Kategori arşivi: Ana Sayfa

Aile Hekimliği uzmanlarının özel hastanede pratisyen olarak çalışabilmeleri

Aile Hekimliği uzmanlarının özel hastanede pratisyen hekim kadrolarında çalışabileceklerine ilişkin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/12/2021 tarih ve 434.99-3715 sayılı, “Uzman Hekimlerin Pratisyen Hekim Kadrosunda Çalıştırılma Talepleri” konulu yazısı

Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu konulu 2005/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu konulu, 17/03/2005 tarihli ve 2005/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Genelge

 

             Başbakanlıktan:

          Konu : Sağlık Hizmetlerinin Etkili Sunumu

 

GENELGE

2005/4

             Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 5283 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, artan hizmet talebinin etkin bir şekilde karşılanması, tedavi sürecine ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması ve hasta memnuniyetinin artırılması amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

             1 — Sağlık birimlerinde ayrı bir kuyruğa yol açan, tedavi sürecini uzatan ve yasal dayanağı bulunmayan Emekli Sandığı Emeklileri, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanlar ile Yeşil Kart sahibi hastalardan, sağlık karnesi, sağlık cüzdanı, vizite kağıdı ve kimlik fotokopileri istenmeyecek; kontroller görevliler tarafından kayıt-kabul işlemleri sırasında hasta ile karnesinin karşılaştırılması suretiyle yapılacaktır. Bu kontrolü gereği gibi yapmadığı tespit edilen ve kamu zararına neden olan görevliler hakkında idari ve adli takibat yapılarak ortaya çıkacak kamu zararı sorumlulardan tahsil edilecektir.

             2 — Tedavi ve ilaç giderlerinin ödenmesi sırasında Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, defterdarlık muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü ve mal müdürlükleri tarafından söz konusu belgelerin fotokopileri istenilmeyecektir.

             3 — Eczanelerden ilaç temini sırasında hastalardan reçete dışında herhangi bir belge fotokopisi talep edilmeyecektir.

             4 — Reçete ve sevk evrakında doktorun kaşe ve imzasının bulunması yeterli sayılacak ayrıca başhekim tasdiki aranmayacaktır. Doktor kaşeleri; doktorun görev yaptığı hastaneyi, diploma numarasını, varsa uzmanlık dalını ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer bilgileri içerecek şekilde hazırlanacaktır. Kaşeler yenileninceye kadar mevcut kaşelerde eksik olan bilgiler doktor tarafından elle yazılacaktır.

             Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                            Başbakan

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050317-14.htm 

Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Genelgesi 2021/7

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) konulu
03/08/2021 tarihli ve 2021/7 sayılı Genelgesi

Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Genelgesi 2021/7

 

s ..

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

 

Logo Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, 03/06/2020 tarihli Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlar konulu yazısı

Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.833/39267 sayılı “Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlar” konulu yazısı

Yazıda;

  • Sağlık çalışanlarının ifadelerinin alınması veya tutanakların düzenlenmesi sırasında, adres olarak görev yaptıkları sağlık kuruluşlarının adreslerinin belirtilmesi,
  • İfadelerin kolluk vasıtasıyla iş yerlerinde aldırılması,
  • Sağlık çalışanlarına yönelik yapılacak tebligatların vekillerine yapılması

yönünde Cumhuriyet başsavcılıklarına  ve mahkemelere duyuru yapılmaktadır.

Adalet Bakanlığı "Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlar" konulu yazısı