Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 –
(1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirleri, Ek I ve Ek II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 –
(1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 6 –
(1) 12/1/1995 tarihli ve 22169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 7 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120623-24.htm

 

 I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO: BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ 
A)     BAŞKANLIK
1 Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Müsteşar Bakan
2 Başkan Yardımcısı Başkan Müsteşar
B)    DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1 Daire Başkanı Başkan
2 Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı Daire Başkanı Başkan
3 Diğer Personel Daire Başkanı Başkan
C)    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1 1. Hukuk Müşaviri  Başkan
2 Hukuk Müşaviri, Avukat ve Diğer Personel I. Hukuk Müşaviri Başkan
Ç)     STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
1 Daire Başkanı Başkan
2 Diğer Personel Daire Başkanı Başkan
D)      BAŞKAN YARDIMCILIKLARI
1 Daire Başkanı Başkan Yardımcısı Başkan
2 Diğer Personel Daire Başkanı Başkan Yardımcısı

 

II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
A)    HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ
1 Halk Sağlığı Müdürü Vali Başkan
2 Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, Avukat Halk Sağlığı Müdürü Vali
3 Diğer Personel Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Halk Sağlığı Müdürü
B)     TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ
a) İl Merkezlerinde
1 Sorumlu Tabip Halk Sağlığı Müdürü Vali
2 Diğer Personel Sorumlu Tabip Halk Sağlığı Müdürü
b) İlçe Merkezlerinde
1 Sorumlu Tabip Kaymakam Vali
2 Diğer Personel Sorumlu Tabip Kaymakam
C)      HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
1 Laboratuvar Sorumlusu Halk Sağlığı Müdürü Vali
2 Diğer Personel Laboratuvar Sorumlusu Halk Sağlığı Müdürü
Facebook Yorumları