Aile Hekimlerinin görev yaptıkları il veya ilçede ikamet etmeleri zorunlu mudur?

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi şu şekildedir:

Çalışma saatleri
MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.”

Söz konusu hükmün Anayasa’mızın Yerleşme Seyahat Hürriyeti başlıklı 23. Maddesine aykırı olduğu düşüncesindeyiz.  Anayasa’nın söz konusu maddesinde şu hükümler bulunmaktadır;

Yerleşme ve seyahat hürriyeti
MADDE 23
.– Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

(Değişik beşinci fıkra: 7/5/2010-5982/3 md.) Vatan-daşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.”

Açıkça görülmektedir ki; kişilerin ikamet yani yerleşme hürriyetleri sadece 4. sebeple sınırlanabilir:
1. Suç işlenmesini önlemek
2. Sosyal ve Ekonomik gelişmeyi sağlamak
3. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
4. Kamu mallarını korumak

Ancak yukarıdaki 4 sebeple ve sadece KANUN ile kişilerin yerleşme hürriyetine müdahale edilebilir.

Bilindiği üzere TBMM tarafından yayınlanan Kanunlarda yapılak düzenleme ile ilgili olarak bir çerçeve çizilerek idareye söz konusu çerçeve içersinde kalmak kaydı ile ayrıntıların Yönetmelik ile düzenlenmesi için yetki verilmektedir.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayan Aile Hekimlerinin görev yaptıkları ilçe veya il sınırları içerisinde ikamet etmeleri ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen, Aile Hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğindeki söz konusu madde ile düzenleme yapılmaya çalışılmaktadır.

Konumuza benzer bir uygulama Sağlık Bakanlığı tarafından, 663 sayılı KHK’nın 55. maddesindeki “Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilir. Bu mecburiyetin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” hükmü ile düzenlenmeye çalışılmış ve Anayasa Mahkemesinin 14.02.2013 günlü E:2011/150 K:2013/30 sayılı Kararı ile aşağıdaki gerekçeler ile iptal edilmiştir.

KHK’nin 55. maddesiyle, Sağlık Bakanlığına, gerek kamuya ait gerekse özel kişi ve kuruluşlara ait bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan her kademedeki sağlık personeli için görevli olduğu sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirme yetkisi tanınmıştır. Bu mecburiyetin usul ve esaslarının ise Bakanlıkça belirlenmesi öngörülmüştür.

Sağlık personeline çalıştığı yerde ikamet mecburiyeti getirilmesi hususu, Anayasa’nın 23. maddesinde düzenlenmiş bulunan “yerleşme ve seyahat hürriyeti” ile yakından ilgilidir. Bu madde, Anayasa’nın ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Anayasa’nın 91. maddesi gereğince bu bölümde yer alan hak ve hürriyetlerin KHK’lerle düzenlenmesi mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırıdır. İptali gerekir.

Yukarıda belirtilen gerekçeler göz önüne alındığında idare tarafından Aile Hekimlerinin görev yaptıkları mahalde ikamet etmeleri yönünde baskı yapmasının hukuka aykırı olduğu düşüncesindeyiz.

 

Facebook Yorumları