Balıkçı Gemileri ve Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu

Güncelleme: 15.05.2018
10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği temel alınacak olup, Gemiadamları Yönetmeliği geçersiz duruma düşmüştür.

Aile Hekimleri tarafından sadece 200 GT’dan küçük gemiler ile BALIKÇI GEMİLERİNDE çalışacak kişilere sağlık kontrolü yapma ve akabinde sağlık raporu tanzim etme yetkisi verilmiş olup,

FARKLI grupta olan; Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan 2,5-24 metre arasında boyu olan Özel Tekneleri kullanmak amacıyla Amatör Denizci Belgesi alacak kişilere Aile Hekimlerinin sağlık muayenesi yapma ve sağlık raporu tanzim yetkileri BULUNMAMAKTADIR. Bu kişilerin bünyesinde GÖZ ve KBB uzmanı görev yapan hastane veya özel sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

BALIKÇI GEMİLERİ

2016_02_24_THSK_Gemi_Adamlari_saglik_rapor

10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği

GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamları ve kılavuz kaptanların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, elektronik kayıt işlemleri, vardiya tutmalarına ilişkin kuralları ve disiplin işlemleri ile gemiadamlarına ilişkin denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşlara yönelik idari yaptırımları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (f) ve (k) bentleri ile 28 inci maddesine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Gemiadamlarının sağlık yoklamaları
MADDE 58 – (1) Gemiadamları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre iki yılda bir periyodik sağlık yoklaması yaptırırlar.

(2) İlk kez gemiadamı olacakların sağlık yoklamaları ile iki yılda bir tekrarlanan sağlık yoklamaları, Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilen kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca yapılır.

(3) Liman başkanlıkları; sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen gemiadamlarından, sağlık durumlarının denizde çalışmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklaması yaptırmalarını isteyebilir.

(4) 200 GT’den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarının tabi olacakları sağlık raporları, sürücü olur raporu düzenlemeye yetkili kamu veya özel sağlık kuruluşlarından veya Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün birimlerinden alınır. Bu sağlık raporları, beş yıl geçerlidir. Rapor düzenlenmesinde, B sınıfı sürücü belgelerinin düzenlenmesinde esas alınan sağlık şartları veya raporun Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınması durumunda anılan Genel Müdürlüğün belirleyeceği standartlar geçerlidir. Göz muayenesinde renkkörü olduğu veya gece körlüğü olduğu tespit edilenler gemiadamı olamazlar. Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliği dışında, bu madde kapsamında olan gemiadamları, ilk kez gemiadamı olurken ikinci fıkra hükümlerine uygun sağlık raporu almak, bu fıkra kapsamı dışındaki gemilerde çalışmaları halinde ise, Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre iki yıllık sağlık raporlarını almak zorundadırlar.

(5) Gemiadamının sahip olduğu Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi veya sağlık raporunun geçerlilik süresinin geminin seferi sırasında bitmesi durumunda veya acil durumlarda, Sözleşmeye taraf olan başka bir ülkenin sağlık kuruluşlarının bulunduğu bir sonraki limana kadar, gemiadamının süresi biten Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi veya ilgili liman idaresince sağlık raporundaki koşulları taşıdığına kanaat getirilmesi durumunda, gemiadamının seferine izin verilebilir ancak bu süre üç ayı aşamaz.

(6) Denizde çalışmaya engel sakatlıklar ve hastalıklar, sağlık yoklaması sonuçları ve sonuçlara itiraz ile ilgili usul ve esaslar, Gemiadamları Sağlık Yönergesi ile belirlenir.

4. fıkrada yer alan “Rapor düzenlenmesinde, B sınıfı sürücü belgelerinin düzenlenmesinde esas alınan sağlık şartları veya raporun Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınması durumunda anılan Genel Müdürlüğün belirleyeceği standartlar geçerlidir.” hükmü ile, AYNI işi yapacak kişilerin tabi olacakları sağlık şartlarının FARKLI olarak düzenlenebilmesine sınırsız imkan verilmekte olup hukuka aykırı olduğu düşünülmektedir.

Görüldüğü üzere Aile Hekimleri tarafından sadece 200 GT’dan küçük gemiler ile BALIKÇI GEMİLERİNDE çalışacak kişilere sağlık kontrolü yapma ve akabinde sağlık raporu tanzim etme yetkisi verilmiş olup, yapılacak sağlık muayenesinde Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Birinci Sınıf (Eski düzenlemede B sınıfı) sürücü belgesi için öngörülen kriterler aranacaktır.

Sağlık Muayenesi sonrası tanzim edilecek sağlık Raporu formatı da Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2014/29 sayılı “Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” konulu Genelge ekinde bulunan sağlık raporu formatı kullanılacaktır.

ek_5_durum_bildirir_tek_hekim

Muayene sonrası kişinin gerekli sağlık şartlarını taşıması halinde söz konusu raporun Karar kısmına şu ibarenin eklenmesi gerekmektedir.

“…. fizik muayenesi sonucunda Gemiadamları Yönetmeliğinin 61inci maddesi  uyarınca 200 GT’den küçük olan gemilerde ve Balıkçı Gemilerinde Gemiadamı olarak çalışmasına engel bir durumu….”

 

GEZİ VE ÖZEL TEKNELER İLE AMATÖR BALIKÇILIK
İÇİN KULLANILAN TEKNELER

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12004&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Amaç
MADDE 1 – (Değişik:RG-13/9/2009-27348)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ile bu tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (Değişik:RG-13/9/2009-27348)
(1) Bu Yönetmelik, özel tekneler ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsar.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amatör Denizci Belgesi/Certificate of Competence For Operators of Pleasure Craft (ADB): Özel tekneleri kullanmak için bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişilere verilen belgeyi,
ç) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri,
d) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Ruhsatname: Bağlama kütüğü ruhsatnamesini,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Amatör Denizci Belgesi Alma Şartları, Sınavları ve Belgelendirme

ADB alacakların sağlık şartları
MADDE 9 – (1) ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Amatör Denizci Belgesi Alabilir” raporu almaları gerekir. Rapor, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır.

(2) Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, monoküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

(3) İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen ADB sahiplerinin, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

Paylaşılan mevzuattan da görülebileceği üzere gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan 2,5-24 metre arasında boyu olan Özel Tekneleri kullanmak amacıyla Amatör Denizci Belgesi alacak kişilere Aile Hekimlerinin sağlık muayenesi yapma ve sağlık raporu tanzim yetkileri BULUNMAMAKTADIR. Bu kişilerin bünyesinde GÖZ ve KBB uzmanı görev yapan hastane veya özel sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca bakınız:
T.C Ulaştırma Bakanlığı Amatör Denizci Eğitim Sistemi
https://ades.udhb.gov.tr/SSS.html
Amatör Denizci Olur Sağlık Raporunun İçeriğinde Neler Olmalıdır:
Adayın sağlık raporunu başvuru esnasında sisteme taratıp aktarması gerekmektedir. Sağlık raporu Göz, Kulak Burun Boğaz Uzman çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarında muayeneden geçmiş olması gerekmektedir. Amatör Denizci muayeneleri kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dahilinde yapılır, ancak moleküler olup, sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler ile renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar ADB alamazlar. Bu nedenle “B Sınıfı Sürücü Olur İbaresi” bulunan rapor kabul edilemez. Rapor muayene sonucu “Amatör Denizci Belgesi alabilir” ibaresi ile ifade edilecektir ve sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Amatordenizcilik.com
http://www.amatordenizcilik.com/merak-ettikleriniz
2- Amatör Denizcilik Belgesi Almanın Şartları Nedir? Nasıl Alınır?

  • ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Amatör Denizci Belgesi Alabilir” raporu almaları gerekir. Rapor, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır.
  • Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, monoküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

Facebook Yorumları