SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERİN MUAYENELERİ

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile değişikliğe uğramıştır.
Güncelleme: 05/12/2016
Danıştay 15. Dairesinin 10/06/2016 tarih ve E:2016/1895 sayılı kararı ile Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasının YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.
Bu karar ile Sürücü Adayları/Sürücülerin Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimlerine başvuru zorunluluğu kaldırılmış olup Hastanelerde görev yapan tüm hekimler tarafından Sürücü Olur Raporu tanzim edilebilmektedir.
Raporu tanzim edecek hekim diğer tüm sağlık şartlarının da sürücülüğe uygun olduğunu tespit etmek ile mükelleftir.
Örnek vermek gerekir ise Sürücü Adayına Sürücü Olur Raporunu tek tabip olarak göz uzmanları da tanzim edebilir. Ancak bu raporu tek tabip olarak tanzim ettiğinde Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarından sadece göz alanı ile ilgili olanları değil, KBB, İç Hastalıkları, Ortopedi, Nöroloji, vs tüm alanlardaki muayeneleri yapmış ve kişinin sağlam olduğunu tespit etmiş olacaktır.

Özürlü sürücü adaylarının da sağlık muayeneleri de Aile Hekimleri VEYA hastanelerdeki Uzman Hekimler tarafından yapıldıktan sonra,
engellilik oranlarının tespiti için özürlü sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk edilecek,
burada yapılan muayene sonrası özel tertibatlı araç kullanabileceği yönünde karar verilmiş ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne sevk edilecektir.
Bazı hastanelerde ortopedi ve nöroloji uzman hekimleri tarafından kişiler Aile Hekimlerine gönderilmekte olup söz konusu uygulama hatalıdır.

Yönetmeliğin güncel hali ile yapılan değişiklikleri karşılaştırmalı olarak gözler önüne seren tablo aşağıda paylaşılmaktadır.

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik (29.12.2015 tarihli değişiklikleri içerir güncel hali)

Sürücü ve sürücü adayları için sağlık muayenesi öncesi kullanılması gereken Beyan Formu, Sağlık Raporu ve Sürücü/Sürücü Adayı ve Araçlara İlişkin Kod Tablosu 08/01/2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlamıştır. Erişim için tıklayınız

Göze çarpan önemli değişiklikler:
1. Sürücü muayenesi yapmaya ve rapor tanzimine yetkili hekimler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir:
-Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri,
-Aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında görevli tabip veya uzman tabipler
-Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak personelin sağlık raporları kendi kurum tabiplikleri

2. Genel Muayene başlığı altında;
-Ağır diabetes mellitus hastalığı – Hipoglisemiye yol açabilecek ilaç kullanılan diabetes mellitus hastalığı olarak değiştirilmiş,

-bilinç bozukluğuna yol açabilecek ritim bozukluğu

-Görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olması istenmekte;
MADDE 5
(2) Görme derecesi snellen eşeli ile ölçülmelidir.
a) Birinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 0,1 den aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 1,0 (tam) olmalıdır.
b) İkinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak az gören gözün görmesi 0,6 ve iyi gören gözün görmesi 0,8 den aşağı olmamalı veya sağ göz 0,7 ve sol göz 0,7 olmalıdır.
c)Monoküler sürücülerde görme gücü gören gözde 1,0 (tam) olmalıdır.

– Monoküler görme  durumlarında snellen eşeli ile görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olması istenmekte

-Pratisyen hekim tarafından sürücü/sürücü adayının genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanının alınması gerekmektedir. Akabinde ;

-sürücülüğe engel hali tespit edilen veya
-ikinci fıkrada tanımlanan durumlardan bir veya birkaçının olması veya
-hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayının

muayene bulguları ve sevke neden olan uzmanlık muayenesi hariç sürücü belgesi alabileceği sağlık raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilmesi gerekmektedir.

Özetlemek gerekir ise Aile Hekimlerinin ve kurum hekimlerinin sorumlulukları;
1. Kişinin sağlık durumu ile ilgili yazılı beyanını alıp muhafaza etmek
2. SağlıkNet kayıtlarında kişinin 4üncü madde 2inci fıkradaki sağlık sorunlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmek ve söz konusu fıkradaki hastalıklar yönünden genel sağlık durumunu muayene etmek,
3. Tespit edilen hastalıklar bulunması halinde ilgili uzmana sevkini gerçekleştirmek. Sevk işlemi sonrasında ilgili uzmanın kendi alanı ile ilgili görüşü ile sağlık raporu tamamlanmış olacaktır. Kişinin geri gelmesine gerek yoktur. (Bazı illerde hastanelerdeki uzman hekimler yaptıkları muayene sonrası Bakanlığımızın standart formuna imza atmayıp kişiyi aile hekimlerine geri göndermektedirler. Söz konusu durum hatalı olup Sağlık Müdürlüğünüze mutlaka konuyu iletiniz)
4. Aile Hekimlerinin Sürücü Olur Sağlık Raporunda Sürücü/Sürücü adayının alması gereken Sürücü Belgesi Sınıfı ile herhangi bir ibare kullanması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından istenmemekte idi. Söz konusu uygulamanın büyük sorunlara ve suistimallere yol açacağı düşünüldüğü için Aile Hekimlerince yapılan muayenelerde açıklama bölümüne kişinin hangi sınıf sürücü sağlık şartlarına göre muayene yapıldığı bilgisi eklenmesi önerilmekte idi.
Söz konusu hatalı uygulamaya Sağlık Bakanlığının 21/10/2016 tarihli yazısı ile “
… sürücü sağlık raporunun 2. kısmına yazılacak olan sınıf ve grubun ne olacağına raporu veren hekimin karar vermesi gerekmektedir.” şeklindeki görüş ile son verilmiştir. (söz konusu yazı aşağıdadır)

Avrupa Birliği Karayolu Güvenliği Politikası
(Sürücü Ehliyetleri hakkında düzenlemeler için Driving Licence başlığına bakınız)

Güncelleme:
Danıştay 15. Dairesinin 10/06/2016 tarih ve E:2016/1895 sayılı kararı ile Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMUŞTUR. (karar için tıklayınız)
Bu karar ile Sürücü Adayları/Sürücülerin Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimlerine başvuru zorunluluğu kaldırılmıştır.

2016_08_09_surucu_rapor_danistay_sonrasi2016_10_21_2430_surucu_sinif_aile_hek_zorunluluk

2016_10_25_2452_engelli_surucu012016_10_25_2452_engelli_surucu02

Hangi durumlarda e rapor sürücü olur sağlık raporu silinebilir

 

Facebook Yorumları

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERİN MUAYENELERİ” hakkında 2 yorum

  1. Geri izleme: Sürücü Belgesi (Ehliyet) İçin Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır? | Dr Ömer Sümer'in Günlüğü

  2. Geri izleme: Ehliyet sağlık raporu iptal edilebilir mi - Dr Ömer Sümer

Yorumlar kapalı.