Günlük arşivler: 29/06/2016

Danıştay 1. Daire E:2014/1720 K:2014/1445

T.C.
D A N I Ş T A Y
Birinci Daire
Esas No : 2014/1720
Karar No : 2014/1445

Anahtar Kelimeler : 2547 Sayılı Kanun, Tebligat, Tebligat Kanunu
Özeti            : Kurul kararının şüphelilere tebliğinde Tebligat Kanunu’nda ve Tebligat Yönetmeliğinde gösterilen usulün izlenerek tebliğ işlemlerinin tamamlanması gerektiği hakkında. Okumaya devam et

Danıştay D5 E.2012/8758 K.2014/9866

T.C.
D A N I Ş T A Y
Beşinci Daire
Esas No : 2012/8758
Karar No : 2014/9866

Anahtar   Kelimeler   :   Çalışma   Saatleri,   Avrupa   Sosyal   Şartı, Dinlenme Hakkı, Nöbet, Vardiya

Özeti : Mesai dışı poliklinik uygulamasının, kamu sağlık personeli için, üst sınırı belirlenmeksizin, 2368 sayılı Yasa ile belirlenen çalışma süresinin üzerinde bir çalışma süresi öngören ve sağlık hizmetinin niteliğinden kaynaklanan nöbet usulünden ve vardiyalı çalışma şeklinden farklı ve bunlara ek bir çalışma biçimi getirdiğinden, Anayasa’nın 50. maddesinde öngörülen dinlenme hakkını ihlal edici ve Avrupa Sosyal Şartı’nda yer alan çalışma sürelerinin tedricen azaltılması taahhüdüne aykırı olduğu, aile hekimleri için 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda düzenlenmeyen bir çalışma biçiminin genelge ile öngörülemeyeceği hakkında. Okumaya devam et