SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında idari birimlerin hizmet amaçlarına göre görevlendirilecek yönetici personelin dağılımı ile kadroların (Ek ibare:RG-7/10/2017-30203) ve pozisyonların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Hizmet Birimi:(Mülga ibare:RG-7/10/2017-30203)(…) sağlık hizmetini sunan birimi,

ç) İdari Birim: İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü,

d) Koordinatör: Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ile hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen il müdürlerinden birini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kadrolara Dair Genel Esaslar

Kadroların sabitliği

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan cetvelde idari ve hizmet birimlerinin azami kadro (Ek ibare:RG-7/10/2017-30203) ve pozisyonstandartları gösterilmiştir. Bu standartların üstünde veya dışında personel ataması yapılamaz.

Kadro ve görev unvanları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik ekinde yer alan cetvelde idari ve hizmet birimlerinin bünyesinde istihdam edilecek personelin kadro (Ek ibare:RG-7/10/2017-30203) , pozisyon ve görev unvanları belirtilmiş olup bu unvanları taşımayan personelin ataması yapılamaz.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Acil sağlık hizmeti

MADDE 6 – (1) Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu müdürlükler söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.

Sağlık grup başkanlıkları

MADDE 7 – (Mülga:RG-7/10/2017-30203)

Kadro temini

MADDE 8 – (Değişik:RG-7/10/2017-30203)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kadroların ve pozisyonların temini, dağılımı ve diğer kadro işlemleri, 190 sayılı KHK ve diğer genel hükümlere göre Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

Kadro fazlası personel

MADDE 9 – (Mülga:RG-7/10/2017-30203)

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/1/2012 28163
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 13/1/2012 28172
2. 20/5/2012 28298
3. 12/2/2015 29265
4. 7/10/2017 30203

 

Facebook Yorumları