Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 02.03.2006 günlü kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 02.03.2006 günlü, E:2005/17880, K:2006/2684 sayılı Fiiil Ehliyeti konusunda kararı

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas             : 2005/17880
Karar           :2006/2684
Karar Tarihi:02.03.2006

ÖZET: Miras bırakan vasiyetnameyi düzenlediği tarihte  81 yaşındadır. Dosya tümüyle Adli Tıp Kurumuna gönderilerek miras bırakanın bu  tarihte fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan rapor  alınıp sonucuna göre karar verilmesinin düşünülmemesi usul ve yasaya aykırıdır.   (4721 S. K. m. 557)

Taraflar arasındaki  davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp  düşünüldü.

Dava vasiyetnamenin ehliyetsizlik sebebiyle iptali  olmadığı takdirde tenkise ilişkindir. Miras bırakan vasiyetnameyi düzenlediği  tarihte 81 yaşındadır. Dosya tümüyle Adli Tıp Kurumuna gönderilerek miras bırakanın bu tarihte fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp  Kurumundan rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesinin düşünülmemesi usul ve  yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen  hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri  verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme  yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 02.03.2006

 

Facebook Yorumları