Günlük arşivler: 20/04/2015

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 –
(1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirleri, Ek I ve Ek II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 –
(1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 6 –
(1) 12/1/1995 tarihli ve 22169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 7 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120623-24.htm

 

 I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO: BİRİMLER VE PERSONELİ DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ 
A)     BAŞKANLIK
1 Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı Müsteşar Bakan
2 Başkan Yardımcısı Başkan Müsteşar
B)    DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1 Daire Başkanı Başkan
2 Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı Daire Başkanı Başkan
3 Diğer Personel Daire Başkanı Başkan
C)    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1 1. Hukuk Müşaviri  Başkan
2 Hukuk Müşaviri, Avukat ve Diğer Personel I. Hukuk Müşaviri Başkan
Ç)     STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
1 Daire Başkanı Başkan
2 Diğer Personel Daire Başkanı Başkan
D)      BAŞKAN YARDIMCILIKLARI
1 Daire Başkanı Başkan Yardımcısı Başkan
2 Diğer Personel Daire Başkanı Başkan Yardımcısı

 

II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
A)    HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ
1 Halk Sağlığı Müdürü Vali Başkan
2 Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, Avukat Halk Sağlığı Müdürü Vali
3 Diğer Personel Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Halk Sağlığı Müdürü
B)     TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ
a) İl Merkezlerinde
1 Sorumlu Tabip Halk Sağlığı Müdürü Vali
2 Diğer Personel Sorumlu Tabip Halk Sağlığı Müdürü
b) İlçe Merkezlerinde
1 Sorumlu Tabip Kaymakam Vali
2 Diğer Personel Sorumlu Tabip Kaymakam
C)      HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
1 Laboratuvar Sorumlusu Halk Sağlığı Müdürü Vali
2 Diğer Personel Laboratuvar Sorumlusu Halk Sağlığı Müdürü

Aile Hekimlerinin görev yaptıkları il veya ilçede ikamet etmeleri zorunlu mudur?

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi şu şekildedir:

Çalışma saatleri
MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.”

Okumaya devam et