Kategori arşivi: Ana Sayfa

Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu konulu 2005/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu konulu, 17/03/2005 tarihli ve 2005/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Genelge

 

             Başbakanlıktan:

          Konu : Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu

 

GENELGE

2005/4

             Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 5283 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, artan hizmet talebinin etkin bir şekilde karşılanması, tedavi sürecine ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve hasta memnuniyetinin artırılması amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

             1 — Sağlık birimlerinde ayrı bir kuyruğa yol açan, tedavi sürecini uzatan ve yasal dayanağı bulunmayan Emekli Sandığı Emeklileri, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanlar ile Yeşil Kart sahibi hastalardan, sağlık karnesi, sağlık cüzdanı, vizite kağıdı ve kimlik fotokopileri istenmeyecek; kontroller görevliler tarafından kayıt-kabul işlemleri sırasında hasta ile karnesinin karşılaştırılması suretiyle yapılacaktır. Bu kontrolü gereği gibi yapmadığı tespit edilen ve kamu zararına neden olan görevliler hakkında idari ve adli takibat yapılarak ortaya çıkacak kamu zararı sorumlulardan tahsil edilecektir.

             2 — Tedavi ve ilaç giderlerinin ödenmesi sırasında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, defterdarlık muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü ve mal müdürlükleri tarafından söz konusu belgelerin fotokopileri istenilmeyecektir.

             3 — Eczanelerden ilaç temini sırasında hastalardan reçete dışında herhangi bir belge fotokopisi talep edilmeyecektir.

             4 — Reçete ve sevk evrakında doktorun kaşe ve imzasının bulunması yeterli sayılacak ayrıca başhekim tasdiki aranmayacaktır. Doktor kaşeleri; doktorun görev yaptığı hastaneyi, diploma numarasını, varsa uzmanlık dalını ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer bilgileri içerecek şekilde hazırlanacaktır. Kaşeler yenileninceye kadar mevcut kaşelerde eksik olan bilgiler doktor tarafından elle yazılacaktır.

             Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                            Başbakan

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050317-14.htm 

Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Genelgesi 2021/7

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) konulu
03/08/2021 tarihli ve 2021/7 sayılı Genelgesi

Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Genelgesi 2021/7

 

s ..

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

 

Logo Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, 03/06/2020 tarihli Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlar konulu yazısı

Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.833/39267 sayılı “Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlar” konulu yazısı

Yazıda;

  • Sağlık çalışanlarının ifadelerinin alınması veya tutanakların düzenlenmesi sırasında, adres olarak görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının adreslerinin belirtilmesi,
  • İfadelerin kolluk vasıtasıyla iş yerlerinde aldırılması,
  • Sağlık çalışanlarına yönelik yapılacak tebligatların vekillerine yapılması

yönünde Cumhuriyet başsavcılıklarına  ve mahkemelere duyuru yapılmaktadır.

Adalet Bakanlığı "Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlar" konulu yazısı

Sağlık raporları artık E Rapor sisteminden verilecek

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından MAKAM imzası ile TÜM BAKANLIKLARA göndermiş olduğu, 23/10/2019 tarih ve 75730711-719-288 sayılı E-Rapor Sistemi konulu yazıları uyarınca;

sağlık kurumlarında TÜM SAĞLIK RAPORLARININ 01/01/2020 tarihinden itibaren YALNIZCA elektronik ortamda tanzim edilmesi, ıslak imza ile tanzim edilen raporların ise kabul edilmemesi öngörülmektedir.

(Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu raporları ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporları (ÇÖZGER) için 20/02/2020 tarihine kadar istisna verilmiştir)

01/01/2020 tarihinden itibaren tüm sağlık raporları e rapor sistemi üzerinden tanzim edilmek zorunda

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün TÜM BAKANLIKLARA göndermiş olduğu, 13/10/2019 tarih ve 75730711-719-288 sayılı E-Rapor Sistemi konulu yazısı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı’nın  TÜM BAKANLIKLARA ve 81 il valiliğine göndermiş olduğu, 28/11/2019 tarih ve 010.99-E.1957 sayılı “Tek Hekim Sağlık Raporlarının E-Rapor Sistemi Üzerinden Düzenlenmesi” konulu yazıları uyarınca, manuel durum bildirir tek hekim raporu düzenlemeye son verilmesi gerekmektedir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı’nın 28/11/2019 tarih ve 010.99-E.1957 sayılı “Tek Hekim Sağlık Raporlarının E-Rapor Sistemi Üzerinden Düzenlenmesi” konulu yazısı

 

Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Raporların Elektronik Ortamda Düzenlenmesi konulu, 14/01/2020 tarih ve 402.03.02-E.113 sayılı yazısı

Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge 2019/18

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11/11/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelgesi

2019/18 sayılı Genelgenin pdf hali için tıklayınız

Yürürlükten kaldırılan 2019/10 sayılı Genelgenin pdf hali için tıklayınız