Kategori arşivi: Ana Sayfa

Hastalık Yönetim Platformu (HYP)

Hastalık Yönetim Platformu (HYP) eski adı ile Kronik Hasta İzlemi sistemi ile ilgili Yönerge ve kılavuzlar

 

2021-06-30-Aile-Hekimliği-Tarama-ve-Takip-Yönerge-HYP

Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge Değişikliği 13/08/2021

AİLE HEKİMLİĞİ TARAMA VE TAKİP KATSAYISINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE 13/08/2021

Yivsiz Av Tüfeği Bulundurma Sağlık Raporu

Sağlık Bakanlığı, Yivsiz Av Tüfeği Bulundurma Sağlık Raporu için psikiyatri sevkini öneriyor

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli ve 261.01-535 sayılı “Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Verilen Sağlık Raporları Hakkında” konulu yazısı uyarınca;

yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için Aile Hekimliği Merkezlerinde verilmekte olan sağlık raporu sürecinde gerekli görüldüğü durumlarda kişinin psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılmasının sağlanması önem arz etmektedir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli ve 261.01-535 sayılı “Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Verilen Sağlık Raporları Hakkında” konulu yazısı

DAĞITIM YERLERİNE
Bireysel ve toplumsal pek çok etkenle ilişkili olabilen intihar, günümüzde halen ciddi bir halk
sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. İntiharı anlayabilmek ve değerlendirebilmek için; görünen ve görünmeyen, bireysel ve toplumsal, psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik pek çok etkeni titizlikle dikkate almak ve değerlendirmek gerekmektedir.

İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantı Raporları incelendiğinde intihar olgularında yivsiz av tüfeği
ile intihar girişiminde bulunan kişi sayılarındaki artış dikkat çekmektedir. Bu nedenle yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için Aile Hekimliği Merkezlerinde verilmekte olan sağlık raporu sürecinde gerekli görüldüğü durumlarda kişinin psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılmasının sağlanması önem arz etmekte olup konunun ilgili tüm aile hekimliği birimlerine tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Kişiler, sevk edilirken kullanılacak açıklama notu örneği (resmi değildir, tavsiye niteliğindedir)

YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA SAĞLIK RAPORU İÇİN BAŞVURAN KİŞİNİN, Görme ve İşitme yönlerinden muayenesi yapılmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli ve 261.01-535 sayılı yazısı uyarınca, psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılmasının sağlanması …

Sağlıkta Şiddet Sonrası İş Kazası Bildirimi Yapılması

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin, 01/03/2018 tarih ve E.6508 sayılı “İş kazası bildirimi” konulu yazısı

Bakanlığın görüş yazısına göre;

1- İş kazası bildirimlerinin, Beyaz Kod sistemi üzerinde yapılan bildirimlerden ayrı olarak
değerlendirilmesi,

2- Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları açısından iş kazası bildirimlerinin fiziksel veya
ruhsal anlamda engelli hale gelmesinin hekim tarafından tespit edilmesi halinde yapılması,

3- Bildirimlerde mevzuatta belirtilen yasal sürelere riayet edilmesi,
gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 22/08/2018 tarihli ve E.13258 sayılı Sağlık Çalışanları İçin İş Kazası Bildirimi konulu yazısı

 

Aile Hekimliği uzmanlarının özel hastanede pratisyen olarak çalışabilmeleri

Aile Hekimliği uzmanlarının özel hastanede pratisyen hekim kadrolarında çalışabileceklerine ilişkin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/12/2021 tarih ve 434.99-3715 sayılı, “Uzman Hekimlerin Pratisyen Hekim Kadrosunda Çalıştırılma Talepleri” konulu yazısı

Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu konulu 2005/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu konulu, 17/03/2005 tarihli ve 2005/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Genelge

 

             Başbakanlıktan:

          Konu : Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu

 

GENELGE

2005/4

             Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 5283 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, artan hizmet talebinin etkin bir şekilde karşılanması, tedavi sürecine ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve hasta memnuniyetinin artırılması amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

             1 — Sağlık birimlerinde ayrı bir kuyruğa yol açan, tedavi sürecini uzatan ve yasal dayanağı bulunmayan Emekli Sandığı Emeklileri, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanlar ile Yeşil Kart sahibi hastalardan, sağlık karnesi, sağlık cüzdanı, vizite kağıdı ve kimlik fotokopileri istenmeyecek; kontroller görevliler tarafından kayıt-kabul işlemleri sırasında hasta ile karnesinin karşılaştırılması suretiyle yapılacaktır. Bu kontrolü gereği gibi yapmadığı tespit edilen ve kamu zararına neden olan görevliler hakkında idari ve adli takibat yapılarak ortaya çıkacak kamu zararı sorumlulardan tahsil edilecektir.

             2 — Tedavi ve ilaç giderlerinin ödenmesi sırasında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, defterdarlık muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü ve mal müdürlükleri tarafından söz konusu belgelerin fotokopileri istenilmeyecektir.

             3 — Eczanelerden ilaç temini sırasında hastalardan reçete dışında herhangi bir belge fotokopisi talep edilmeyecektir.

             4 — Reçete ve sevk evrakında doktorun kaşe ve imzasının bulunması yeterli sayılacak ayrıca başhekim tasdiki aranmayacaktır. Doktor kaşeleri; doktorun görev yaptığı hastaneyi, diploma numarasını, varsa uzmanlık dalını ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer bilgileri içerecek şekilde hazırlanacaktır. Kaşeler yenileninceye kadar mevcut kaşelerde eksik olan bilgiler doktor tarafından elle yazılacaktır.

             Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                            Başbakan

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050317-14.htm