Günlük arşivler: 16/02/2017

Danıştay 5. Dairesinin E:2015/4910 K:2015/10432 sayılı kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/4910
Karar No : 2015/10432

İsteğin Özeti : Zonguldak İli, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde hemşire olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Çankırı Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde bir göreve atama istemine muvafakat verilmemesine ilişkin 27.10.2014 tarih ve 12090 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; Okumaya devam et

Danıştay 5. Dairesinin 13.02.2013 günlü, 2012/9051E, 2013/975K sayılı kararı

Danıştay 5. Dairesi

E: 2012/9051
K: 2013/975

İsteğin Özeti   : Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen 26/03/2012 günlü, E:2011/1037, K:2012/336 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. Okumaya devam et

Danıştay 5. Daire Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme E:2007/6860 K:2009/2011

Danıştay 5. Daire

E: 2007/6860
K: 2009/2011

Davacı   : İzmir Tabip Odası
Davalılar: 1- Başbakanlık
2-Sağlık Bakanlığı

Davanın Özeti : Davacı, İzmir ilinin 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanuna dayanılarak pilot il olarak belirlenmesine ilişkin 16.2.2006 tarihli Sağlık Bakanlığı işlemi ile 12.8.2005 günlü, 25904 Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20. maddelerinin, bu maddelerin iptali halinde tümünün uygulanması olanaksız hale geleceğinden Yönetmeliğin tüm hükümlerinin iptalini istemektedir. Okumaya devam et

Danıştay 15. Daire Sürücü Muayene E:2014/5780 K:2015/6011

T.C.
D A N I Ş T A Y
ON BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/5780
Karar No : 2015/6011

Davanın Özeti : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendi ve bu hükme istinaden ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin, kanunun uygulanmasını göstermekten öte yeni kural getirdiği ve yaptırım öngördüğü, gerçeğe aykırı tabirinin tanımının ayrıntılı olarak yapılması gerektiği, aksi halin ‘H sınıfı sürücü belgesi alır’ raporlarını veren doktorların keyfi yargılanmalarına ve hak kaybına yol açacağı; …’nin davacı hakkında söz konusu 4. madde doğrultusunda yasal işlem başlatıldığının, Yönetmelik doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin bildirilmesine ilişkin işlemin geri alınması talebinin reddine ilişkin 06.06.2014 tarih ve 11203 sayılı işleminin ise bir kolun bütünüyle olmadığı durumda ortopedi uzmanı kanaati gerektiği ancak rapor verilen kişinin sol kolunun dirsekten ampute olduğu, bu nedenle ortopedi uzmanı kanaati gerekmediği, benzer rahatsızlıkları olan kişilere de aynı raporların verildiği ve bu kişilerin araç kullanabildikleri, teşhisi hakem hastanelerle aynı olmasına rağmen raporun gerçeğe aykırı olarak değerlendirildiği, Yönetmelik’te yer alan gerçeğe aykırı tabirinin yanlış yorumlandığı ileri sürülerek iptali istemiyle açılmıştır. Okumaya devam et