ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNE KAYIT

 

aile_sosyal_politikalarAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN
KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları, izin, açılış, çalışma ve personel şartlarını, ücret tarifelerini, denetimlerini ve faaliyetlerini durdurma işlem ve usullerini belirlemek ve temel çocuk hakları felsefesine uygun hizmet vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde açılacak olan emzirme odaları ve yurt/çocuk bakım yurdu/kreşler dışında, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin işleyişine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Çalışma odası: 6-12 yaş grubu çocukların grup sorumluları eşliğinde derslerinin, ödev çalışmalarının ve çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerin yapıldığı odayı,
c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi,
ç) Çocuk kulübü: 6-12 yaş grubu çocuklara hizmet veren kuruluşu,
f) Gündüz bakımevi: 37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu,
h) Kreş: 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu,
i) Kuruluş: Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait, 2828 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin 3 numaralı alt bendindeki tanıma uygun olarak görevini yerine getiren, 0-66 aylık çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan kreş ve gündüz bakımevleri ile; 6-12 yaş grubu çocukların boş zamanlarını uygun program düzenleyerek değerlendiren ve bu suretle bakım ve korunmalarını sağlayan çocuk kulüplerini,

Kuruluşa çocuk kabulü
MADDE 41 – (1) Kuruluşa çocuk kabulünde, velinin dilekçesi, çocuğun T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, sağlık raporu, çocuğun herhangi bir alerjisi, devam eden bir hastalığı bulunuyorsa bu durumu gösteren belge ve yeteri kadar fotoğraf istenir. Çocuğun kuruluştan ayrılışına ilişkin veliden dilekçe alınır.
(2) Çocuk kulüplerine kayıt olacak çocukların eğitime devam etmeleri zorunludur.
(3) İlgili kuruluşlardan alınmış raporda belirtilmek kaydıyla, ancak hafif derecede zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engeli olan çocuklar kuruluşa kabul edilir. Çocuklara ayrımcılık yapılmaması için gerekli önlemler alınır.
(4) Çocuklarda davranış ve uyum problemi ile karşılaşılması durumunda, gerekli çalışmalar ek-12’deki belge ile kayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere dosyada bulundurulur.
(5) Hafif zihinsel, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelli olan çocukları kabul eden kuruluşlarda özel eğitim öğretmeni veya rehber öğretmen bulundurulur. Söz konusu öğretmenin istihdam edilememesi halinde, kuruluş müdürü ve grup sorumlusunun rehberlik ve araştırma merkezlerinden alacakları plan ve rapora göre çalışmalar yürütülür. Kaynaştırma eğitimine dair ek-13 ile ek-14’teki formlar düzenlenerek denetimde gösterilmek üzere dosyada bulundurulur. Çocukların ihtiyacına göre gerekli araç ve gereçler sağlanır. Gruplarda kaynaştırma eğitimi alacak çocuk sayısı birden fazla olamaz.
(6) Kuruluş tarafından kayıtları yapılan çocukların bilgileri Mili Eğitim Bakanlığı e-okul sistemine işlenir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-4.htm 

Söz konusu Yönetmelik uyarınca Özel Kreşlere kayıt olacak çocukların doktor muayenesine gönderilip sağlık raporu istenmesi Anayasamıza aykırıdır. Çünkü Yasa Koyucu tarafından yapılması gereken düzenlemelerin ana çerçeveleri Kanunlar ile çizilerek teknik ayrıntıların Yönetmelik ile idare tarafından düzenlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikte Özel Kreşlere kayıt olacak çocuklardan sağlık raporu istenmesi öngörülmesine rağmen idareye Yasa Koyucu tarafından ilgili Kanunlar olan  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  ile sağlık raporu istenmesi yönünde herhangi bir yetki verilmemiştir. Kaldı ki istenen sağlık raporunun Sağlık Bakanlığının bilgisi dahilinde olup olmadığı, hangi kriterlerin aranacağı yönünde de hiç bir bilgi bulunmamaktadır.

Bazı illerde çocuklardan keyfi kan tetkikleri dahi istenmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenler ile Aile Hekimlerinin Özel Kreşlere kayıt öncesi çocuklardan usul ve esasları Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenmemiş, standardize edilmemiş tetkiklerin istenmesi hukuk dışı olacağı gibi gereksiz sağlık harcamalarına da yol açacaktır.

Konuya acilen Sağlık Bakanlığımız tarafından müdahil olarak düzenleme yapması gerektiğine inanmaktayız.

Facebook Yorumları