Spor yapabilir sağlık raporları SADECE LİSANSLI Sporcular içindir

Güncelleme: 24/11/2019

Sağlık Bakanlığının Sağlık Raporları konulu 30/09/2019 tarihli Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’si sonrası tüm spor yapabilir sağlık raporları standardize edilmiştir. 2014/29 sayılı Genelge ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Gerek Sağlık Bakanlığımızın, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekse Milli Eğitim Bakanlıklarının yayınlamış oldukları birçok mevzuat ve yazıya rağmen hala bazı illerde ilk ve öğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler “Beden Dersine Katılabilir”, “… spor kursuna katılabilir” şeklinde rapor alınması için öğretmenler tarafından zorla hekim muayenesine gönderilmektedir.

Söz konusu uygulama ilgili bakanlıkların mevzuat ve yazılarına aykırı olduğu gibi ANAYASAL SUÇ ta teşkil etmektedir.

Sağlık raporu ve hekim muayenesi SADECE LİSANS çıkarılacak sporcu adayları için öngörülmüş olup “Beden Dersine Katılabilir” şeklinde Aile Hekimlerine yönlendirilen öğrenciler için hiç bir rapor tanzim edilmeyip bu şekilde yönlendirme yapan öğretmenlerin doğru bilgilendirilmeleri için bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirim yapılmalıdır.

Resmi Müsabakalar ile diğer beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılacak kişilere 07.12.2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde SPORCU LİSANSI veya SPORCU KARTI düzenlenmektedir.

*Spor yarışmalarına katılım için Spor Lisansı gerekmekte olup bu sporcu adayları sağlıklarının yapacakları spora uygun olup olmadığının tespiti amacıyla hekim muayenesine yönlendirilebilir.

*Beden eğitimi dersleri, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yapacak kişiler için;
-18 yaşından büyük iseler kendilerinden,
-18 yaşından küçük iseler velilerinden 
Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan alınması  gerekmektedir. Bu kişilerin sağlık kontrolü amacıyla hekime yönlendirilmesi ile ilgili herhangi bir mevzuat düzenlemesi olmadığı için aksi uygulamalar anayasal suç teşkil etmektedir.

Konuyla ilgili Gençlik Spor Bakanlığının yazısı ve mevzuat aşağıdadır.

genclik_spor_2013_01_31

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük bünyesinde bulunan spor federasyonları, tescilli spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlardaki lisans,tescil,vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları  kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Spor Müsabakalarında Lisans Uygulaması
Madde 5- (Değişik:RG-23/09/2005-25945)
Düzenlenen spor yarışmalarına katılabilmek için, bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon il müdürlüklerine veya federasyonlara vize ettirilmesi zorunludur (Ek-1). İl müdürlükleri ve spor federasyonları dışında verilen lisanslar geçersizdir.

Eğitim ve öğretim kurumları lisansı
MADDE 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/12/2012-28484)
Eğitim ve öğretim kurumlarınca yapılacak olan yarışmalara katılabilmek için öğrenci lisansı alınması gerekir.

Öğrenci lisansı için istenecek belgeler şunlardır;
a) Bağlı bulundukları eğitim kurumundan alacakları öğrenci olduklarına dair belge,
b) Sağlık izin belgesi,
c) 18 yaşından küçük olanlardan Ek-4’te yer alan veli izin belgesi,
ç) T.C. kimlik numarası beyanı ile 2 adet fotoğraf.

 

Spor Kartı
MADDE 17 – (Değişik:RG-1/12/2012-28484)
Spor federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3’te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.
Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.
Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

Spor kartı için gerekli belgeler şunlardır;
a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
b) T.C. kimlik numarası beyanı.

THSK tarafından yayınlanan 03/08/2017 tarih ve E.2026 sayılı Sağlık Raporları konulu görüş yazısı ile Sporcu lisansı haricindeki sportif faaliyetlere katılım için sağlık muayenesi ve sağlık raporunun gerekli olmadığının altı bir kez daha çizilmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 23.10.2017 tarihli yazısı ile;
-özel beden eğitimi ve spor tesisleri
-il spor merkezleri
-kurum ve kuruluşlar arası müsabakalar
-yaşam boyu spor, herkes için spor
-diğer beden eğitimi ve spor faaliyetleri için

SPOR KARTI alınması gerekmektedir.
SPOR KARTI alınabilmesi için de kişinin “spor faaliyeti yapmasına engel halinin bulunmadığına dair”  kendi el yazısı ile tanzim edeceği YAZILI BEYANI yeterlidir.

YANİ HEKİME BAŞVURUP SAĞLIK MUAYENESİ YAPILMASI VE SAĞLIK RAPORU TANZİMİ ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

 

 

 

Spor Raporları konusunda Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları yazıları için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2018 tarih ve 536 sayılı Sağlık raporları konulu yazısı

 


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2019 tarih ve 010.99-E.472 sayılı “Sosyal Aktivite Amaçlı Raporlar” konulu görüş yazısı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sağlık Raporları konulu yazısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge konulu 08/11/2019 tarih ve 130.99-E.1284340 sayılı yazısı

Facebook Yorumları

Spor yapabilir sağlık raporları SADECE LİSANSLI Sporcular içindir” hakkında 1 yorum

  1. Geri izleme: Spor Yapabilir Raporu verdiğim kişiden aynı yıl içerisinde 2. kez rapor isteniyor | Dr Ömer Sümer'in Günlüğü

Yorumlar kapalı.