Yazar arşivleri: admin

Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir?

İnternette Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir sorusu sorulduğunda hukuki ve mantıklı dayanağı olmayan birçok cevap ile karşılaşılabilmektedir.

Hiçbir ayrıntıya girmeden konuyu madde madde açıklamak istiyoruz

– Aile Hekiminiz sizin ve ailenizin sağlık danışmanınızdır.

– Aile Hekiminizden en iyi hizmeti alabilmeniz için ilk koşul onunla karşılıklı saygı ve güven içerisinde iyi bir iletişimizin olmasıdır.

– Aile Hekiminizin, ikamet ettiniz veya çalıştığınız adrese yakın konumda olması ise ikinci bir husustur.

-Eğer aynı ilçe içerisinde başka bir mahalleye, veya eski adresinize yakın bir konumda ulaşımı kolay başka bir ilçeye taşınmış iseniz Aile Hekiminizi değiştirme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

-İkamet adresinizin değişmesi ile Aile Hekiminizi değiştirme zorunluluğunuz bulunmadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından sistem üzerinde otomatik olarak Aile Hekiminiz değiştirilmez.

-Yaz tatili, seyahat veya başka bir sebep ile başka bir ile gittiğinizde sağlık hizmeti ihtiyacınız olur ise, “Misafir Hasta” tanımı ile başka bir Aile Hekiminden sağlık hizmeti  alabilirsiniz. (hastalık durumunda tedavi veya hastalıktan korunma amaçlı hizmetler kaset edilmekte olup sağlık raporu gibi tanı, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri dışındaki hizmetleri kapsamamaktadır)

-Eğer 3 ay veya daha uzun bir süre başka bir ilde kalacak iseniz o ilde bir Aile Hekimine başvurarak Aile Hekiminizi değiştirmeniz gerekmektedir.

-Aile Hekimi değiştirme işlemi için internetten dilekçe veya form indirip imzalayarak Aile Hekimlerine verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Tercih ettiğiniz Aile Hekimine bu talebinizi ilettiğinizde kendisi bilgisayar ortamında “Aile Hekimliği Tercih/Değiştirme Formu”nu tanzim edip size verecektir.

-Bazı illerde Aile Hekimi Değiştirme işlemlerinde kişilerden kimlik fotokopisi istenmekte olup söz konusu talep hatalıdır. Değiştirme formunda ıslak imzanız ve cep telefonunuzun bulunması yeterlidir.

-İkamet değişikliği, Aile Sağlığı Merkezinin taşınması, yargı kararları, vb zorunlu durumlar haricinde tercih edilen Aile Hekimi 3 aydan önce değiştirilememektedir.

-Yakın bir gelecekte Aile Hekimi değiştirme işlemleri E-Devlet uygulaması üzerinden vatandaşlar tarafından yapılabilecek olup bu yöndeki teknik çalışmalar devam etmektedir.

-Kesinlikle evinize, işyerinize gelerek veya alışveriş merkezleri ve kafeler gibi toplu yaşam alanlarında Aile Hekimi değiştirme amaçlı size evrak imzalatarak kişisel bilgilerinizi almaya çalışan kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz.

-Aile Hekimi değiştirme işlemleri Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde veya İl Halk Sağlığı Müdürlüklerinde resmi görevlilerce yapılmalıdır.

-En küçük şüpheli durumda 184 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)’ni arayınız.

 

İDDK Sendikal Faaliyet 2009/1063 E., 2013/1998 K

İdare D.Gen.Kur.         2009/1063 E.  ,  2013/1998 K.

  • AYLIKTAN KESME CEZASI
  • SENDİKAL FAALİYET
  • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

“İçtihat Metni”
Özeti : Davacının sendikal faaliyet gereği, bir gün göreve gitmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gitmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiği hakkında. Okumaya devam et

Danıştay 2. Dairesinin 22.11.2016 günlü, E.2016/12199 sayılı Y.D kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas  No : 2016/12199

İsteğin Özeti                       : Davacılar, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin (Yönetmeliğin adıAile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iken, dava konusu Yönetmeliğin 1. maddesiyle belirtilen şekilde değiştirilmiştir.) 16/04/2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilen 6. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının; 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “Birden fazla birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aynı aile sağlığı merkezinde görev yapan diğer sözleşmeli aile hekimleri veya aile sağlığı elemanlarından görevlendirme yapılır. Ancak görevlendirme yapılacak sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanı bulunmadığı takdirde” ibaresinin; 13. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “…herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan…” ibaresinin ve aynı fıkranın bütün bentlerinin; 14. maddesinin 3, 4, 5 ve 6. fıkralarının; 16. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan “Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin %100’ünü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez.” ibarelerinin; 17. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendindeki, “…toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için…”; 3. fıkrasındaki, “…iki aya kadar…”; 6. fıkrasındaki “…bir yılda en fazla otuz gün olmak kaydıyla…” ibarelerinin; Geçici 2. ve Geçici 4. maddelerinin, ihtar puanlarının gösterildiği Yönetmelik ekinde yer alan Ek 2’nin iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemektedirler. Okumaya devam et

Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri

Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu
Bakanlık ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı yazıları

 

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 28.03.2011 tarih ve 11017 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu yazısı

 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu yazısı

 

11.09.2014 günlü, E.2014/82 K.2014/143 sayılı 5258 sayılı Kanun’un 8inci maddesi (İzin Hakkı)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Esas Sayısı:2014/82
Karar Sayısı:2014/143
Karar Günü: 11.9.2014
R.G. Tarih-Sayı: 10.1.2015-29232 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Beşinci Dairesi
İTİRAZIN KONUSU : 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin Anayasa’nın 7., 50. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir. 

I- OLAY
Davacının, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. Okumaya devam et

Zorunlu Topuk Kanı ve Aşı Uygulaması Bayram B. No:2014/77

Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Topuk Kanı ve Aşı Uygulaması konusunda Muhammet Ali BAYRAM’ın yapmış olduğu bireysel başvuru hakkındaki 29/06/2016 günlü B. No: 2014/77 sayılı kararı

Özet: Zorunlu aşı uygulaması Anayasaya aykırı olup Zorunlu Topuk Kanı Uygulaması Anayasaya uygundur.

Okumaya devam et