararı

– Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Topuk Kanı ve Aşı Uygulaması konusunda 29/06/2016 günlü B. No: 2014/77 sayılı kararı

Kızamık aşısı, SSPEE, Makul Sürede Yargılanma Hakkı- SONSUZ-B. No: 2015/3786 

– Kızamık aşısı, SSPEE, Makul Sürede Yargılanma Hakkı- DOĞAN – B. No: 2015/4662

-Devlet Memurları ve Toplu Dilekçe

-Adli Ölü Muayenesi Ücreti, Balcı, 25/07/2017 günlü B.No:2014/8881 kararı  

Sendikal faaliyetler hakkındaki kararlar:

18/09/2014 tarih ve 2013/8463 başvuru numaralı Tayfun Cengiz başvurusu

Kristal-İş B. No: 2014/12166, 2/7/2015 kararı

Facebook Yorumları