Meslek Liselerine Girişte Sağlık Raporu

Meslek Liseleri ve Meslek Eğitim Merkezlerine Girişte Sağlık Raporu 

Konunun mevzuat yönü incelendiğinde gerekli düzenlemelerin 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği tarafından düzenlendiği görülmektedir.

Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen;

z)Mesleki eğitim merkezi: Kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı eğitim kurumunu,

aa)Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu: Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi, çok programlı Anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezini,

Mesleki Eğitim Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları sıklıklar karıştırılmaktadır.

*Meslek Liseleri yani Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları için;

-Okula kayıt sırasında öğrencilerden sağlık raporu istenMEMEKTEDİR.
-9. sınıfta, yani alana geçiş sürecinde “gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporu” istenmektedir.

Peki, Aile Hekimleri, Meslek Liselerinin 9. sınıfına geçen öğrencilerin “sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olup olmadığı” noktasında muayene yapıp sağlık raporu tanziminde yetkili midirler?

Elbette HAYIR

Çünkü, Meslek Liseleri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojisi,Motorlu Araçlar Teknolojisi vb gibi alanlarda eğitim vermektedirler.

Acaba bu iş alanlarının tehlike sınıflarını nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları ayrıntılı olarak belirlenmiştir. (Tebliğin EK-1 listesinde)

Listede de görülebileceği üzere Meslek Liselerinin eğitim alanlarının çoğu Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıflarda değerlendirilmektedir.

Acaba Çok Tehlikeli ve Tehlikeli sınıftaki işler için hangi hekimler “kişinin sağlığının o işe ve iş yerine uygun olup olmadığını değerlendirmek” anlamına gelen İşe Giriş Raporu’nu vermek ile yetkili ve görevlidirler???

6331 sayılı Kanun’un 15. maddesi uyarınca Çok Tehlikeli ve Tehlikeli sınıftaki işyerleri olarak kabul edilen Meslek Liselerinin  9. sınıfına geçen öğrencilerin “sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olup olmadığı” noktasında Aile Hekimlerinin muayene yapıp sağlık raporu tanziminde yetkili olmadığı düşüncesindeyiz.

* Mesleki Eğitim Merkezleri için;

Yönetmeliğin 21. maddesi 3üncü fıkrasına tekrar bakalım;

(3)  … (Ek cümle:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezine kayıt sırasında öğrencilerden 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesine göre sağlık durumunun girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu istenir.

Atıf yapılan 6331 sayılı Kanun uyarınca, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19/08/2014 tarih ve 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelgesinde de Bakanlık tarafından çalışanların, öğrencilerin sağlık ve güvenlikleri için yapılması gereken iş ve işlemler ayrıntıları ile belirtilmektedir.

Peki atıf yapılan 6331 sayılı Kanun’un amacı, kapsamı ve ilgili maddesi ne şekildedir?

Kapsam ve istisnalar
MADDE 2 (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Sağlık gözetimi
MADDE 15 (1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Bu hükümlere bakıldığında sanki Mesleki Eğitim Merkezlerine girişte öğrencilere Aile Hekimlerinin sağlık raporu vermeye yetkili oldukları yönünde hatalı yorumlar yapılabilmektedir.

Meslek Liselerinde de olduğu gibi, Mesleki Eğitim Merkezlerine girişte de öğrencilere aile hekimlerinin öğrencilerin “sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olup olmadığı” noktasında Aile Hekimlerinin muayene yapıp sağlık raporu tanziminde yetkili olmadığı düşüncesindeyiz.

Tüm iş ve işlemlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19/08/2014 tarih ve 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Genelgesinde de belirtildiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğine inanmaktayız.

*Sahadan gelen talepler üzerine hukuk dili kullanmadan açıklama yapma ihtiyacı hasıl oldu. Konunun özeti şudur:

-Elektrik, makina, vs alanlarda eğitim görmek o alanlarda çalışmak demektir.

-Söz konusu alanlar Çok Tehlikeli ve Tehlikeli alanlardır.

-Söz konusu alanlarda çalışacak, eğitim görecek kişilerin sağlık kontrollerinin değerlendirilmesi İŞYERİ HEKİMLİĞİ disiplini içinde bilimsel yöntemler ışığında ve bu konuda eğitim almış hekimler tarafından yapılmalıdır.

-Eline kontrol kalemi almamış, ingiliz anahtarı almamış, çalışma ortamını, ergonomisini ve risklerini bilmeyen hekimlerin bu alanlarda bulunacak kişilerin sağlıklarının bu alana uygun olup olmadığını değerlendirmeye çalışmaları mümkün değildir.

 

Facebook Yorumları