Günlük arşivler: 10/04/2015

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazete

MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti ve ölümden define kadar bütün iş ve işlemlerin usul ve esaslarını  belirlemektir.

Okumaya devam et

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

Resmi Gazete:28.08.2008 – 26981
Sosyal Güvenlik Kurumundan:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

             Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Okumaya devam et

Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik

11.07.2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazete
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE
PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem veri tabanındaki sağlık verilerinin korunması ile güvenliğinin sağlanması ve paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Okumaya devam et

Toplum Sağlığı ve Bağlı Birimler Yönetmeliği

5 Şubat 2015 tarih ve 29258 sayılı Resmi Gazete
Değ: 25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete
Sağlık Bakanlığı’ndan:

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı (Değ: 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı R.G)  taşra teşkilatı yapılanmasında yer alan toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimlerinin açılması, kapatılması, organizasyonu ve görevleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Okumaya devam et

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik (12/08/2005 Eski)

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik

Okumaya devam et

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik (06/07/2005 Eski)

İlk yayım      : 06/07/2005
Değişiklikler: 28/07/2006
Değişiklikler:05/12/2006
Değişiklikler:24/03/2007
Sağlık Bakanlığından:

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam
Madde 1 —
 Bu Yönetmeliğin amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını, aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemini ve sayılarını, aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartları, meslek ilkeleri, iş tanımları, performans ve hizmet kalite standartlarını, hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şeklini ve içeriğini, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Okumaya devam et