Balıkçı Gemileri ve Amatör Denizci Belgesi için sağlık raporu

Aile Hekimleri tarafından sadece 200 GT’dan küçük gemiler ile BALIKÇI GEMİLERİNDE çalışacak kişilere sağlık kontrolü yapma ve akabinde sağlık raporu tanzim etme yetkisi verilmiş olup,

Gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan 2,5-24 metre arasında boyu olan Özel Tekneleri kullanmak amacıyla Amatör Denizci Belgesi alacak kişilere Aile Hekimlerinin sağlık muayenesi yapma ve sağlık raporu tanzim yetkileri BULUNMAMAKTADIR. Bu kişilerin bünyesinde GÖZ ve KBB uzmanı görev yapan hastane veya özel sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

BALIKÇI GEMİLERİ

2016_02_24_THSK_Gemi_Adamlari_saglik_rapor

31/07/2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gemi Adamları Yönetmeliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5668&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0 )

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-Bu Yönetmelik, gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmalarında, gemiadamları ile ilgili gerekleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; Türk bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak olan gemiadamlarını ve bunların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri ve vardiya tutma ile ilgili kuralları kapsar.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelik’te geçen,
8) Sağlık Yönergesi: Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Gemiadamları Sağlık Yönergesini,
9) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun denizde ve iç sularda   kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen aracı,
21) Balıkçı Gemisi: Yalnızca su ürünleri avcılığı veya depolanması veya işlenmesinde kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan ve tonilato belgesinde balıkçı gemisi olduğu  belirtilen ticaret gemisini,
28) Özel Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan,   taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, tonilato belgesinde özel yat olduğu belirtilen gemiyi,
Gemiadamlarının Sağlık Yoklamaları
Madde 61- Gemiadamları, iki yılda bir “Gemiadamları Sağlık Yönergesi”  hükümlerine göre periyodik sağlık yoklaması yaptırırlar.
İlk kez gemiadamı olacaklar ile iki yılda bir tekrarlanan  sağlık yoklamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilen  kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca yapılır.
Liman başkanlıkları; sağlık durumlarından kuşku duyulan yada hasta oldukları bildirilen gemiadamlarından, sağlık durumlarının denizde çalışmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklaması yaptırmalarını her zaman isteyebilirler.

(Değişik fıkra:RG-23/8/2012-28390)  200 GT’den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları, Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümleri dışındadır. Bu gemiadamlarının tabi olacakları sağlık raporları, sürücü olur raporu düzenlemeye yetkili özel veya kamu sağlık kuruluşlarından alınacaktır. Bu sağlık raporları beş yıl geçerli olacak ve rapor düzenlenmesinde, B sınıfı sürücü belgelerinin düzenlenmesinde esas alınan sağlık şartları geçerli olacaktır. Göz muayenesinde renkkörü olduğu veya gecekörlüğü olduğu tespit edilenler gemiadamı olamazlar. Ancak, balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliği dışında, bu madde kapsamında olan gemiadamları, ilk kez gemiadamı olurken bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun sağlık raporu alacaklar, bu madde kapsamı dışındaki gemilerde çalışmaları halinde ise, Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre iki yıllık sağlık raporlarını almak zorundadırlar.

Görüldüğü üzere Aile Hekimleri tarafından sadece 200 GT’dan küçük gemiler ile BALIKÇI GEMİLERİNDE çalışacak kişilere sağlık kontrolü yapma ve akabinde sağlık raporu tanzim etme yetkisi verilmiş olup yapılacak sağlık muayenesinde Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Birinci Sınıf (Eski düzenlemede B sınıfı) sürücü belgesi için öngörülen kriterler aranacaktır.

Sağlık Muayenesi sonrası tanzim edilecek sağlık Raporu formatı da Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2014/29 sayılı “Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” konulu Genelge ekinde bulunan sağlık raporu formatı kullanılacaktır.

ek_5_durum_bildirir_tek_hekim

Muayene sonrası kişinin gerekli sağlık şartlarını taşıması halinde söz konusu raporun Karar kısmına şu ibarenin eklenmesi gerekmektedir.

“…. fizik muayenesi sonucunda Gemiadamları Yönetmeliğinin 61inci maddesi  uyarınca 200 GT’den küçük olan gemilerde ve Balıkçı Gemilerinde Gemiadamı olarak çalışmasına engel bir durumu….”

 

GEZİ VE ÖZEL TEKNELER İLE AMATÖR BALIKÇILIK
İÇİN KULLANILAN TEKNELER

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12004&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Amaç
MADDE 1 – (Değişik:RG-13/9/2009-27348)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ile bu tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (Değişik:RG-13/9/2009-27348)
(1) Bu Yönetmelik, özel tekneler ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsar.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amatör Denizci Belgesi/Certificate of Competence For Operators of Pleasure Craft (ADB): Özel tekneleri kullanmak için bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişilere verilen belgeyi,
ç) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri,
d) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Ruhsatname: Bağlama kütüğü ruhsatnamesini,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Amatör Denizci Belgesi Alma Şartları, Sınavları ve Belgelendirme

ADB alacakların sağlık şartları
MADDE 9 – (1) ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Amatör Denizci Belgesi Alabilir” raporu almaları gerekir. Rapor, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır.

(2) Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, monoküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

(3) İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen ADB sahiplerinin, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

Paylaşılan mevzuattan da görülebileceği üzere gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan 2,5-24 metre arasında boyu olan Özel Tekneleri kullanmak amacıyla Amatör Denizci Belgesi alacak kişilere Aile Hekimlerinin sağlık muayenesi yapma ve sağlık raporu tanzim yetkileri BULUNMAMAKTADIR. Bu kişilerin bünyesinde GÖZ ve KBB uzmanı görev yapan hastane veya özel sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca bakınız:
T.C Ulaştırma Bakanlığı Amatör Denizci Eğitim Sistemi
https://ades.udhb.gov.tr/SSS.html
Amatör Denizci Olur Sağlık Raporunun İçeriğinde Neler Olmalıdır:
Adayın sağlık raporunu başvuru esnasında sisteme taratıp aktarması gerekmektedir. Sağlık raporu Göz, Kulak Burun Boğaz Uzman çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarında muayeneden geçmiş olması gerekmektedir. Amatör Denizci muayeneleri kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dahilinde yapılır, ancak moleküler olup, sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler ile renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar ADB alamazlar. Bu nedenle “B Sınıfı Sürücü Olur İbaresi” bulunan rapor kabul edilemez. Rapor muayene sonucu “Amatör Denizci Belgesi alabilir” ibaresi ile ifade edilecektir ve sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Amatordenizcilik.com
http://www.amatordenizcilik.com/merak-ettikleriniz
2- Amatör Denizcilik Belgesi Almanın Şartları Nedir? Nasıl Alınır?

  • ADB alacak kişilerin göz ve kulak-burun-boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Amatör Denizci Belgesi Alabilir” raporu almaları gerekir. Rapor, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır.
  • Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, monoküler olup sağlam gözü 10/10’dan daha az görenler, renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

Facebook Yorumları