Günlük arşivler: 05/04/2017

11.09.2014 günlü, E.2014/82 K.2014/143 sayılı 5258 sayılı Kanun’un 8inci maddesi (İzin Hakkı)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Esas Sayısı:2014/82
Karar Sayısı:2014/143
Karar Günü: 11.9.2014
R.G. Tarih-Sayı: 10.1.2015-29232 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Beşinci Dairesi
İTİRAZIN KONUSU : 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin Anayasa’nın 7., 50. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. 

I- OLAY
Davacının, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. Okumaya devam et

Zorunlu Topuk Kanı ve Aşı Uygulaması Bayram B. No:2014/77

Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Topuk Kanı ve Aşı Uygulaması konusunda Muhammet Ali BAYRAM’ın yapmış olduğu bireysel başvuru hakkındaki 29/06/2016 günlü B. No: 2014/77 sayılı kararı

Özet: Zorunlu aşı uygulaması Anayasaya aykırı olup Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması Anayasaya uygundur.

Okumaya devam et