Danıştay 5. Dairesinin E:2015/4910 K:2015/10432 sayılı kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/4910
Karar No : 2015/10432

İsteğin Özeti : Zonguldak İli, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde hemşire olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Çankırı Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde bir göreve atama istemine muvafakat verilmemesine ilişkin 27.10.2014 tarih ve 12090 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada;

kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir yerde çalışmalarının kamu yararına uygun düşeceği, bu halin davacının maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu yönde katkı yapacağı, bu durumunda kamu hizmetinden beklenen faydayı arttıracağı ve davacının kamu çalışanı olan eşinin Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı Çankırı Dr. Refik Saydam Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yaptığı anlaşıldığından, bu hususlar göz önüne alınmaksızın, davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğundan bahisle muvafakat talebinin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen 28/05/2015 günlü, E:2014/1316, K:2015/658 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen 28/05/2015 günlü, E:2014/1316, K:2015/658 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 15/12/2015 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

KARŞI OY : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinde; “Memurların bir kurumdan diğerine nakil” esasları düzenlenmiş; aynı maddenin birinci fıkrasında memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatları ile kazanılmış hak aylık dereceleri üzerinden veya 68. maddesindeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu kurala bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre naklen atamanın yapılabilmesi; öncelikle kurumların muvafakatını gerektirmekte; idarece bu konudaki takdir yetkisinin kullanılmasında, hizmet gerekleri, iş yükü, kadro durumu gibi ölçütler göz önünde bulundurulmaktadır. Somut uyuşmazlıkta, davacı aile birliğini sağlamak için kurumlar arası nakil talebinde bulunmakta ise de; uyuşmazlığın 657 sayılı Kanunun 72. maddesindeki eş durumu özründen değil aynı Kanunun 76. maddesindeki kurumlar arası atanma istemine muvafakat vermeme işleminden kaynaklandığı, bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile eş durumu özründen bahisle muvafakat vermeme işleminin iptali yolunda verilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşü ile karara karşıyız.

Başkan Üye

Facebook Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir