Menü
Kategoriler
Devlet Memurlarının Hastalık Raporları ve Hastalık İzinleri
03/03/2017 Ana Sayfa

Önce “Hastalık Raporu” ile “Hastalık İzni” kavramlarının ayrımları çok iyi yapılmalıdır.

Hastalık Raporu: Hekim tarafından kişinin tedavisi sırasında istirahati gerekli görülmesi halinde tanzim edilen rapordur. Söz konusu raporun tanzim edilmesi memurun izinli olduğu anlamına gelmemektedir.

Hastalık İzni: Memura hekim tarafından tanzim edilen “Hastalık Raporu” belgesinin, bağlı bulunduğu kurum amirliğine ibrazı sonrası izne çevrilme işlemidir.

İdare memur tarafından kendisine ibraz edilen “Hastalık Raporu”nun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur iznini kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.

Konu hakkındaki Yönetmelik “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olup Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yer alan Görüş Yazıları ile tereddüt yaşanan birçok konuya açıklık getirilmektedir.

29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik:
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20112226.pdf 

Devlet Personel Daire Başkanlığının İzinler konusundaki görüş yazıları:
http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/gorus/hastalik-izni 

Sağlık raporu alınırken sık yapılan hatalar ile hakem hastaneye sevk halleri- Memurlar.net
http://www.memurlar.net/haber/649616/ 

Facebook Yorumları
Bir Cevap Yazın
*