Günlük arşivler: 27/05/2015

Yüksek Sağlık Şurasının 10642 sayılı Tavsiye Kararı

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI

Toplantı tarihi : 20-21 Şubat 2003
Toplantı sayısı : 229
Karar sayısı      : Tavsiye Kararı (10642)

K A R A R

Ülkemizde akli meleke (hukuki işlem yapma ehliyeti) raporlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan bazı tereddütler genel olarak değerlendirildi.

65 yaşın üstündeki kişilerin yapacakları hukuki işlemler ile ilgili olarak herkesten sağlık raporu istenmesi ve bunun rutin hale getirilmesi, bu yaşın üzerindeki kişilere yönelik haysiyet kırıcı, ayrımcı bir uygulama olarak görülmektedir. Nitekim, Avrupa Temel Haklar Şartnamesinin 21 inci maddesi yaş nedeni ile ayrımcılığı yasaklamaktadır.Ayrıca, Medeni Kanun “ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergen kişinin fiil ehliyetinin olduğu” genel kaidesini getirmiştir.Bunun aksini iddia eden, iddiasını ispat ile yükümlü bulunmaktadır.

Bu nedenle, tüm yaşlılardan istenilerek bu kişileri ek külfetlerle yormamak için, yalnızca yapılacak hukuki işlemle ilgili olarak işlemin yapıldığı anda kişinin işlem yapma ehliyeti veya akli melekesinin yerinde olmadığından ciddi şüphe duyulması ve/veya bu yolda bir iddia ve şikayetin bulunması halinde tabip raporu istenmelidir.

Diğer taraftan, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’ atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’ un 13 üncü maddesindeki, “Bir şahsın ahvali bedeniye ve akliyesi hakkında rapor tanzimine münhasıran bu kanunla icrai sanata selahiyeti olan tabipler mezundur” hükmü ile tabiplere bu yetki verilmiştir. Bu kanun’ a göre sanatlarını icra etmeye yetkili olan tabipler; kişinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığının tesbiti için, doğru algılama, kavrama ve buna göre hareket etme konusundaki ruhsal yetenekleri, bellek yapısı, zihinsel işlevleri, fiziksel vaziyeti, zaman ve mekan orayantasyonları gibi bir dizi davranış özelliklerini saptayarak, kişi hakkında sağlık raporu düzenlenmeye yetkilidir.Tabip gerek görürse, ilgili uzmana sevk ederek uzman tarafından karar verilip raporun düzenlenmesini isteyebilir.

Belirtilen sebeplerle;

a) 65 yaşın üzerindeki herkesten bila istisna rapor istenmesinin doğru olmadığına,
b) Hukuki işlemle ilgili olarak işlemin yapıldığı anda kişinin işlem yapma ehliyeti veya akli melekelerinin yerinde olmadığından ciddi şüphe duyulması ve/veya bu yolda bir iddia ve şikayetin bulunması halinde rapor istenilmesine,
c) 1219 sayılı Kanun uyarınca mesleğini icraya yetkili olan tabiplerin, akli meleke (hukuki işlem yapma ehliyeti) raporlarını düzenleme yetkilerinin kabulüne,
d) Bu tavsiye kararının ilgili mercilere bildirilmesi hususunun uygun olacağına,

Şuramızca oybirliği ile karar verildi…


Ataşehir escort Bayan
Escort Ataşehir
Escort Şerifali

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 02.03.2006 günlü kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 02.03.2006 günlü, E:2005/17880, K:2006/2684 sayılı Fiiil Ehliyeti konusunda kararı

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas             : 2005/17880
Karar           :2006/2684
Karar Tarihi:02.03.2006

ÖZET: Miras bırakan vasiyetnameyi düzenlediği tarihte  81 yaşındadır. Dosya tümüyle Adli Tıp Kurumuna gönderilerek miras bırakanın bu  tarihte fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan rapor  alınıp sonucuna göre karar verilmesinin düşünülmemesi usul ve yasaya aykırıdır.   (4721 S. K. m. 557)

Taraflar arasındaki  davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp  düşünüldü.

Dava vasiyetnamenin ehliyetsizlik sebebiyle iptali  olmadığı takdirde tenkise ilişkindir. Miras bırakan vasiyetnameyi düzenlediği  tarihte 81 yaşındadır. Dosya tümüyle Adli Tıp Kurumuna gönderilerek miras bırakanın bu tarihte fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp  Kurumundan rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesinin düşünülmemesi usul ve  yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen  hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri  verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme  yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 02.03.2006

 

Akli Meleke Raporları

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Hukuki işlem ehliyetine ilişkin rapor düzenleme yetkisi” konulu 10.03.2014 tarih ve 2014/11sayılı Genelgesi

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2015 tarih ve 3133/7047 sayılı “65 yaş üstü kişilerden doktor raporu istenmesi” konulu görüş yazısı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 02.03.2006 günlü, E:2005/17880, K:2006/2684 sayılı Fiiil Ehliyeti konusunda kararı

Yüksek Sağlık Şurasının Akli Meleke Raporları konusunda 21 Şubat 2003 tarih ve 10642 sayılı Tavsiye Kararı