Okul Servis Şoförleri İçin Sağlık Raporu

Okul Servislerinde çalışacak şoförlere
Aile Hekimleri sağlık raporu verebilir mi?

Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8inci Maddesi uyarınca Okul Servis araçlarını kullanan şoförler ile rehber personelin taşıması gereken şartlar düzenlenmiştir.

Taşıma işlerinde çalışanlar
MADDE 8 – (1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler ile rehber personel;

a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,
b) Şoförler için 26 yaşından gün almış olmak. Rehber personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak, (Danıştay 8. Dairesinin 12.02.2010 tarihli ve Esas No: 2009/10048 Sayılı Kararı uyarınca Rehber personel için 22 yaş ve en az lise mezunu olma şartı uygulanmaktadır.)
c) Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

ç) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her beş yılda bir şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak,(Değişik: RG 24/02/2015 – 29277)
d) Şoförler, son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
e) Şoförler, “Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi” ne sahip olmak,             zorundadırlar.

(ç) bendinde tarif edilen “bedeni ve psikoteknik açıdan” kişilerin sağlıklı olup olmadıklarını denetleyecek YETKİLİ Sağlık Kuruluşları acaba hangileridir?

Söz konusu YETKİLİ Sağlık Kuruluşları 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79uncu maddesi uyarınca kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri ve Psikiatri Uzmanlarıdır.

Sürücü Belgesi Alacakların Sağlık Muayenelerine Ait Esaslar
Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi
Madde 79- (Değişik:RG-15/5/2015-29356)
Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler ile diğer mevzuat kapsamında psiko-teknik açıdan sağlıklı olma şartı aranan sürücüler ekte yer alan 4 sayılı Cetvelde tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen sürelerin sonunda iade edilir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.06.2005 tarih ve 2005/88 sayılı “Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi” konulu Genelgesinde yer alan “Dolayısı ile kişinin psiko-teknik değerlendirme raporunu değerlendirecek, psikiyatrik muayeneyi yaparak son kararı verecek kişi Psikiyatri Uzmanıdır. Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinin sadece psiko-teknik değerlendirme yapması mümkün olmayıp, sürücülerin mutlaka psikiyatri muayenesinden geçmesi gerekmektedir.” hüküm uyarınca sürücülerin Psikoteknik açıdan sağlık kontrollerinin mutlaka PSİKİYATRİ UZMANLARI tarafından yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36ıncı maddesinde;

“Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

a) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
c) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
ç) (Değişik ibare:RG-4/5/2016-29702)  66 yaşından gün almamış olmaları,
d) (Değişik:RG-31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
e) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
f) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,

şarttır.”

hükmü yer almaktadır.

 

Bazı yerlerde Servis Şoförlerinin Aile Hekimlerine başvurarak Psikoteknik açıdan muayene için Psikiatri Uzmanına sonradan gidecekleri iddiası ile sadece BEDENİ açıdan sağlıklı olduklarına dair rapor talep ettikleri şeklinde ilginç haberler gelmektedir.

Böyle bir iddia Aile Hekimini kandırmaya yönelik bir suistimal olup kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Psiko-teknik muayenede kişilerin psiko-motor yetenekleri sorgulanırken kişinin  önce beden sağlığı önüne alınarak bedenlerinin Tepki Hızı ve Koordinasyon Düzeyleri de ölçülmektedir.

Bu nedenle Aile Hekimlerinin Servis Şoförlerine her ne isim altında olursa olsun (Durum Bildirir Rapor, Sigorta Başlangıcı için rapor, Bedenen Sağlıklıdır, vs) hiç bir rapor tanzim etme yetkileri bulunmamaktadır. Hukuka aykırı tanzim edilecek raporlar sonrasında yaşanabilecek ölümlü veya yaralanmalı kazalarda raporu tanzim eden Aile Hekiminin de suçlu olacağını unutmayalım.

 

Facebook Yorumları

Okul Servis Şoförleri İçin Sağlık Raporu” üzerine 2 düşünce

 1. Fatih Ordu

  Devletin günü kurtarma çabaları ile sorumlulukları konu hakkında yetkisi ve yetisi olmayan birimlere yüklemeye çalıştığı ülkemizde sürekli görülmektedir. Aile hekimlerinin herhangi bir şahıs hakkında psikoteknik muayene kapsamında özellikle istenilen uyuşturucu kullanımını tespit etme imkanı yoktur. Psikiyatri uzmanı bile uyuşturucu kullanımı veya bağımlılığı hususunda birçok parametre ile karar verebilirken bu sorumluluğu aile hekimine yüklemek insana değer vermemek, vatandaşa şirin görünmek amacı ile sorumluluğu savuşturmaktır.
  Uyuşturucu kullanım veya bağımlılık tespiti teferruatlı laboratuvar analizleri ve psikiyatrik muayeneler ile yapılabilir.

  Cevapla
 2. Eren Elçi

  Sayın hocam; Karayolları Yönetmeliği’nde atıf yaptığınız maddenin numarası 34 olacaktır. Saygılarımla.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir