12. CD 2015/2328 E. 2015/19189 K

YARGITAY
Ceza Dairesi
2015/2328 E.,  2015/19189 K.

ANAHTAR KELİMELER: yargıtay, anaflaktik şok, anaflaksi, ilaç allerji

2-Katılan vekilinin temyiz isteminin incelenmesine gelince; Mağdurun 29.03.2011 tarihinde 2 yıldır giderek artış gösteren ellerde güçsüzlük şikayeti ve motor nöron hastalığı tanısı ile ….. Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji polikliniğine başvurduğu, …..  Araştırma Hastanesi’nde 31.03.2011 tarihinde MR ünitesinde mağdura MR çekimi öncesi radyoopak madde verilmesi sonrası anaflaktik reaksiyon geliştiği, görevliler tarafından acil servise getirildiği, acil servise getirildiğinde kalbinin durduğunun anlaşıldığı, acil serviste yaklaşık 60 dakika canlandırma uygulandığı, kalbinin tekrar çalışması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı, canlandırma işlemi sonrasında beyin hasarı geliştiği ve mağdurun yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı olay ile ilgili … Adli Tıp Kurumu raporunda; radyolojide radyoopak madde olarak kullanılan ….. gadobenik asit içerdiği, beyinin ve omuriliğin MR’ında kontrastsız MR ile elde edilen bilgiye ek tanısal bilgi sağladığı ve lezyonun tespitini artırdığı, gadobenik asite karşı çok nadir de olsa anafilaktik reaksiyonun, yani aniden başlayan ve ölüme neden olan ciddi alerjik reaksiyon geliştiğinin tıbben bilindiği, kişinin kendisinde var olan hassasiyetinden dolayı ilaca karşı gelişen anaflaktik şokun ilacın beklenebilir etkisi olduğu,kişide oluşan tablonun daha önceden ön görülüp önlenemeyen her türlü özene rağmen oluşabilen “komplikasyon” olarak nitelendirildiği, kişinin MR çekimi öncesinde allerji öyküsü tariflemediği ve oluşan anafilaktik reaksiyon sonrasında tedavisinin zamanında ve uygun bir şekilde yapıldığı yönünde görüş bildirildiği, ayrıca dosyada mevcut 31.03.2011 tarihli ve saat 15.10 da düzenlendiği anlaşılan ….. Araştırma Hastanesi radyoloji kliniği MR birimi hasta BİLGİLENDİRME ve ONAM FORMU’na göre, bilgilendirme yapanın sanık ….. olduğu, formun içeriğinde ise “Hastalığınızın cinsine göre size damar yolu ile kontrast madde verilebilir. Bu madde nadiren bazı hastalarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir.” uyarılarına yer verildiği, formun altında “Yukarıda yazılanları okudum ve anladım. Vücudumda MR’a girdiğimde sorun doğurabilecek protez veya herhangi bir metal parçası olmadığını kabul ediyorum.” ibaresinin altında mağdurun imzasının bulunduğu, formun içeriğine göre mağdurun işlem öncesi herhangi bir hastalık beyanında bulunmadığı ve bilgilendirilme işleminde eksiklik bulunmadığı anlaşılmakla;

Yapılan yargılama sonunda yüklenen suç açısından sanıkların taksirinin bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin eksik incelemeye ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA; 11.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Facebook Yorumları