Danıştay 1. Daire E:2014/1720 K:2014/1445

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas No : 2014/1720
Karar No : 2014/1445

Anahtar Kelimeler : 2547 Sayılı Kanun, Tebligat, Tebligat Kanunu
Özeti            : Kurul kararının şüphelilere tebliğinde Tebligat Kanunu’nda ve Tebligat Yönetmeliğinde gösterilen usulün izlenerek tebliğ işlemlerinin tamamlanması gerektiği hakkında.

KARAR

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin (c) bendinin 4’üncü alt bendinde, “.…Diğer kurullarca verilen lüzum-u muhakeme kararına ilgililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay ilgili dairesince incelenerek karara bağlanır…” hükmü yer aldığından, yetkili kurullar tarafından verilen men-i muhakeme ve lüzum-u muhakeme kararlarının şikayetçi ve şüphelilere tebliğ edileceği, lüzum-u muhakeme kararlarına karşı şüphelilerin itiraz edebilecekleri, lüzum-u muhakeme kararlarına itiraz edilmemesi halinde ise kararın kesinleşeceği, başka bir ifadeyle lüzum-u muhakeme kararlarının, ancak itiraz edilmesi halinde Dairemizce incelenip karara bağlanacağı açıktır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 10’uncu maddesinde, tebligatın, tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresinde yapılacağı, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı, 21’inci maddesinde, kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirileceği, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, tebliğ tarihi sayılacağı, gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memurunun tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edeceği ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştıracağı, İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihin, tebliğ tarihi sayılacağı, 28’inci maddesinde de, tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya işyeri de bulunamayan kimsenin adresinin meçhul sayılacağı, bu durumun tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verilmek suretiyle tespit edileceği, bununla birlikte tebliği çıkaran merciin muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine soracağı, zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettireceği hükme bağlanmış, Kanunun diğer maddelerinde ise, yapılacak araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen muhataba ilanen tebligat yapılacağı ve ilanen tebligatın şekli düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun tarihsiz lüzum-u muhakeme kararının, şüpheli …’in bilinen en son ikametgah adresine tebliğ edilmesi gerekirken, Kurul kararının şüphelinin görev yaptığı düşünülen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine gönderildiği, gönderi cevap çıktısına göre kararın anılan Kanunun 21’inci maddesine göre 3.9.2014 tarihinde muhtara teslim edildiği, Rektörlük tarafından da söz konusu Kurul kararının şüpheliye tebliğ işlemlerinin tamamlandığı varsayılarak ilgili dosyanın incelenmek üzere Dairemize gönderildiği anlaşılmıştır.

Ancak söz konusu Kurul kararının şüpheliye tebliği için …’in ikametgah adresinin belirlenmesi amacıyla tüm çalışmaların yapılması, Kurul kararının Tebligat Kanunu ve Yönetmeliğinde öngörülen usule uygun olarak bu kişiye tebliği için gerekli işlemlerin tamamlanması gerekirken, adı geçenin bilinen en son ikametgah adresi tespit edilmeden, son olarak görev yaptığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine tebligatın gönderildiği, burada bulunamaması üzerine Kanunun 21’inci maddesine göre evrakın muhtarlığa bırakıldığı anlaşıldığından, …’in bilinen en son ikametgah adresinin tespiti amacıyla mevzuatta belirtilen şekilde gerekli çalışmaların yapılması ve Kurul kararının hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen …’e mevzuata uygun olarak tebliğ edilmesi, adresinin tespit edilmemesi halinde de ilan usulüyle tebligatın tamamlanması, hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen …’in anılan Kurul kararına itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi ile birlikte dosyanın incelenmek üzere Dairemize, itiraz etmemesi durumunda da hakkında verilen lüzum-u muhakeme kararının kesinleşeceği dikkate alınarak yargılama işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 30.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Facebook Yorumları