POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) girişte sağlık raporu

egmGüncelleme (16.08.2017): 

Aile Hekimlerinin Polis Meslek Okullarına girecek öğrenci adayları ile halihazırda polis memuru olup ta kurum içinde değişik görevlere atanacak polis memurlarına herhangi bir sağlık muayenesi yapma ve rapor tanzim etme yetkileri bulunmamaktadır.

02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan  Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar;

5.1.4- Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.4.2- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre içeriği belirlenmiş olan “Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu” formu, raporu talep eden birim tarafından onaylanmış şekilde, adayla birlikte sağlık kuruluşuna gönderilir.
Bu form dışında başka bir form üzerine rapor düzenlenmeyecektir.

5.1.5- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmelik’ine Göre Düzenlenen Son Durum ve
Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.5.1- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği (ETSŞY) hükümlerine göre, Polis Okulu
öğrenci adayları-öğrencileri ve Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olan memur adayları ile Emniyet Teşkilatında çalışmakta olan bütün hizmet sınıflarına ait personel için düzenlenecektir.
5.1.5.2- Hakkında rapor düzenlenmesi istenilen kişi, kurumun resmi yazısı ile hastane sağlık
kurullarına müracaat eder. Kurum sevki olmayanlar hakkında dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmeyecektir. Emniyet Teşkilatında çalışan personelin, dilim belirtir rapor haricindeki diğer rapor taleplerinde kurum sevki aranmayacaktır.

Güncelleme (15.12.2016): Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde 12.12.2014 tarihinde “Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Başvuru ve Sınav Yerleri ile Tarihleri” başlıklı duyurusunda;

1.Maddede Ön Sağlık Kontrolü Komisyonunca adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre ön sağlık kontrolünden geçirileceği,

2. maddede ise başvurusu sırasında adaylardan “Adayın fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel hiçbir sağlık problemimin bulunmadığına dair yazılı beyanı,” isteneceği belirtilmekte olup adayların Aile Hekimleri veya hastanelerde muayene olup sağlık raporu almaları yönünde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Çoğu ilde yapılan hata şudur:
1. Polis adayları içinde zaten bir hekim bulunan komisyon tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir. Bu komisyonun önünde gelmeden önce adayların herhangi bir sağlık raporu almaları mantığa uygun olmadığı gibi mevzuatlara da aykırıdır.
2. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön elemeden geçirilen polis adayları tam teşekküllü hastanelerde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre sağlık kontrollerinden geçirilerek sağlık raporu aldırılır.

ÖZETLEMEK GEREKİR İSE AİLE HEKİMLERİNİN POLİS ADAYLARINA BU AMAÇLA SAĞLIK MUAYENESİ YAPMA VE SAĞLIK RAPORU VERME YETKİLERİ BULUNMAMAKTADIR.

POLİS ADAYLARINI BU AMAÇLI AİLE HEKİMLERİNE YÖNLENDİREN EMNİYET YETKİLİLERİ KENDİ KURUMLARININ MEVZUATLARINI BİLMEDİKLERİ GİBİ ANAYASAL SUÇ TA İŞLEMEKTEDİRLER.

Önceki yıllarda yapılan hata 2016 yılı sınav kılavuzunda  “Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı.” şeklindeki ibare ile düzeltilmiştir. (2016 yılı 19. dönem kılavuzu için tıklayınız)

BU AMAÇLA HERHANGİ BİR SAĞLIK RAPORU TALEBİ OLMASI HALİNDE KİŞİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ İLE İRTİBATA GEÇİLMESİ, HATANIN DÜZELTİLMEMESİ HALİNDE İSE KESİNLİKLE RAPOR TANZİM EDİLMEYİP BİMER ARACILIĞI İLE İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) başvuruları ile ilgili en doğru bilgi Emniyet Genel Müdürlüğünün kurumsal internet sitesinde https://www.egm.gov.tr/Sayfalar/Pomem-Duyuru.aspx  adresinde verilmektedir.

Söz konusu açıklamada polis adaylarından başvuru esnasında istenen belgeler arasında sağlık raporu bulunmamaktadır.

Polis adayları Komisyon tarafından Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadıkları yönünde değerlendirme ve seçme işlemine tabi tutulacakları, daha sonra seçilen adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim öğretime başladıktan sonra SAĞLIK KURULU muayenesinden geçirilecekleri açık ve net bir şekilde belirtilmektedir.

Buna rağmen bazı sınav kılavuzlarında veya il emniyet müdürlüklerinin duyurularında “Fiziksel Yeterlilik Sınavına Girmesine Engel Olmadığını Gösterir Tek Hekim Raporu.???” adı altında mevzuatlarda dahi yer almayan keyfi sağlık raporu talepleri yer almakta olup söz konusu talepler Anayasamıza göre suç teşkil etmektedirler.

2015 yılı  “POMEM ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU”nun 7inci sayfasında (2015 kılavuzu için tıklayınız) dahi adaylardan “Fiziksel Yeterlilik Sınavına Girmesine Engel Olmadığını Gösterir Tek Hekim Raporu.???” adı altında rapor istenmektedir.

2016 yılı sınav kılavuzunda ise söz konusu  hata “Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı.” şeklindeki ibare ile düzeltilmiştir. (2016 yılı 19. dönem kılavuzu için tıklayınız)

 

 (yönetmelik için tıklayınız)

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi  : 04.08.2003
Resmi Gazete Sayısı  : 25189

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde   1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatının insan kaynağını sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatına ilk atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, (Ek ibare:RG-14/12/2012-28497) malullük, vazife malullüğünde idari polisliğe geçişlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda aranacak sağlık şartlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde   2 – Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatına ilk atamalarda, memuriyette, (Ek ibare:RG-14/12/2012-28497) malullük, vazife malullüğünde idari polisliğe geçişlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda, Emniyet Teşkilatı personelinde aranacak sağlık şartları, sağlık kurulu raporu alınması ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde   3 – Bu Yönetmelik 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesi 25/4/ 2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde   4 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Bu Yönetmelikte geçen;
Komisyon: Komisyon üyeleri arasından rütbece en büyük olan emniyet personelinin ya da hekimin başkanlığında toplanan, en az biri hekim olmak üzere en az 3 üyeden oluşan, üyeleri hekim, diş hekimi, sağlık alanında 4 yıllık yüksek okul mezunu Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve sağlık alanında 4 yıllık yüksek okul mezunu diğer hizmet sınıfı personel olan sağlık komisyonunu,

Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya mesleğe girişten itibaren tutulan, öğrenciliğe ve memuriyete giriş raporları dahil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen atanmaları halinde de kadrolarınca takip edilen fiziksel veya dijital olarak tutulan dosyayı,

Sağlık Şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’de belirlenen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,

Tam teşekküllü hastane: EK-1’deki branşların her birinde uzman hekimi bulunan ve EK-2’deki tetkikleri yapacak kapasitede laboratuarları olan, tam teşekküllü devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve katma bütçeli üniversitelere bağlı hastaneleri, (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç)

Yönetmelik: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Polis Kolejine Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartları
Madde   5 – Polis Kolejine alınacak öğrencilerde EK – 3’ de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Koleji Müdürlüğünce, aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Polis Koleji Mezunlarının Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul Lisans Programına Geçişlerinde Aranacak Sağlık Şartları
Madde   6 – Polis Koleji mezunlarının Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına geçişlerinde; tekrar sağlık kurulu raporu aldırılmaz. Mevcut sağlık durumları ile Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına devam ederler.

Lise ve Dengi Okul Mezunlarının Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul Lisans Programına Girişlerinde Aranacak Sağlık Şartları
Madde   7 – Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına alınacak lise ve dengi okul mezunu öğrenci adaylarında EK-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Fakültelerce, aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

!!!! Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aranacak sağlık şartları
MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/09/2007-26655) (Değişik:RG-14/12/2012-28497)

Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aşağıda belirtilen sağlık şartları aranır:

Polis Meslek Yüksek Okuluna ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrenci adaylarında, EK-3’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun/eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve 10 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci Adaylarının Raporlarının Değerlendirilmesi
Madde   10 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Tam teşekküllü hastaneler
raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.
b) Teşhis ve bulgular ile verilen karar arasında çelişki olmamalıdır.
c) Boş hane bulunmamalı, tarih ve sayı yazılmalıdır.
ç) A sağlık diliminde olmadığı anlaşılan adayın hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir.
d) Karar hanesine “öğrenci olur” ya da “öğrenci olamaz” kararı yazılır.

Öğrenci adaylarına ait sağlık kurulu raporları, öncelikle eğitim öğretim kurumlarındaki hekimlik veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince incelenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir.

Bu incelemede; birinci fıkrada belirtilen hususlar ve maddi hata bakımından eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksiklerin giderilmesi için rapor aynı hastaneye iade edilir. Tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, adayların geçirmiş bulunduğu hastalık veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişim ve “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları ile daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlar ve sağlıktan elenenlere ait tüm belgeler birleştirilir, eğitim öğretim kurumları ve il emniyet müdürlüğünce ön incelemesi tamamlanan bu belge ve sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığına gönderilir.

Daire Başkanlığı Komisyonunca;

a) Tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, geçirilmiş hastalık veya ameliyatlarına dair raporlar ve askerliğini yapmış olan öğrenci adaylarının varsa hava değişim ve “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları değerlendirir. Eğitim-Öğretim kurumlarınca gönderilen belge ve sağlık kurulu raporları yönetmelik hükümlerine göre incelenir.

b) Hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporu birinci fıkra hükmü kapsamında incelenir, uygun olması halinde aday hakkında “Öğrenci Olur” şeklinde kesin karar verilir.

c) Hastanelerce verilen sağlık kurulu raporlarının incelenmesinde; hakkında öğrenci olamaz şeklinde karar verilmiş adaylar ile teşhis ve bulgular yönünden verilen kararın yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde, aday başka bir tam teşekküllü hastaneye teşhis veya bulgu ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırmak üzere sevk edilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki bulgu ve teşhise göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişki hallerinde 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelere teşhis veya bulgu için sevk edilir. Gelen sağlık kurulu raporlarına göre karar verilir.

Komisyonun gerekli gördüğü durumlarda öğrenci adayı, Daire Başkanlığına çağrılarak değerlendirilir. Adayın, Daire Başkanlığına gelmesi, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günüdür. Başkanlığa müracaatından sonra hastaneye sevki gerekenlerden, işlemlerini yarıda bırakarak ayrılanlar eksik işlemleri için en geç üç iş günü içerisinde başkanlığa müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere sevk edilenler de tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Aksi halde öğrenci adaylarının adaylık hakkı sona erdirilir.

Daire Başkanlığı Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda aday hakkındaki kesin karar kişinin, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. A sağlık diliminde yer alarak sekelsiz iyileşmesi halinde öğrenciliğe engel olmayan operasyon ve tedavilerin bu tarihten önce yapılarak tam şifa bulmuş şekilde neticelenmesi gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilmez. Komisyon kararları oy birliği ile alınır ve alınan kararlar kesindir. Komisyon kararlarına itiraz kabul edilmez.

Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir.

Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Devlet Memurluğuna İlk Giriş ve Yatay Geçişlerde Sağlık Kurulu Raporu Aldırma
Madde   12 – Devlet memurluğuna ilk girişte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin A bendinin 7 nci alt bendi gereği:

Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ve Polis Meslek Yüksek Okullarının son sınıfında öğrenime devam eden öğrencilere, Devlet memuru olarak atanmak için sağlık durumlarını belgelemek üzere, okul yönetiminin gözetim ve denetiminde tam teşekküllü hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılır. Alınan raporlar Mart ayının son haftası Daire Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hastaneler ve Danışman Hastane 

Hastaneler ve Hastanelerde Yapılacak İşlemler
Madde   18 – (Değişik fıkra:RG-14/12/2012-28497) 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle öğrenci adayları, öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve personel, sağlık kurulu raporu için hastanelere resmi yazı ile müracaat ederler.

Aday öğrencilerden ve istihdam edileceklerden istenen Sağlık Kurulu Raporları, Yönetmeliğin EK- 1 ve EK- 2’de belirtilen muayene, bulgu ve sonuçları ile radyolojik inceleme ve laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını kapsar. Muayene bulgu ve sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve sonuçları sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilir.”

 

Yukarıda paylaşılan Kılavuz ve Yönetmeliğin incelenmesi sonucu POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) girişte   sağlık kurulu raporlarının okulun/eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden alınması gerektiği, Aile Hekimlerinin söz konusu raporları tanzimi konusunda yetkilerinin olmadığı, internet çıktısı “sınava giriş için istenen belgeler” arasında “Tek Hekim Raporu” ibaresinin bulunmasının açıkça hukuka aykırı olduğu görülmektedir.

Öte yandan sınava girişte istenen belgeler arasında sayılan “Fiziksel Yeterlilik Sınavına Girmesine Engel Olmadığını Gösterir Tek Hekim Raporu“nun mantıkla da bir ilgisi bulunmamaktadır.

Çünkü polis adayı bir hekimin de üye olduğu Fiziksel Yeterlilik Sınavı kurulunda sağlık kontrolünden geçecektir. Hekim kontrolüne çıkacak bir kişiden “hekim kontrolüne girebilir” şeklinde bir rapor istenmesi hukukla bağdaşmadığı gibi mantıkla da bağdaşmamaktadır.

Tekrar görüldüğü üzere Sağlık Bakanlığının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, başka kurumların vatandaşları keyfi bir şekilde hekim kontrolüne zorlamalarının önüne geçilmeli, tüm sağlık kontrolleri ve sağlık raporları Sağlık Bakanlığının kontrolünde ve uluslararası tıp ilminin gerektirdiği standartlarda usul ve esasları belirlenmelidir.

 

Facebook Yorumları