Danıştay 2. Dairesinin 22.11.2016 günlü, E.2016/12199 sayılı Y.D kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas  No : 2016/12199

İsteğin Özeti                       : Davacılar, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin (Yönetmeliğin adıAile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iken, dava konusu Yönetmeliğin 1. maddesiyle belirtilen şekilde değiştirilmiştir.) 16/04/2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilen 6. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının; 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “Birden fazla birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aynı aile sağlığı merkezinde görev yapan diğer sözleşmeli aile hekimleri veya aile sağlığı elemanlarından görevlendirme yapılır. Ancak görevlendirme yapılacak sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanı bulunmadığı takdirde” ibaresinin; 13. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “…herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan…” ibaresinin ve aynı fıkranın bütün bentlerinin; 14. maddesinin 3, 4, 5 ve 6. fıkralarının; 16. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan “Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin %100’ünü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez.” ibarelerinin; 17. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendindeki, “…toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için…”; 3. fıkrasındaki, “…iki aya kadar…”; 6. fıkrasındaki “…bir yılda en fazla otuz gün olmak kaydıyla…” ibarelerinin; Geçici 2. ve Geçici 4. maddelerinin, ihtar puanlarının gösterildiği Yönetmelik ekinde yer alan Ek 2’nin iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemektedirler.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün belirlendiği Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 01/08/2016 gün ve K:2016/32 sayılı kararına istinaden Dairemize iletilen dosyada davalı idarelerin birinci savunmalarının geldiği görüldü:

Davanın, dava konusu Yönetmeliğin Geçici 4. maddesine ilişkin kısmına gelince;

Danıştay Beşinci Dairesince, 28/02/2014 günlü, E:2011/4849 sayılı kararla; 5258 sayılı Kanunun 8. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması üzerine, Anayasa Mahkemesince verilen ve 10/01/2015 günlü, 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/09/2014 günlü, E:2014/82; K:2014/143 sayılı kararla; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 7. maddesinde, yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğunun ve bu yetkinin devredilemeyeceğinin kurala bağlandığı, aile hekimliği hizmetlerinin Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerden olduğu, idari hizmet sözleşmesi ile aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılanların da Anayasanın 128. maddesinde ifade edilen “kamu görevlisi” olduğunun kabulü gerekeceğinden, sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin Anayasanın 128. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kanunla düzenlenmesi gerektiği, 5258 sayılı Kanunda, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının tanımı yapılarak kimlerin aile hekimliği personeli olarak sözleşmeli veya görevlendirme suretiyle istihdam edilebileceği, kamu görevlisi olup da sözleşmeli veya görevlendirme suretiyle aile hekimliği personeli olarak istihdam edilenlerin eski kadrosuyla ilişkisi, bunlara yapılacak ödeme tutarları, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkileri, hizmetin esasları ve personelin kimler tarafından denetleyeceği hakkında düzenlemeler yer almakla birlikte, sözleşmeli aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarının izin hakkına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, buna göre, kamu görevlisi statüsünde olan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının, özlük hakları kapsamında bulunan izin hakkına ilişkin temel ilkelerin yönetmelikle düzenlenmesine imkan tanıyan kuralların, kamu görevlilerinin statülerinin kanunla düzenlenmesi ve yasama yetkisinin devredilmezliği yönündeki anayasal ilkelerle bağdaşmadığı gerekçesiyle 5258 sayılı Yasanın 8. maddesinin 2. fıkrasının “Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar…” ve “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümlerinin “sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin hakkı” yönünden Anayasaya aykırı olduğundan bahisle iptaline hükmedilmiştir.

Yukarıda anılan Anayasa Mahkemesi kararı ışığında, kamu görevlisi olan aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının izinlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği açıktır. Buna göre, 5258 sayılı Yasada aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının izinlerine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı da göz önüne alındığında, söz konusu personelin izinlerine yönelik düzenlemelerin yer aldığı dava konusu Yönetmeliğin Geçici 4. maddesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Yönetmeliğin Geçici 4. maddesi yönünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değişik 2. fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, iptali istenilen diğer düzenlemeler yönünden ise anılan fıkrada öngörülen koşullar gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsusen Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 22.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                    Üye                        Üye                      Üye                       Üye
Ercan                       Metin                      Mehmet                Aydemir                Selbi
AHİ                          ARITI                      AYDIN                  TUNÇ                   KOCA

 

Facebook Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.