Günlük arşivler: 17/05/2015

Danıştay 5. Dairesinin 24.12.2014 günlü, E:2011/3546 K:2014/9861 sayılı Kararı

DANIŞTAY
BEŞİNCİ DAİRE
Esas   No:2011/3546
Karar No:2014/9861

Davanın Özeti : Davacı, 30.12.2010 günlü, 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz” ibaresi ile “yıllık izin bitiminden sonra beş gün daha” ibaresinin ve 9. maddede yer alan ” haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla” ibaresinin iptalini istemektedir.

Okumaya devam et

Danıştay 5. Dairesinin 16.5.2012 günlü E:2010/4713 K:2012/3242 kararı

T.C
DANIŞTAY 5. DAİRE
E. 2010/4713
K. 2012/3242
T. 16.5.2012

Davanın özeti:
25.5.2010 günlü Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin;
“Aile Sağlığı elemanının tetkikler için numune almaları ve eğitimini aldıkları basit laboratuvar tetkiklerini yapmaları ,
 Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edememeleri ,
Entegre sağlık hizmetleri sunulan merkezler dışında, hastahanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması,
-Yıllık izinlerde ücret kesintisi yapılması,
-Uyum eğitimlerinde başarı, 
-ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için  personel çalıştırılması ya da hizmet satın alınması
-Aile Sağlığı Merkezlerinin gruplandırılmaları,
-Düzenlemelerin, Bakanlığın internet sayfasında ilan edileceği ve ilan tarihinde aile hekimlerine ve ilgililerine tebliğ edilmiş sayılacağı kuralı,
-Yerleştirme işleminde ek puan ve öncelik hükümleri,
-Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılırken, yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaması,
Okumaya devam et