Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004/64- (03.05.2004)

Tarihi:03.05.2004  Sayısı:2004/64-1838

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
 

ANKARA 03/05/2004

 

Sayı : B100ACS0140000-9216/1853
Konu :Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında
Şartlı Nakit Transferi Uygulaması

GENELGE
2004/64
İLGİ: SYDTF’na 24.09.2003 tarih ve B.02.0.SYF/PKB-07-2934 sayılı yazımız.

      Ülkemizde yaşanan ekonomik krizden sosyal ve ekonomik yönden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza yönelik yardımları kapsayan ve T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) tarafından uygulanmakta olan Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında yer alan Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) bileşeni adı geçen idare, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde yürütülmektedir. Bu çerçevede, 0-6 yaş arasındaki okul öncesi çocuklara temel sağlık hizmetlerinden faydalanmaları kaydıyla nakit yardımı yapılmakta, benzer şekilde, anne adaylarının doğum öncesi bakım almaları, sağlık kuruluşunda doğum yapmaları ve doğum sonrası dönemde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları koşuluyla nakit para yardımından yararlanmaktadırlar.

      ŞNT uygulamasının temel hedefi, ekonomik koşulları nedeni ile düzenli sağlık kontrollerinden yararlanamayan nüfusun en yoksul % 6 lık bölümünü oluşturan ailelerdir. Bu ailelerde, 0-6 yaş çocukların koruyucu sağlık hizmetlerinden (aşılama, büyümenin gözlemlenmesi ve yetersiz beslenme bozukluklarını giderme) yararlanmaları, anne adaylarının güvenli annelik yaklaşımı ile doğum öncesi dönemde düzenli ve periyodik olarak izlenmesi, gebelik risklerinin önlenmesi, aşılarının yapılması ve doğumun sağlık kuruluşunda güvenli koşullarda yapması sağlanacaktır.

      Sosyal Riski Azaltma Projesi ŞNT uygulamasının sağlıkla ilgili bölümünün etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için, SYDTF ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanarak tarafların görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

      İmzalanan bu protokol doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Grup Başkanlıkları, sağlık ocakları ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, sağlık hizmeti sunumu yanı sıra, ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlıkları ile işbirliği içinde çalışacak ve bu kapsamda yürütülecek hizmetler aşağıda tanımlanan çerçevede yürütülecektir;

1. İl Sağlık Müdürlükleri her İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’nda ŞNT uygulaması ile ilgili işlerin koordinasyonu için bir “ŞNT Sorumlusu” atayacaktır.

2. Proje kapsamında ŞNT uygulamasının hak sahibi ailelere ulaştırılması ve hizmet kullanımlarının sağlanması için İl Sağlık Müdürlükleri ve İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları yeterli sayıda personel görevlendirecekler, birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin ve doğum yapılan hastane personel ve sorumlularının proje uygulamaları hakkında bilgilendirilmelerini sağlayacaklardır.

3. Sağlık ocakları/ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde görevli sağlık personeli, ihtiyaç sahibi çocuk ve gebeleri ŞNT uygulaması için SYDV Başkanlıklarına başvurmaları için yönlendirecek, sağlık kurumu personeli, okuma yazması olmayan ailelere gerektiği takdirde formları doldurmak suretiyle yardımcı olacaklardır. Proje kapsamında düzenlenecek Kamuoyu Bilgilendirme Kampanyası kapsamında gerekli materyal sağlık kurumlarına teslim edilecektir. Sağlık kurumları, aynı kampanya kapsamında düzenlenecek faaliyetlerde gerektiğinde SYDV Başkanlıklarına destek vereceklerdir.

4. İl Sağlık Müdürlükleri ve İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları, ŞNT uygulaması kapsamında çocuk ve gebelik yardımı alan hak sahiplerinin sağlık ocağı/ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerindeki düzenli kontrolleri, kayıt ve dosya tesisi işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmemesini sağlayacaklardır.

5. ŞNT kapsamında yapılacak nakit sağlık yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, her ilçede bulunan SYDV Başkanlıklarına başvuruda bulunacaktır. Yapılan başvurular, bu amaçla geliştirilen kriterlere göre değerlendirmeye alınacak ve hak sahipleri belirlenecektir.

6. ŞNT kapsamında yapılacak nakit sağlık yardımları, çocuk ve gebelerin sağlık ocağı/ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde yapılacak periyodik muayenelerine devam ettikleri sürece sürdürülecektir. Hak sahiplerinin muayenelere devam koşulunu yerine getirip getirmediklerinin kontrolü için, SYDV Başkanlıkları’nca bu iş için geliştirilen bilgisayar yazılım programı kullanılarak, her ay takibi yapılacak gebe ve çocuklara ait Takip Listeleri bilgisayar çıktısı olarak hazırlanacak ve takibinin yapılması için sağlık ocakları/ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerine ulaştıracaktır. Sağlık ocağı/ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde doldurulan Takip Listeleri, her ayın 1-5. günleri arasında ilçede bulunan SYDV Başkanlıkları’nca teslim alınacaktır.

7. Sağlık kontrolünü bir kez aksatan hak sahibinin ödemesi yapılmayacaktır. İki kez kontrolünü yaptırmayan hak sahibi ise ŞNT uygulaması kapsamından çıkarılacaktır. Bu nedenle, İl Sağlık Müdürlükleri ve İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları, il ve ilçe SYDV Başkanlıkları ile işbirliği içinde olacaklar, hak sahibi çocuk ve gebelerin sağlık kurumlarına devamını gösteren Takip Listelerinin zamanında SYDV Başkanlıkları’nca toplanmasını sağlayacaklardır.

8. ŞNT uygulaması kapsamında hak sahibi olan çocuk ve gebeler Ek 1 ve Ek 2’de yer alan Takip Formları’nda belirlenen özelliklere göre muayene ve izleme tabi tutulacaklardır. Ayrıca, uygulama kapsamında gebelere hekimlerimiz tarafından yazılacak Demir ve D Vitamini reçeteleri, ilçe SYDF Başkanlıkları tarafından ücreti karşılanmak üzere uygulama kapsamında temin edilecektir.

9. Ek-1’de yer alan Çocuk Sağlık Yardımı Takip Formu, ŞNT uygulamasından faydalanan her çocuk için, çocuğun devam ettiği sağlık ocağı/ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi tarafından doldurularak, kurumda saklanacaktır.

10. Ek-2’de yer alan Gebelik Yardımı Takip Formu, ŞNT uygulamasından faydalanan her gebe için gebenin devam ettiği sağlık ocağı/ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi tarafından doldurularak, kurumda saklanacaktır.

11. ŞNT Sağlık Yardımı uygulaması kapsamında, projenin başarısını ölçen;

i. Sağlık yardımı hak sahiplerinin sayısı,

ii. Hak sahipleri arasında aşı olan kesimdeki artış,

iii. Hak sahipleri tarafından sağlık kurumlarının hangi sıklıkta kullanıldığı,

iv. çocuk ölüm oranlarındaki azalma,

v. çocuk hastalıkları oranlarındaki azalma,

vi. Yoksul kesimde gebelerin sağlık merkezlerine kayıt oranında artış,

vii. Yoksul aileler arasında sağlık merkezlerini kullanım yüzdesindeki artış,

viii. Gebelerde tetanos aşısı oranlarındaki artış,

ix. Doğum öncesi bakım alma oranında artış,

x. Doğumların hastanede yapılma oranında artış,

xi. Doğum sonu bakım alanların oranında artış

gibi göstergelerini izleyebilmek için İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları sağlık kurumlarından ilgili istatistik bilgilerini toplayarak değerlendirecektir.

      Sağlık hizmetlerine erişimin artırılması, bebek, çocuk ve anne ölümlerinin önlenerek, hastalıklarının azaltılmasında, Bakanlığımız tarafından halihazırda yürütülmekte olan çalışmalara büyük destek sağlayacağına inandığımız ŞNT uygulamasının etkin olarak yürütülmesi için, yukarıda bahsi geçen açıklamalar ve 22-26 Aralık 2003 tarihleri arasında katılmış olduğunuz bilgilendirme toplantıları ışığında gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

 

EK 1:Çocuk Sağlık Yardımı Takip Formu
Ek 2:Gebelik Yardımı Takip Formu

 

EK 1
T.C.
BAŞBAKANLIK
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU
Sosyal Riski Azaltma Projesi
Şartlı Nakit Transferi Uygulaması
GEBELİK YARDIMI TAKİP FORMU

GEBENİN ADI/SOYADI    :
T.C. KİMLİK NUMARASI : DOĞUMTARİHİ                :
BAĞLI OLDUĞU SAĞLIK KURULUŞU :
İLİ                                                            :
İLÇESİ                                                     :
Gebelik Ayı Yapılması Gerekenler Onay
1-3 Ay Gebelik Tespiti, öykü, ilk muayene
4-7 Ay (Her ay bir kez) Kan basıncı takibi, Ödem, varis kontrolü, kilotakibi
Hemoglobin takibi ve idrarda protein aranması
Fundus yüksekliğinin değerlendirilmesi
Çocuk Kalp Sesi takibi
Eğitim/Danışmanlık
Tetanoz Aşısı uygulaması
8. Ay (En az bir defa) Kan basıncı takibi, Ödem, varis kontrolü, kilo takibi
Fundus yüksekliğinin değerlendirilmesi
Çocuk Kalp Sesi takibi
Eğitim/Danışmanlık
9. Ay (En az bir defa) Kan basıncı takibi, Ödem, varis kontrolü, kilo takibi
Fundus yüksekliğinin değerlendirilmesi
Çocuk Kalp Sesi takibi
Eğitim/Danışmanlık
Doğum Mutlaka bir hastanede yapılmalı
Doğum Sonrası 0-6. Hafta(En az iki defa) Annede kanama ve enfeksiyonkontrolü
Bebeğin değerlendirilmesi
Eğitim/Danışmanlık

 

EK 2
T.C.
BAŞBAKANLIK
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU
Sosyal Riski Azaltma Projesi
Şartlı Nakit Transferi Uygulaması
ÇOCUK SAĞLIK YARDIMI TAKİP FORMU

 
ÇOCUĞUN ADI/SOYADI :
T.C. KİMLİK NUMARASI:
DOĞUM TARİHİ
BAĞLI OLDUĞU SAĞLIK KURULUŞU :
İLİ                                                            :
İLÇESİ                                                     :
Çocuğun Yaşı Yapılması Gerekenler Onay
Doğumu Takiben   Bebek kayıt edilecek. Fizik muayene yapılacakboy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartına ve grafiğe işlenecek. Emzirmeeğitimi verilecek anne sütü ile beslenme desteklenecek. 24-72 saat içindefenilketonuri taraması için topuktan kan alınacak. Hepatit B aşısı 1. dozuyapılacak.
7.Gün Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartınaişlenecek.
15. Gün Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüpkartına işlenecek. Fenilketonuri taraması için topuktan kan alınacak.
30. Gün* Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüpkartına ve grafiğe işlenecek.
2.Ay Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartınave grafiğe işlenecek. DBT 1 OPV1 BCG Hepatit B 2. dozu aşıları yapılacak.Fenilketonuri taraması için topuktan kan alınıp alınmadığı sorgulanacak.
3.Ay Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartınave grafiğe işlenecek. DBT 2 OPV2 aşıları yapılacak.
4.Ay Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartınave grafiğe işlenecek. DBT3 OPV3 aşıları yapılacak.
5.Ay Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartınave grafiğe işlenecek.
6.Ay Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartınave grafiğe işlenecek. Kuşku varsa anemi yönünden gerekli incelemeler yapılacak.
9.Ay Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartınave grafiğe işlenecek. Kuşku varsa anemi yönünden gerekli incelmeler yapılacak.9. Ayın sonunda kızamık ve hepatit B 3. dozu aşıları yapılacak.
12.Ay Fizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartınave grafiğe işlenecek. Beslenme eğitimi verilecek.
15.Ay
18. ayda**
24.Ay
30.Ay
36.Ay **18.Ay DBT-OPV rapel yapılır.Bu aylarda her kontrole gelişindefizik muayene yapılacak boy baş çevresi ve ağırlık ölçülüp kartına ve grafiğe işlenecek.
42.Ay
48.Ay
54.Ay
60.Ay
66.Ay
72.Ay

* 30. gün oral proflaktik D vit başlanacak (1,5 yıl devam edilecek).
** İlk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenecek. Başarısızlık riski varsa uzmanıyla görüşülecek. Başarısızlık
kesinse formulalarına başlanacak. 6. aydan itibaren anne sütüne ilave olarak 9-12 aya kadar Fe’den
zenginleştirilmiş formül kaşık maması başlanacak.

Facebook Yorumları